Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

Digital Textile Printing A


          Focal-Point Theme at Texprocess          First European Digital Textile Conference at Texprocess. Exhibitors present
          the latest digital-printing technologies.

          Colour and function: digital textile  the Digital Textile Microfactory in Hall  on the subject of digital printing in
          printing is one of the focal-point  6.0 will present a textile production  response to the growing demand for
          themes at this year’s Texprocess.  chain in action – from design, via  digitalised technologies for process-
          For the first time, WTiN is holding  digital printing and cutting, to mak- ing garments, technical textiles and
          the European Digital Textile Con- ing up. As well, numerous exhibitors,  flexible materials. This programme is
          ference at Texprocess. And there  including Brother, Epson, Ergosoft  of particular interest to manufactur-
          will be a separate lecture block on  and Mimaki, will be showing digital  ers of technical textiles and com-
          digital printing in the programme of  printing technologies. panies that process textiles”, says
          the Texprocess Forum. Moreover,  “We are expanding our programme  Michael Jänecke, Head of Brand
      GÜNDEM NEWS 28
     28


          Dijital Tekstil Baskı


          Texprocess’in Odak Noktası          Avrupa Dijital Tekstil Konferansı’nın ilki Texprocess fuarında düzenleniyor. Fuar
          katılımcıları en son dijital baskı teknolojilerini tanıtıyor.

          Renk ve fonksiyon: dijital tekstil baskı,  Fabrika tarafından 6.0 sayılı sergi salo- nin tanıtımını yapacak.
          bu yılki Texprocess fuarının ana odak  nunda bir tekstil üretim zincirinin gerçek  Frankfurt Fuar Merkezi Tekstil ve Tekstil
          noktaları arasında yer alıyor. Ayrıca  zamanlı işleyişi gösterilecek – tasarım  Teknolojileri Marka Yönetim Başkanı
          WTiN tarafından Texprocess fuarında  aşamasından, dijital baskı ve kesme  Michael Jänecke yaptığı açıklama-
          ilk kez Avrupa Dijital Tekstil Konferansı  adımlarından hacim tespitine kadar.  da “Giyim, teknik tekstil ve esnek
          düzenleniyor. Bunların yanında, Texpro- Bununla birlikte, aralarında Brother,  malzemelerin işlenmesine yönelik dijital
          cess Forum programı kapsamında  Epson, Ergosoft ve Mimaki gibi ünlü  teknolojilere olan talebin artmasına
          dijital baskı konulu ayrı bir eğitim bloku  markaların da yer aldığı çok sayıda fuar  karşılık olarak dijital baskı konusundaki
          da düzenlenecek. Dijital Tekstil Mikro  katılımcısı kendi dijital baskı teknolojileri- programımızı genişletiyoruz. Bu prog-
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35