Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

Management, Textiles and Textile  European Digital Textile Conference  and Techtextil and will be held in
          Technologies, Messe Frankfurt. will take place in ‘Saal Europa’ of  Hall 6.0. For the first time, three
          Elgar Straub, Managing Director,  Hall 4.0 from 09.00 to 16.30 hrs on  partner organisations are organising
          VDMA Textile Care, Fabric and  10 May.           the lecture blocks: DTB – Dialogue
          Leather Technologies: “Thanks  The subjects to be covered in  Textile Apparel, the International Ap-
          to digital textile printing, it is now  the lectures include direct yarn  parel Federation (IAF) and the World
          possible to print apparel, shoes and  colouring in the embroidery plants  Textile Information Network (WTiN).
          technical textiles directly. Given the  (Coloreel, Sweden), plasma
          general trend towards individual- pre-treatment for textiles before  DIGITAL TEXTILE
          isation, demand for individualised  digital printing (GRINP, Italy) and  MICROFACTORY
          products is increasing in the apparel  chemical finishing for textiles using  In cooperation with the German
          industry. This is turning digital textile  inkjet printing technology (EFI-REG- Institutes of Textile and Fibre
          printing into one of the futureorient- GIANI, USA).     Research Denkendorf (DITF) and
          ed technologies for companies that              renowned textile companies,
          process garments and textiles.” TEXPROCESS FORUM TO     Texprocess presents the complete
                         SPOTLIGHT DIGITAL PRINTING  interlinked textile production chain
          EUROPEAN DIGITAL        TECHNOLOGY          – the Digital Textile Microfactory –
          TEXTILE CONFERENCE AT     Digital printing technology will also  live in Hall 6.0. The digital-printing
          TEXPROCESS           be the subject of a separate lecture  station shows large-scale inkjet
          In cooperation with Texprocess and  block at Texprocess Forum. At this  printing in the form of sublimation
          Techtextil, the World Textile Informa- international conference, experts  printing on polyester and pigment
          tion Network (WTiN) will hold the  from science and industry will focus  printing on cotton and blended
      GÜNDEM NEWS 30 digital textile printing for adding  panel discussions on all four days  printing parameters. Ensuring opti-
     30    European Digital Textile Conference  on the latest findings relating to  fabrics. Production orders can
                         subjects of major importance to
                                        be combined flexibly and printed
          at Texprocess for the first time. The
                                        colour consistently with a variety of
                         the sector in over 30 lectures and
          focus of the conference will be on
                                        mum printing results at this station
                         of the fair. Texprocess Forum is free
          functional and decorative features
                         of charge for visitors of Texprocess
                                        are hardware and software part-
          to technical textiles. The WTiN
          ram, teknik tekstil üreticileri ile tekstil
          ürünleri işleyen şirketleri yakından  Tekstil Konferansını düzenleyecek.  ransta bilim ve endüstri dünyasından
                                        uzmanlar, dört gün sürecek fuarın
                         Konferansın konusu, teknik tekstillere
          ilgilendiren bir program” dedi.  fonksiyonel ve dekoratif özellikler ka- tamamı boyunca devam edecek 30’u
          Kumaş ve Tekstil Teknolojileri alanında  zandırmaya yönelik dijital tekstil baskı  aşkın eğitim ve tartışma paneli kapsa-
          faaliyet gösteren VDMA Textile Care  uygulamaları olacak. WTiN Avrupa  mında sektördeki en önemli konular
          firmasının Genel Müdürü Elgar Straub  Dijital Tekstil Konferansı, 10 Mayıs ta- hakkındaki en son buluşlara odaklana-
          ise şu açıklamada bulundu: “Dijital  rihinde 09.00-16.30 saatleri arasında  cak. Texprocess Forum, Texprocess
          tekstil baskı sayesinde artık giyim  4.0 no.lu sergi salonunda bulunan  ve Techtextil ziyaretçileri içim ücret-
          eşyalarına, ayakkabılara ve teknik  ‘Avrupa Salonunda’ gerçekleşecek.  siz olup 6.0 no.lu sergi salonunda
          tekstillere artık doğrudan baskı uygula- Eğitimlerde işlenecek konular ise  gerçekleşecek. Eğitim blokları ilk kez
          mak mümkün. Kişiselleşme yönündeki  nakış işleme fabrikalarında direkt iplik  üç partner organizasyon tarafından
          genel trend doğrultusunda, giyim sek- renklendirme uygulamaları (Coloreel,  düzenlenecek: DTB (Diyalog Tekstil
          töründe kişiselleştirilmiş ürünlere karşı  İsveç), dijital baskı öncesi tekstillerin  Hazır Giyim), Uluslararası Hazır Giyim
          olan talepte de artış söz konusu. Bu  plazmayla ön işlemden geçirilmesi  Federasyonu (IAF) ve Dünya Tekstil
          durum dijital tekstil baskı teknolojisini,  (Grinp, İtalya) ve inkjet baskı teknolojisi  Bilgi Ağı (WTiN).
          giyim ve tekstil ürünleri işleyen şirketler  kullanarak tekstillere kimyasal apre uy-
          için gelecek odaklı teknolojilerden biri  gulanması (Efi-Reggiani, ABD) olacak. DİJİTAL TEKSTİL MİKRO
          haline getiriyor.”                      FABRİKASI
                         TEXPROCESS FORUM DİJİTAL   Texprocess, Alman Denkendorf Tekstil
          AVRUPA DİJİTAL TEKSTİL     BASKI TEKNOLOJİSİNİ ÖN    ve Lif Araştırmaları Enstitüleri (DITF) ve
          KONFERANSI TEXPROCESS     PLANA ÇIKARIYOR        dünyaca bilinen tekstil firmaları işbir-
          FUARINDA            Dijital baskı teknolojisi aynı zamanda,  liğinde, tekstil üretim zincirinin bütün
          Dünya Tekstil Bilgi Ağı (WTiN), Texpro- Texprocess Forum kapsamında dü- bağlantılarıyla beraber tüm süreçlerini -
          cess ve Techtextil işbirliği ile Texpro- zenlenecek ayrı bir eğitim blokunun da  Dijital Tekstil Mikro Fabrikası - 6.0 no.lu
          cess fuarında ilk kez Avrupa Dijital  konusu olacak. Bu uluslararası konfe- salonda canlı olarak ziyaretçilerine
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37