Page 16 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 16

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:04 PM Page 14

GÜNDEM NEWS


yapmamızın arkasındaki neden ise bizim ve sadık müşterile-
rimizin vazgeçemediği “Sasa değerleridir” Çünkü büyük mar-
kalar çevre ve sağlık sorunu yaşamamayı ilk hedefleri olarak
benimserler, markalarının herhangibir güven sorunu ile karşı-
laşmalarını istemezler bundan dolaydır ki kilogram başına 2-
3 sentlik kar için Sasa’dan vazgeçmezler. Türkiye’deki her bir
üreticinin de bu tarz hassas kriterleri olmasını diliyoruz.
Çünkü markaları ayakta tutan en önemli unsur ‘’güvendir’’.

Ürünlerinizdeki inovasyon çalışmalarınızı nasıl
gerçekleştiriyorsunuz?
Toker Özcan: Sasa müşteri talebi olmadan Ar-Ge yapmaz.
Bizim inovasyon kavramımıza göre yeni gelişmeler ihtiyaç-
tan doğmalıdır aksi takdirde yapılan inovasyon bir ihtiyacı
karşılamaz ise bu emek,zaman ve sermaye kaybı olarak geri
döner. Genellikle geliştirdiğimiz ürünlerin talebi ise
Avrupa’daki müşterilerimizden gelir, sonra bu gelişmeleri
diğer müşterilerimizle paylaşır piyasanın gidişatını onlara
anlatırız.
Bana göre Ar-Ge ve Ür-Ge kadar önemli olan ve en zor olan
müşteri geliştirmek olan
Mür-Ge’dir. Geleceği ve ürünleri insan ihtiyaçlarının belirledi-
ğini düşünürsek geleceği tahmin ederek ihtiyaçları da anla-
yabiliriz. Biz çalışmalarımızda insanlar nasıl yaşıyor, nasıl
davranıyor, nüfusun yaş ortalaması nedir, 5 yıl sonra ne ola-
cak gibi soruları soruyoruz . İnsan ömrü uzaması ile eskiden
55 olan ortalama insan ömrü şimdi 65 oldu. İnsan ömrünün
10 yıl uzaması otomatikman bir inovasyon kaynağı. En basit
hali ile şemsiye kullanımından yola çıkarsak, 75 yaşında bir
insanın şemsiyeyi kapatırken zorlanacağını düşünüp buna
göre ürün tasarlamak bir inovasyondur.
İnovasyona yön veren bir diğer etmen ise o ülkenin geliş-
mişlik seviyesidir. Bu seviyeyi belirleyen de 2 parametre
vardır; milli gelir ve kültür ortalaması. Milli geliri yüksek
ülkelerde ne tür sanayilerin geliştiğine ne tür ürünlere talep
olduğuna bakarsak milli geliri biraz artan ülkelerin de hangi
yöne gideceğini ön görebiliriz. Milli gelir arttıkça insanlar
zorunlu ihtiyaçlardan lüks harcamalara yöneliyor. 1980 yıl-
lara baktığımızda Türkiye’de çocuk bezi üretimi bir yana
kullanımı bile yok iken dünyada tüketimi mevcuttu. Kilim
kullanımından halı kullanımına geçiş de bir diğer örnek ola-
rak verilebilinir. Aynı değerlendirmelerle bugünden 2023
yılında neler olacağını söyleyebiliriz. Bizim fikirden üretime
geçirme süremiz 6 aydır, daha fazlasında o ürün eskimiş
olacaktır.

Sasa’yı dünya çapında bir marka ve lider bir firma
yapan en önemli etken nedir?
Toker Özcan: Röportajımızın başından beri saydığım tüm
prensipler ve değerlerimizdir bizim dünya çapında bir
marka olmamızın arkasında yatan etken. Kar olarak büyür-
ken içinde bulunduğumuz toplum ile büyümemiz gerektiği-
nin bilincindeyiz. Ve tıpkı yüzyıllık markalar gibi bundan
sonra da üretimimiz, teknolojimiz değişse de Sasa
DNA’sına işlenen bu değerlerden asla taviz vermeden yolu-
muza devam edeceğiz14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21