Page 25 - Tekstil Teknoloji
P. 25

will share the secrets of the season for  faces of Turkey with his cooperations
       fashion professionals, once again. with international brands and deemed
                       worthy of the New Generation awards
       SPECIAL DESIGNS FOR PREMIERE consecutively for four times, Bora Aksu,
       VISION BY BRAND AMBASSADOR   remarking that his design hostess uni-
       BORA AKSU            forms are a part of his sense of design,
       Besides in the context of the “brand  said: “My design apparels are reflecting
       ambassador and promotion face” pro- a perfect balance between strong and
       ject, having been started at all Premiere  soft contrasts as a part of my sense of
       Vision exhibitions around the world, the design.
       new face of Premiere Vision İstanbul  I tried to design apparel, in which a
       was worldwide known talented fashion  woman feels both comfortable and
       designed Bora Aksu. After the suc- elegant. Use of masculine and feminine
       cessful cooperation with Arzu Kaprol  elements together makes it possi-
       in 2015, Bora Aksu was chosen as  ble for the apparel to be suitable for
       the brand ambassador of March 2016  every body type”. Being the center of
       Exhibition.           interest of the visitors and participants
       The host/hostess uniform that Bora  at October 2015 Exhibition, the Field
       Aksu designed for Premiere Vision  of Temporary Tattoo took its place at
       İstanbul March 2016 was one of the  March 2016 Exhibition, as well. The
       attracting designs of the exhibition.  tattoos, which were designed by Arzu
       While the custom fabrics for design  Kaprol and Premiere Vision Fashion
       were manufactured by participants  Department at Premiere Vision İstanbul
       Akel and Akın Tekstil, again one of the  October 2015 Exhibition, are designed
       participants, Ünlü Tekstil, performed  by Bora Aksu and Premiere Vision
       its knitting process. Living in London  Fashion Department in the first edition
       and being one of the international  of this year.

       anda başlatılan « marka elçiliği ve  anlayışının bir parçası olduğunu be-
       tanıtım yüzü » projesi kapsamında  lirterek, şöyle konuştu: “Tasarladığım
       Premiere Vision İstanbul’un yeni yüzü  kıyafetler, tasarım anlayışımın da bir
       dünyaca tanınan yetenekli moda  parçası olan, sert ve yumuak kont-
       tasarımscısı Bora Aksu olmuştu. Bora  rastlar arasındaki mükemmel dengeyi
       Aksu, Ekim 2015’te Arzu Kaprol ile  yansıtıyor.
       yapılan başarılı işbirliğinin ardından  Bir kadının kendini hem rahat hem de
       Mart 2016 Fuarı’nın marka elçisi ola- şık hissedeceği bir kıyafet tasarlamaya
       rak seçilmişti. Bora Aksu’nun Premiere çalıştım. Maskülen ve fimenen unsur-
       Vision İstanbul Mart 2016 için tasar- ların bir arada kullanılması, kıyafetin
       ladığı hostes kıyafetleri; fuarın dikkat  neredeyse her beden tipi için uygun
       çeken tasarımlarından oldu.   olmasını sağlıyor.”
       Tasarıma özel kumaşlar fuarın katılım- Ekim 2015 Fuarı’nda ziyaretçilerin ve
       cılarından Akel ve Akın Tekstil tara- katılımcıların ilgi odağı olan Geçici
       fından üretilirken, dikimi ise yine fuar  Dövme Alanı, Mart 2016 Fuarı’nda da
       katılımcılarından Ünlü Tekstil gerçek- yerini aldı. Premiere Vision İstanbul
       leştirdi.            Ekim 2015 Fuarı’nda Arzu Kaprol ve
       Londra’da yaşayan ve uluslararası  Premiere Vision Moda Departmanı
       markalarla yaptığı işbirlikleri ve New  tarafından tasarlanan dövmeler, bu
       Generation ödülüne üst üste dört kez  yılın ilk edisyonunda ise ünlü moda
       layık görülerek Türkiye’nin dünyaya  tasarımcısı Bora Aksu ve Premiere
       açılan yüzlerinden biri olan Boru Aksu, Vision Moda Departmanı tarafından
       tasarladığı hostes kıyafetlerinin tasarım tasarlandı.
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30