Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

ners, Mimaki and Ergosoft, and  industry whereby the primary fo- Texprocess is being held con-
          Coldenhove and Monti Antonio. cus is on functionalising textiles. currently with Techtextil, Inter-
          In addition to the Microfactory  For example, swimwear can be  national Trade Fair for Technical
          partners, other renowned com- made more colour fast to resist  Textiles and Nonwovens, for the
          panies, including Brother and  frequent contact with water and  fourth time (also from 9 to 12
          Epson, will be showing state- chlorine, and exposure to the  May 2017).
          of-the-art printing processes for  sun.          Altogether, 1,662 exhibitors from
          textiles and apparel at Texpro- Also, textiles can be finished  45 countries and 42,000 trade
          cess.            by applying chemicals via an  visitors came to Frankfurt am
                        inkjet printer and thus be given  Main for the 2015 editions of Tex-
          DIGITAL-PRINTING OUTLOOK dirt-repellent, antimicrobial and  process and Techtextil.
          Originally developed for fashion  fire-retardant properties. Addi- Over 13,300 trade visitors
          fabrics, digital textile printing is  tionally, using an inkjet printer in  attended specifically for Texpro-
          also used for printing technical  the finishing process is advanta- cess. They were supplemented
          textiles, such as sports clothing, geous in terms of sustainability  by another 7,600 from the con-
          and textiles for the automobile  and efficiency.     current Techtextil. 


      GÜNDEM NEWS 32
     32          sunacak. Dijital baskı istasyonunda,  DİJİTAL BASKIYA GENEL BAKIŞ  kullanımı ayrıca sürdürülebilirlik ve
          polyester üzerine süblimasyon baskı  Başlangıçta moda kumaşları için  etkinlik bakımından da avantajlı
          ve pamuk / karışım kumaşlar üzerine  geliştirilen dijital tekstil baskı günü- olmaktadır.
          pigment baskı olmak üzere iki ayrı  müzde artık spor giyim gibi teknik  Texprocess fuarı dördüncü kez,
          büyük ölçek inkjet baskı uygulaması  tekstiller ve otomotiv sektöründe  Uluslararası Teknik Tekstil ve
          gösterilecek. Üretim emirleri büyük  kullanılan tekstiller üzerine baskı  Nonwoven Kumaş Ticaret Fuarı
          bir esneklikle kombine edilerek  yapmak için de kullanılmakta olup  olan Techtextil fuarıyla (bu fuarın ta-
          çeşitli baskı parametrelerine göre  esas odak noktası tekstilleri fonksi- rihleri de 9-12 Mayıs 2017’dir) eş-
          renkli baskı uygulanabilmektedir. Bu  yonel hale getirmektir.  zamanlı olarak düzenleniyor. 2015
          istasyonda optimum baskı sonuçları  Örneğin, sürekli olarak suyla ve  yılında Texprocess ve Techtextil
          elde edebilmek için Mimaki, Ergosoft, klorla temas eden ve güneşe maruz fuarlarını ziyaret etmek için Frankfurt
          Coldenhove ve Monti Antonio gibi  kalan mayo kumaşların bunlara  am Main şehrine 45 ayrı ülkeden
          donanım ve yazılım ortaklarıyla birlikte karşı daha yüksek bir renk haslığına toplam 1,662 fuar katılımcısı ve
          çalışılacaktır.       kavuşması sağlanabilmektedir. Aynı 42,000 ticari ziyaretçi gelmişti.
          Mikro fabrika ortaklarının yanı sıra,  şekilde tekstillere inkjet baskı yardı- Ziyaretçilerin 13,300’ü özellikle
          Brother ve Epson firmalarının da  mıyla kimyasallar uygulanarak apre  Texprocess için orada bulunmuş ve
          aralarında yer aldığı başka ünlü şir- yapılıp kir tutmaz, antimikrobiyel ve  eşzamanlı olarak düzenlenen Tech-
          ketler Texprocess fuarında tekstil ve  yanma geciktirici özellikler kazandı- textil ziyaretçilerinden de 7,600 kişi
          giyim sektörüne yönelik son teknoloji  rılabilmektedir.  Texprocess fuarını ziyaret etmeden
          proseslerini sergileyecek.  Apre prosesinde inkjet baskı  dönmemişti.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39