Page 19 - Tekstil Teknoloji
P. 19

visitors from İzmir and neighbor cities an CJV300 Print&Cut machine, CG-SR
       opportunity to test Mimaki digital printing III plotter cutter and TS300P-1800
       machinery.           sublimation printing machine as well as
       Being one of the retailers of PIMMS  TX300-1800 direct-to-textile printing
       Group advertisement, industrial and tex- machine. During the five days long
       tile group, Enriko Aliberti company has  event, both the current Mimaki users
       provided sales and marketing operations and the companies, which want to         Visit us at
       of Mimaki product group in İzmir and  develop their works with Mimaki, will find     INDEX
       neighbor cities.        an opportunity to examine and test the          Booth 1514
       The company, planing on reinforcing its  machines at Enriko Aliberti’s demon-
                                                    Visit us at
       success with the Mimaki Days, to be  stration center. At the event, where all     TECHTEXTIL
       held at its İzmir office between 24-28  of the machines will be demonstrated in      Hall 3
       April, is going to exhibit Mimaki’s new  operation, the users will closely witness    Booth 30
       series, UJF-3042 MkII and UJF-6042  a great variety of printing applications
       MkII desktop UV LED flatbed printing  that can be made with Mimaki technol-
       machines, JFX200-2513 wide format  ogy, along with the printing quality of the
       UV LED flatbed printing machine,  machines.

                                           YOUR PARTNER FOR WEAVING,
                                         TEXTILE FINISHING, TECHNICAL TEXTILE,
       ENRİKO ALİBERTİ MİMAKİ     6042 MkII masaüstü UV LED flatbed   NONWOVENS AND GREEN SOLUTIONS
       GÜNLERİ BAŞLIYOR        baskı makinelerini, JFX200-2513
       24-28 Nisan tarihleri arasında dü- geniş format UV LED flatbed baskı
       zenlenecek Mimaki Günleri’nde,  makinesini, CJV300 Bas&Kes baki-
       PİMMS Group reklam, endüstriyel  nesini, CG-SR III plotter kesicilerini
       ve tekstil grubu bayilerinden Enriko  ve TS300P-1800 süblimasyon baskı
       Aliberti, İzmir ve çevre bölgesinden  makinesi ile TX300-1800 direkt teks-
       gelecek konuklarına Mimaki dijital  til baskı makinesini sergileyecek.
       baskı makinelerini test etme imkanı  Beş günlük etkinlik boyunca hem
       sunacak.            halihazırdaki Mimaki kullanıcıları,
       PİMMS Group reklam, endütriyel  hem de işlerini Mimaki ile geliştirmek
       ve tekstil grubu bayilerinden Enriko  isteyen firmalar Enriko Aliberti’nin
       Aliberti firması, 2015 yılından bu  demo merkezindeki makineleri
       yana Mimaki ürün grubunun İzmir ve  birebir inceleme ve test etme fırsatı
       çevre şehirlerdeki satış ve pazarlama yakalayacaklar.
       faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Bu Tüm makinelerin çalışır vaziyette
       başarısını 24-28 Nisan tarihlerinde  sergileneceği etkinlikte, kullanıcılar
       İzmir ofisinde düzenleyeceği Mimaki  Mimaki teknolojisi ile yapılabilecek
       Günleri ile güçlendirmeyi planlayan  çok çeşitli baskı uygulamalarına ve
       firma, beş gün boyunca Mimaki’nin  makinelerin baskı kalitesine yakın-
       yeni seri UJF-3042 MkII ve UJF- dan tanık olacaklar.
                                            www.santexrimar.com
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24