Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

innovation process and to open  from school pupils to experi- excited by the other propos-
          it to beyond the boundaries of  enced tradespeople to aca- als, which concern the use of
          our company.”         demics.            viscose fibres in environmen-
          Matthew North, Commercial Di- The winner of the competi-  tally sound yet at the same
          rector at Kelheim Fibres, adds:  tion, Dr. Jürgen Pettrak from  time tailor-made wound care,
          “The competition was not only  “Straubinger Entwässerung und in semi-finished products with
          about specific ideas – we have  Reinigung” (local wastewater  printed electrical circuits,
          seen completely new concep-  authorities), was rewarded with eco-friendly felt pens, panels of
          tual approaches and we have  prize of 2.500 Euro.     pressed straw for construction
          gained contacts in industry  His idea was the use of filters  applications and an idea for a
          sectors and application areas  made of functionalised viscose  regional marketing for region-
          formerly unknown to us. And by fibres as a fourth clarification  ally produced fibre products.
          opening the process to outsid- stage in wastewater treatment  These ideas were awarded
          ers we could avoid the risk of  plants, to filter out the increas- further prizes.
          operational blindness.”    ing amount of endocrine sub- “We will not put these great
          Kelheim was extremely pleased stances found in wastewater.  suggestions away in a drawer”,
          with the results of this experi- These endocrine substanc- promises Walter Roggentein.
          ment, partiularly with the broad es find their way into into the  “I am convinced that some of
          spectrum of ideas: More than  water due to the growing use  these ideas will lead to projects
          20 different proposals - rang- of drugs in human medicine as  and finally to new products. For
      GÜNDEM NEWS 8 visionary future products - were may finally affect our genetic  lead to a further opening-up of
     8     ing from very simple, clearly  well as in large-scale farming  us, the
                                        success of this competition will
                         and, if not filtered out, they
          defined application ideas to
          submitted. Equally varied were
                         material.
                                        our innovation process – on the
          the people behind these ideas,
                                        inside as well as on the outside.”
                         But Kelheim Fibres was also


          ve şirketimizin sınırlarının ötesine  insanlarına ve akademisyenlere  açıdan makul fakat aynı zamanda
          açılmak için bir girişimdi”. kadar aynı derecede çeşitliydiler. kişiye özel yara tedavisinde, baskılı
          Kelheim Fibres Ticaret Müdürü  Yarışmanın kazananı olan “Strau- elektrik devrelerinde, çevre dostu
          Matthew North şu sözleri ekledi:  binger Entwasserung und Reini- keçeli kalemlerde, inşaat uygula-
          “Yarışma yalnızca belirli fikirler ile  gung” çalışanı Dr. Jürgen Pettrak,  maları için sıkıştırılmış hasır panel-
          ilgili değildi – tamamen yeni kon- 2.500 Euro ödül aldı. Fikri, atık  ler ve bölgesel olarak üretilen elyaf
          sept yaklaşımları gördük ve daha  sularda bulunan endokrin mad- ürünleri için bölgesel bir pazarlama
          önce bilmediğimiz sanayi sek- delerinin artan miktarını önlemek  fikrine yönelik olarak viskoz elyaf-
          törleriyle ve uygulama alanlarıyla  amacıyla atık su arıtma tesislerinde larının kullanımını ilgilendiren diğer
          iletişim kurduk. Süreci dışarıdakile- dördüncü bir temizleme aşaması  teklifler de heyecan vericiydiler.
          re açarak işletme körlüğü riskinden olarak fonksiyonlu viskoz elyafla- Bu fikirler için de başka ödüller
          kaçınabildik”.        rından yapılan filtrelerin kullanıl- verildi.
          Kelheim, özellikle geniş yelpazede- masıydı. Bu endokrin maddeleri,  Walter Roggenstein, “bu önerileri
          ki fikirlerle birlikte bu deneyin so- tıbbın yanı sıra geniş çaplı tarım  bir çekmeceye kaldırıp bırakma-
          nuçlarından son derece memnun:  uygulamalarında kullanılan ilaçla- yacağız” sözü verdi. “Bu fikirlerin
          çok basit ve tamamen tanımlanmış rın artması sebebiyle bu endok- bazılarının, projelere ve nihayetinde
          uygulama fikirlerinden vizyoner ge- rin maddeleri, filtrelenmedikleri  yeni ürünlere vesile olacağına ben
          lecek ürünlerine kadar 20’den fazla takdirde suya karışmaktadırlar ve  ikna oldum. Bize göre, bu yarış-
          birbirinden farklı teklif sunuldu.  nihayetinde genetik malzemeleri  manın başarısı içeride ve dışarıda
          Bu fikirlerin ardındaki kişiler ise  etkileyebiliyorlar.  başka inovasyon süreçlerinin kapı-
          öğrencilerden, tecrübeli ticaret  Fakat Kelheim Fibres, çevresel  sını açacaktır” diye de ekledi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15