Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

reinforce our dedication to provide  dual-ink Tx300P-1800 and the high- the Tiger-1800B fits perfectly in
          innovative solutions for the textile  speed direct-to-textile Tiger-1800B.  high-volume production environments
          industry, but it is also an opportunity  The Tx300P-1800 and Tx300P- that have traditionally printed with
          to display our full set of solutions  1800B direct-to-textile printers have  analogue printing methods, bringing
          for signs and displays and industrial  been updated to simultaneously load  the benefits of digital printing to these
          printing. This includes a technology  both textile pigment and sublimation  higher volume applications.
          demonstration of our new 3D printing  dye inks. This enables the use of a
          solution, which we also discussed  single printer to print directly on a wide FLAGSHIP SOLUTIONS IN THE
          with attendees at drupa 2016. Be- range of textiles without the need to  DIGITAL HALL
          cause of the wide range of solutions  change out ink systems. This new  In the Digital Hall, Mimaki’s flagship
          we wanted to bring to the show, we  technology, not possible until now,  solutions for the Sign and Display
          decided to engage two stands in two  is a breakthrough that will improve  Graphics and Industrial markets will
          separate halls to give each segment  productivity and increase flexibility  be on display, including four solvent
          the focus it deserves.”    for these Mimaki textile printers.  printers and up to six UV printers.
          In the Textile Hall, Mimaki Europe will  The Tiger-1800B was developed by  Mimaki will also showcase two cutting
          be demonstrating its latest range of  Italy’s La Meccanica S.p.A., recently  solutions. Together these printers
          textile printers, including the re- acquired by Mimaki. With a maxi- represent profit-generating solutions
          cently-announced and very unique  mum printing speed of 390 m2/h,  for sign & display and industrial print
      GÜNDEM NEWS 14
     14          Fuarda çok sayıda Mimaki makinelerini zamanlı olarak hem pigment hem  tarafından geliştirilmiştir. Saatte
          ziyaretçilere sergileyebilmek ama- de süblimasyon boyalarını kulla- maksimum 390m2 baskı hızına
          cıyla da bu sene fuara iki ayrı stantla  nabiliyor. Bu da tek bir makine ile  sahip Tiger-1800B, bugüne kadar
          katılma kararı aldık, bu sayede her boya sistemini değiştirmeye gerek geleneksel analog yöntemlerle
          iki segmente de hak ettiği şekilde duymaksızın çok geniş yelpazede üretimi yapılmış yüksek hacimli
          odaklanacağız.”        tekstil malzemelerine direkt baskı  işler için idealdir. Makine, dijital
          Mimaki’nin Tekstil Salonu’nda  yapma imkanı sunuyor. Bugüne  baskının yüksek hacimli işler için
          yer alan standında, yüksek hızlı  kadar benzeri olmayan bu yeni  getirdiği avantajı direkt tekstil
          direkt tekstil baskı makinesi Ti- teknoloji, Mimaki’nin bu makine- baskı uygulamalarına taşımakta-
          ger-1800B ile yakın zamanda lan- lerinde verimliliği ve esnekliği en  dır.
          se edilen çift boya kullanım özel- üst seviyeye çıkaracak devrim
          liğine sahip TX300P-1800 baskı  niteliğindeki bir gelişmedir.  DİJİTAL SALONU’NDA MİMA-
          makinelerinin de dahil olduğu ge- Stantta sergilenecek Tiger-1800B Kİ’NİN AMİRAL GEMİSİ ÇÖ-
          niş bir makine grubu yer alacak.  ise yakın zamanda Mimaki tara- ZÜMLERİ
          Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B  fından satın alınmış olan İtalyan  Dijital Salonu’nda ise Mimaki’nin
          direkt tekstil baskı makineleri, eş  La Meccanica S.p.A. firması  dört solvent ve altı adet UV baskı
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21