Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

human relations you will develop with  situation that affects the motivation  Your hopes for the future…
          your customers.       of our workers then we set aside the Growth is not necessarily a must. But of
          You should not only talk business affairs work and discuss private matters.  course it is important to grow at a cer-
          with them but at the same time listen to After a certain time I come to realize  tain rate, in actual fact we have to see
          them like psychologist would and try  that we have already started to talk  whether my technology and my team
          to be supportive.      about how the general issues have  are ready for this taking into account
          Here whatever you feel will build the  reflected on Erko. So at this point  the reality of the next five years. You
          future. Erko’s 4th generation cus- we can say that if we are able to  should be able to have created such
          tomers and the companies it repre- achieve this then everything should  added value so as to be able to have
          sents may survive with confidence.  be okay. Erko is a place where  guaranteed the next five years. You
          As long as you provide them added  everyone spends more time than at  should listen to your customers and
          value they may continue to survive.  home.        manage your R&D accordingly. We are
          If we cannot foresee this then we  If our fellow worker has a problem it  all on the same boat.
          have no chance at surviving.  should be resolved here. I want to  Sometimes we get caught in thunder
          We are very happy because we  trust a person and I want that per- and sometimes a sweet breeze will
          continue to search and find without  son to trust me as well. This is how  wander us away. In my mind we
          saying “we have found”. Where  we pursue our relationships with our should listen to one another. In between
          there is enquiry there is a future. It  personnel.    there is a very small Erko who is the
          makes us very happy to know that  A short while ago my daughter start- paddler of the rudder so to speak…
          we have recognized this.   ed to work with us. I definitely did  We are all in a marathon. We will run
                        not ask her to come and work for  this marathon so long as people fulfill
          I understand that you also have a  us. Just as is true for everyone else, their need for clothing. Just like food
          relationship based on trust with  if she can keep up with the philoso- and water… If we did not have any
      GÜNDEM NEWS 38 During these meeting we make work same conditions as the other workers  last five years. I have hope for the future
     38    Erko workers…        phy rules of the company then she shall aspirations towards the future, I would
                                       not have recruited 35 workers and
                        certainly be successful.
          At the beginning of each week we
                                       obtained seven representations for the
                        She continues with her work in the
          hold meetings.
          plans. But in case where there is a
                        at Erko.
                                       and I am working for the future.

          meyvesini toplarım. Ben hep yarını  Erko çalışanlarıyla da güvene  burada mesaisine devam ediyor.
          düşünerek yaşarım.      dayalı bir ilişkiniz var anlaşılan…
          Görebildiğiniz kadar öngörülü  Her hafta başı toplantılarımız olur.  Geleceğe dair ümitleriniz…
          olmak ve adaptasyonu iyi sağlamak  Bu toplantılarda iş planları yapılır.  İlle de büyümek şart değildir. Tabii
          gerekiyor. Dengeyi tutturmak için  Ama eğer çalışanlarımızın motivas- ki belli oranlarda büyümek önemlidir
          bilimsel verileri objektif biçimde  yonunu etkileyen bir durum varsa işi  ama gelecek beş yılın realitesine
          analiz etmek bir de yüreğini koy- bırakır özel meseleleri de konuşuruz.  göre teknolojim ve ekibim hazır mı
          mak. Müşterilerinizle olan insani  Belli bir süre sonra bakarım ki genel  buna bakmak lazım. Öyle katma
          ilişkilerinizin sonucunda gelişti- meselelerin Erko’ya nasıl yansıdığını  değer yaratmalısınız ki gelecek beş
          rebileceğiniz bir durumdur bu.  konuşmaya başlamışız bile. İşte  yılınızı garantilersiniz. Müşterinizi din-
          Onlarla sadece iş konuşmak değil bunu yapabiliyorsak tamamdır. Erko  leyeceksiniz ve ona göre Ar-Ge’nizi
          onları bir psikolog gibi dinleyerek  herkesin evinden daha çok vaktini  yöneteceksiniz.
          destek olmak.        geçirdiği yerdir. Bir arkadaşımızın bir  Biz hepimiz aynı gemideyiz. Bazen
          Burada hissettiklerin de geleceğini problemi varsa burada çözülmelidir.  fırtınaya kapılırız bazen tatlı bir rüzgar
          inşa ediyor. Erko 4. nesil müş- Ben insana güvenmek isterim ve  alır götürür bizi. Birbirimizi dinlemeliyiz
          terilerinin ve mümessili olduğu  onun da bana güvenmesini isterim.  diye düşünüyorum. Arada da ufacık
          firmaların güvenle ayakta kalabi- Çalışanlarımızla ilişkilerimiz böyledir.  bir Erko var, o da dümenin bir çarklısı
          lir. Onlara katma değer kattıkça  Çok kısa bir zaman önce kızım da bi- işte… Bir maratondayız hepimiz. Bu
          ayakta kalabilir. Bunu öngöremez- zimle birlikte çalışmaya başladı. Ben  maratonu insanlar giyim ihtiyacını
          sek yaşama şansımız yok. Çok  kesinlikle kendisine gel burada çalış  sürdürdükçe koşacağız. Yemek gibi,
          umutluyuz çünkü “bulduk” deme- demedim. Şirketin felsefesine kural- su gibi… İleriye yönelik ümidimiz ol-
          den devamlı aramaya ve bulmaya  larına ayak uydurabilen herkes gibi  masa son beş sene de 35 çalışan ve
          devam ediyoruz. Sorgulama varsa kendisi de bunlara ayak uydurabilirse yedi temsilcilik almazdım. Benim çok
          ilerisi de var demektir. Bunu göre- başarılı olacaktır. Erko’nun diğer  ümidim var yarınlar için ve o yarınlar
          bilmiş olmak bizi mutlu ediyor. çalışanlarından bir farkı olmaksızın  için çalışıyorum.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45