Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

SPECIALSCREEN SCREEN     reflective effects that offer enhanced  for a high-lustre finish. A perfect
                  ®
          PROGRAMME UNLOCKS       sensual appeal. Highlights in the  example of the image sharpness and
          CREATIVE POTENTIAL      range include the 100SP/ 40% and  homogeneous pigment gradation
          For wallcovering, SPGPrints’  130SP/ 33% customised screens for achieved by the SpecialScreen can
          SpecialScreen seamless nick- water-based paste. These screens  be seen in the ‘City Flair’ sample in
                ®
          el rotary screens combine a high  can create significant 3D designs.  the Calendar.
          mesh-count with a large hole size,  Several types of 100SP screens
          enabling fine and detailed printing  were used to produce the ‘Cave Art’  BESTLEN 741X LASER
          with large paste particles, without risk sample in the Calendar. For halftone  ENGRAVER: EFFORTLESS,
          of blockage. Samples in the Calen- printing, the 250SP screen achieves  REPEATABLE QUALITY IN
          dar showed how the SpecialScreen  a raster of up to 60 l/cm. It is ideal for SCREEN IMAGING
          excelled at reproducing smooth tonal fine detail printing as well as multiple  Prepress performance is an essential
          gradations, fine outline printing, as  colour runs that use special effects  factor that determines the quality of
          well as puff, 3D tactile, glitter and  like metallic gold and silver or Iriodine the the printed result.

      GÜNDEM NEWS 26
     26

          SPECİALSCREEN® BASKI     ışıltı ve yansıtma gibi efektlerle  gibi özel efektler kullanan çok renkli
          ŞABLONU PROGRAMI       çok daha cazip ve duyulara hitap  çalışmalarda yüksek parlaklıkta
          YARATICILIĞIN ÖNÜNDEKİ    eden baskılar ürettiğini gözler  görünümler elde etmek için idealdir.
          ENGELLERİ KALDIRIYOR     önüne seriyor. Ürün yelpazesindeki  SpecialScreen ile elde edilen
          SPGPrints ‘SpecialScreen®   dikkat çekici kalemlerden biri de  görüntü netliği ve homojen pigment
          kesintisiz nikel rotasyon şablonları  su bazlı patlar için 100SP/%40  tonlamasının mükemmel bir örneği
          ve büyük delik boyutuna sahip  ve 130SP/%33 özelleştirilmiş  Takvimdeki ‘City Flair’ çalışmasında
          yüksek göz sayılı delikler  baskı şablonlarıdır. Bu baskı  görülebilir.
          duvar kaplamaları için istenen  şablonlarıyla çarpıcı 3D tasarımlar
          ince ve detaylı baskıları daha  oluşturulabilir. Takvimde yer alan  BESTLEN 741X LAZER GRAVÜR
          fazla pat aktarımı ile tıkanma  ‘Cave Art’ örneğini üretmek için  MAKİNESİ: BASKI ŞABLONU
          riski olmaksızın kullanarak  muhtelif 100SP baskı şablonları  İMAJLANMASINDA ZAHMETSİZ
          üretebilmektedir. Takvimdeki  kullanılmıştır. Yarım ton baskıda  İŞLEM VE HER SEFERİNDE
          örnekler SpecialScreen’in yumuşak 250SP baskı şablonuyla 60 l/ AYNI KALİTE
          ton geçişleri ve ince kontur baskısı  cm’ye kadar raster (yarım ton)  Baskı öncesi performans baskı
          gibi özellikler açısından ne denli  elde edilebilmektedir. Bu şablonlar  sonucunun kalitesini belirleyen
          yüksek performanslı olduğunu ve  ince detaylı baskıların yanı sıra  önemli bir faktördür. SPGPrints
          kabarıklık, 3 boyutlu dokunulabilirlik, metalik altın, gümüş veya iriodin  tekstil rotasyon şablonlarının
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33