Page 39 - Tekstil Teknoloji
P. 39

including me, is a member of the team  The system should be simple and based brands in Turkey. You have become a
      and because we are all part of this team on reliability. In this way, it is possible to  brand when you have created produc-
      we are strong. I would like to talk about  establish the correct balance with both  tion in a conscious manner and on a
      how important the spare parts business  in - country and foreign customers. I am profit yielding level, and established an
      is for our company. While there are 6  trying to instill this culture to our fellow  environment of trust in connection with
      personnel working inside we have only  workers. The manufacturing companies human relations. We are learning many
      4 personnel that are dealing with sale of  are in search of reliable harbors. It is our things from our customers. It is our
      spare parts outside. We have another  duty to do our work correctly and estab- duty to lend them an ear. We have to
      personnel working in Kahramanmaraş.  lish reliability, the rest will come. I admire  understand not only the problems but
      If the European machine is not of good  the approach of the Turkish industrialist.  also at which point we want to be in
      quality then we will not have any chance His flexibility and speed is an example to the future… This is what counts. When
      of survival.         the world. And when you add tolerance a firm can answer you where it wishes
      The price is not an important factor.  to this then nobody can stop us. Due  to be tomorrow then you can know for
      Having said this, it is the spare part that  to years of accumulated knowledge,  sure that that firm has already become
      determines the value of the machine.  the ability to meet the demand for the  a brand.
      No matter how good the brand may be, renewed collections of world market in
      the factor that determines its sale is the  a short period of time and its proximity  I understand that Erko has instituted
      availability of its spare parts up to 70%.  to country geopolitical wise renders  its philosophy. How do you plan on
      For us this is a strategic subject and  that Turkey is a strategic country. In my  making this philosophy permanent?
      there are specialists who work on this  opinion this is what becoming a brand  Today I will assume responsibility and
      at Erko.           is all about. Being a brand does not  tomorrow I will reap its benefits. I always
                     mean that it has to be known all over the live thinking about tomorrow. It is imper-
      How do you evaluate the textile  world. Becoming a brand means when  ative to be as visionary as may be possi-
      market in Turkey?       a foreign firm has preferred your product ble and to provide adaptability in a good
                                                          GÜNDEM NEWS 37
      The textile market in Turkey is developing because of its quality without any regard way. In order to secure the balance the
      to a great extent and we need to keep  of its price. The fact that the name  scientific date should be analyzed in an
      up with it. To achieve it, the systems  should be known all over the world is a  objective manner by putting your hear  37
      within the company should be simple.  different approach. There are many such to it. This is made possible through the
      için de stratejik bir konudur ve bu işi
      Erko’da uzmanlar yürütür.

      Türkiye tekstil piyasasını nasıl
      değerlendiriyorsunuz?
      Türkiye’deki tekstil piyasası çok
      gelişiyor, ayak uydurabilmek lazım.
      Bunun için de şirket içi sistemlerin
      basit olması gerekiyor. Basit ve güven
      üzerine kurulmalı. Bu sayede hem
      yurtiçi hem de yurtdışı müşterilerle
      doğru dengeyi sağlarsınız. Ben bu
      kültürü arkadaşlara vermeye çalışıyo-
      rum. Üretici firmalar güvenilir bir liman  Türkiye olarak. Bence markalaşmak  rimizden çok şey öğreniyoruz. Bizim
      arıyor. Bizim işimiz, doğru iş yap- budur. Marka olmak isminin tüm  görevimiz onları dinlemek. Problemleri
      mak ve güveni tesis etmektir; gerisi  dünyada bilinmesi demek değildir.  değil sadece, yarın nerede olmak
      gelir. Türk sanayicisinin yaklaşımına  Markalaşmak yurtdışı firmasının senin  istiyorsun, bunu anlamaya çalışmak…
      hayranım. Esnekliği ve hızıyla dünyaya malını fiyatına bakmaksızın kalitesi için  Önemli olan budur. Yarın nerede oldu-
      örnektir. Buna biraz da öngörüyü ek- istemiş olmasıdır. Tüm dünyada adının ğunun cevabını veriyorsa eğer firma
      lersek eğer bizi kimse tutamaz. Yılların bilinmesi ise apayrı bir yaklaşımdır.  zaten markalaşmış demektir.
      getirdiği bilgi birikimi, dünya piyasa- Türkiye’de böyle çok marka var. Bilinçli
      larının kısa zamanda koleksiyonları  ve karlılık verecek düzeyde bir üretim  Erko’nun bir felsefesi var an-
      yenileme ihtiyacına cevap verebilme  yaratıp beşeri ilişkiler noktasında da  laşılan. Bunu nasıl kalıcı hale
      yeteneği ve jeopolitik olarak ülkelere  güven ortamını sağladığınız zaman  getirmeyi planlıyorsunuz?
      olan yakınlığımızla stratejik bir ülkeyiz  markalaştın demektir. Biz müşterile- Bugün elimi taşın altına koyarım yarın
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44