Page 5 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 5

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:01 PM Page 3


BAKIŞ VIEWteknoloji
Uluslararası Tekstil Teknoloji Dergisi
International Textile Technology Magazine
İm ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Türk Tekstil ve Hazır Giyim Ne cip GÜ NEY
Sektörüne İnancımız So rum lu Ya zı İş le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Ömral TİRYAKİ
Devam Etmeli Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMİRDELEN
We Have To Keep Our Faith In Ya yın Mü şa vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KAŞ
Turkish Textile and Ready-
Ulus la ra ra sı İiş ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Made Clothing Sector Yusuf AKBOLAT
Necip GÜNEY Ulus la ra ra sı İiş ki ler / Inter na tio nal Re la ti ons
Emin EKİNCİ
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Dolar paritesinin etkisi ve tüm dünya tica- Satış Pazarlama / Sales & Marketing
retinde dolar bazında yaşanan daralma- Özcan SONGÜN
nın da etkisiyle, 2015 yılının ilk 3 ayında,
Türkiye’nin genel ihracatında gerileme Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
Ümit TİRSİ
gözleniyor. Ocak ve Şubat aylarında oldu-
ğu gibi, Türkiye ihracat rakamlarında Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
Mart ayında da düşüş açıklandı. Bu duru- Şe nol YA LIN
ma katkısı olan faktörler arasında,
Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
olan, çevre ülkelerdeki karışıklıklar da Duygu KESGİN
bulunuyor. Ancak bu genel düşüş rakam- Gonca TUNÇSAN
larına rağmen, tekstil ve hazır giyim ihra- Ya yın Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
catı, yüksek oranı sürdürüyor. Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
Dünya genelinde sanayi ve ticarette Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZİPEK
daralma yaşadığımız bir süreçten geçiyo- Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MİR - Dr. Ve dat BİL GİN
ruz. Gelişmeler, tüm sektörleri olduğu Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOĞLU -
gibi Türk tekstil ve hazır giyim sektörünü Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII ŞIK -
de etkiliyor. Bazı siparişlerde azalma olun- Prof. Dr. En der BUL GUN
Dr. Pe ter HARDT
ca, üretim ve kapasite kullanım oranların- Prof Dr. Fatma Kalaoğlu
da da düşüş gerçekleşti. Ancak bu geçici Öğr. Gör. Şükriye Yüksel
dönemin, yakın bir süre içinde, olumlu Dr. Öğr. Gör. Belgin Görgün
yönde değişeceğine inançlar devam edi- Prof Dr. Ender Bulgun
yor. Hatta piyasadan duyduğumuz “ufak Prof Dr. Sevil Yeşilpınar
ufak siparişlerimiz artmaya, yeni talepler
gelmeye başladı” gibi cümleler, bu inanışı Abo ne ve Da ğı tım / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
Enes GÜNEY
destekliyor. Müjdat YILDIRIM
Bu süreçte, dünya liderlerinden olan Türk
tekstil ve hazır giyim sektörünü lekeleme- Bas kı - Cilt / Pub lis hing Hou se
ye çalışan bazı firma ve/ veya sektör yet- Fabrika Basım / İST.
kilileri söz konusu olabiliyor. “Firmalar
batıyor, sektör batıyor, ekonomi batıyor” Ya pım - Yö ne tim / Pub lis her
gibi rivayetlerle algı operasyonları yapıla- Tek nik Fu ar cı lık ve Ya yın cı lık Rek lam cı lık
Da nış man lık Ti ca ret Li mi ted Şir ke ti
biliyor, ortalıkta bir panik rüzgarı estiril-
meye çalışılıyor. Böyle dedikodular her Mer kez / He ad Of fi ce
zaman çıkabilir, bunlar yüzünden sektö- Ya kup lu Mer kez Mah. Os man lı Cad.
rün tamamının böyle olduğunu düşün- Gü ney Ko nak la rı B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
mek yanıltıcı ve yanlış olacaktır. Bu tip laf- 34524 Bey lik dü zü - İS TAN BUL - TUR KEY
larla moralleri bozmanın, umutları ve sek- Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
töre olan inancı kaybetmemek gerektiğini Fax : +90 (212) 876 06 81
düşünüyorum. in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
Çünkü Türk tekstil ve hazır giyim sektö-
ründeki üretici firmaların yetkilileriyle Bursa Temsilciliği / Bursa Representative
yaptığımız sohbetlerde, üretim ve ihracat- Alan Medya
larına devam ettiği, yurt dışından sipariş- Hacı İlyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Ar-Kur
ler aldıklarını, kimsenin batmak gibi bir Kuzeyhan İş Merkezi No:107 Kat:7 Daire: 705
durumu olmadığını, duran ve/veya tasfiye Osmangazi / BURSA
Tel : +90 (224) 252 79 15
edilen fabrikanın bulunmadığını söylüyor- Fax : +90 (224) 252 79 42
lar. Türkiye’nin en büyük istihdam kapasi-
tesine sahip, en yüksek ihracatlarını Fi ya tı : 15 TL
yapan, ekonominin bel kemiği olan tekstil Ay da Bir Ya yım la nır. Monthly Pub lis hed.
ve hazır giyim sektörü her zaman yoluna
devam edecektir. Türkiye bir tekstil ülkesi- Bu der gi de ya yım la nan ha ber ve fo toğ raf lar, kay nak
dir ve öyle kalacaktır… gös te ril me den kul la nıla maz. Ya yın la nan tüm ma ka le -
ler de ki fi kir le rin so rum lu lu ğu ya zar la rı na, ilan la rının
so rum lu lu ğu ise rek lam ve re ne ait tir.
Saygılarımla,
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10