Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

companies. Van den Broek adds,  until the 10th.”     efficiency printer with a large table
           “We are also pleased to be intro- Mimaki’s printer and ink technolo- for the first time on the Continent.
           ducing something totally new to  gies enable high-quality 3D printing “We will be unveiling details about
           the visitors with the technology  that can create fine, precise and  all of the new products at our press
           demonstration of our 3D printing  incredible real detailed products.  conference scheduled for May 8th at
           solution, a UV-curable four-colour  Extremely detailed and fine line pat- 1 PM,” van den Broek added.
           printer that will be able to generate  tern samples, such as an intricate  The representative of Mimaki in Tur-
           products featuring more than 10  scale model of a castle or a Hina  key PIMMS Group will also host the
           million colour combinations. While  doll (ed. a typical Japanese figu- exhibitors from Turkey at the booth.
           at drupa, we had samples on our  rine), will be shown at the Mimaki
           stand and at Fespa, we will actu- stand in the Digital Hall. Another  ENRIKO ALIBERTI MIMAKI DAYS
           ally be showing a prototype of the  unique feature of this printer is its  BEGIN
           printer itself.       clear ink that can be combined  At the Mimaki Days, held between
           As a point of interest, we have just  with colour ink to create half colour  24-28 April, Enriko Aliberti, which
           showed this prototype in Japan  transparent models.   is one of the retailers of PIMMS
           for the first time at the 46th Japan  In other firsts for Fespa, Mimaki will  Group advertisement, industrial and
           Shop 2017, held from March 7th  be showing the JFX200-2531 high  textile group, is going to provide its      GÜNDEM NEWS 16
     16


           makinesi dahil olmak üzere,  UV kürlemeli baskı yapmakta  ultra detaylara sahip ve çok ince
           reklam ve endüstriyel pazarlara  olup, 10 milyondan fazla renk  çizgilerden oluşan desen örnek-
           yönelik amiral gemisi niteliğin- kombinasyonuna sahip üretimler  leri stantta yerini alacak. Maki-
           deki çözümleri sergilenecek.  yapabilmektedir. drupa Fuarı’nda nenin bir diğer eşsiz özelliği ise
           Stantta ayrıca Mimaki’nin iki  standımızda sadece 3D baskı  yarı renkli transparan modellerin
           kesim sistemi de yer alacak.  örneklerimizi sergilemiştik. Fes- üretilmesi için dört renge ilave
           Tüm bu baskı ve kesim makine- pa’da ise makinenin bir prototi- olarak lak boyanın da kullanılabi-
           leri, reklam ve endüstriyel baskı  pini sergileyeceğiz. Makineyi ilk  liyor olması.Fespa 2017 Fua-
           sektöründe faaliyet gösteren fir- kez, Japonya’da 7-10 Hazi- rı’nda Mimaki standında yerini
           malara daha karlı uygulamaların  ran’da gerçekleşen Japan Shop  alacak ilklerden bir diğeri ise
           kapısını açacak. Fuarla ilgili van  2017 etkinliğinde sergilemiştik.” kıta lansmanını ilk kez yapacak
           den Broek sözlerine şu şekilde  Mimaki’nin makine ve boya tek- JFX200-2531 geniş format flat-
           devam etti: “Fuarda ziyaretçi- nolojisi, yüksek kaliteli, kusursuz  bed baskı makinesi olacak.
           lerimize tamamen yeni olan 3D  ve inanılmaz detaylara sahip 3D  Mimaki Türkiye Distribütö-
           baskı çözümümüzü de tanıt-  baskı yapmayı mümkün kılıyor.  rü PIMMS Group’da Stantta
           maktan memnuniyet duyacağız.  Karmaşık kale baskıları ya da  Türkiye’den gelen ziyaretçilerini
           3D baskı makinemiz, dört renk  detaylı Japon heykelcikleri gibi  ağırlıyor olacak.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23