Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

We sell on instalments with 3-6 month  become aware that I cannot provide  numbers of our sales teams and spare
          maturity through the credit card system. added value then I tell the other party:  parts teams have grown. Due to the
          Together with the said system, we have “Sorry but we are not interested”. We  fact that some foreign firms were not
          established Erkotech. Here we employ  must be aware of our sense of respon- acquainted with the spare parts sys-
          eight technicians. We have divided the  sibility as well as our responsibility vis- tem, together with them we increased
          two companies after having determined a-vis our customers. We have set out  our knowledge through this learning
          their commercial and technical spe- on this road with Benninger company,  process. We endeavored to explain
          cialties because each one of them has  in less than a year brands such as  to them the conditions of the Turkish
          differing approaches to the market.  Thies, Setex, PLM Impianti preferred  market and this is how we proceeded
                        to work with us. We have an ethical  with the business. Learning and under-
          You managed to catch the attention stand, we have never even considered  standing the work systems and cultures
          of the brands. You have become  contacting the companies that other  of both parties has been an advantage
          the representative of this lately.  firms represent. In case such brands  for us. In this way, we are continuing to
          How did this process develop? should come to us however, we firstly  develop. I am 53 years old and I cannot
          We must have been doing things in  ask them about their relationships with  stop working. But I am also aware of
          the correct manner and probably that  their existing representatives. If there is  how important it is that young people
          is why foreign companies were asking  a continuing business deal between  should be able to develop their ideas
          about us. These companies oriented  them then we do not reply them in  and take responsibilities.
          us towards dyehouse business which  the affirmative. We have not become  The reason why I am where I am
          Erko was not involved in. Benninger is  a representative by chance, we come  today is due to the fact that others
          one of those brand companies. We as  from a deep - rooted culture.  have opened the way for. We should
          Erko told them: ‘for now this may not           continue likewise. I am trying to create
          be realized however, if this means that  Along with the new companies that  a structure at Erko so as to open the
      GÜNDEM NEWS 36 policy with you then we are willing to  As the number of representations grew, without having to be dependent on any
     36    we may provide added value for your  you are the representatives of, it  way to the next generations. Further-
                                       more, at Erko we are establishing
                        is obvious that Erko has grown as
          company and provided that we should
                                       a structure that enables continuity
          be able to proceed with our “win-win”
                        well...
                        Erko’s growth came into question. The
                                       person.  Every fellow working at Erko,
          work with you.’ In principle, when I

          birbirinden ticari ve teknik özelliklerini Etik bir duruşumuz var, bizim gibi  Ama gençlerin de fikir yürütüp,
          belirleyerek ayırdık çünkü ikisinin de  temsilcilik yapan firmaların markala- mesuliyet almasının çok önemli
          pazara farklı yaklaşımları var.  rına göz bile kırpmayız. Ola ki onlar- olduğunu düşünüyorum. Ben bugün
                        dan bize gelen markalar olduğunda  buradaysam geçmişte benim de
          Markaların dikkatini çekmeye  ilk önce mevcut temsilcileriyle olan  önümü açmalarından dolayıdır. Biz
          başardınız. Son olarak Thies’in  ilişkilerini sorarız. Devam eden bir  de bunu devam ettirmeliyiz. Erko’yu
          mümessilliğini aldınız. Süreçler  süreç varsa asla o işe evet demeyiz. öyle bir yapıya oturtmaya çalışıyorum
          nasıl gelişti?        Biz hasbelkader bir temsilci değiliz  ki gelecek nesiller için yollar açılsın.
          Herhalde bir şeyleri doğru yapıyor- belirli bir kültürden geliyoruz.  Ayrıca Erko’da kişiye bağlı olmaksızın
          duk ki yurtdışı firmalar bizi sormaya           devamlılık bir sisteme oturtuluyor.
          başladı. Bizi, Erko’da olmayan  Yeni temsilciliklerle beraber Erko Erko’daki her arkadaş takımın bir
          boyahane yönüne doğru çekmeye  da büyüdü tabii...     elemanı, ben dahil ve biz bir ekibin
          başladılar. Benninger bu markalar- Temsilcilikler çoğalınca Erko’da da  parçası olduğumuz için güçlüyüz. Biraz
          dan bir tanesidir. Biz de Erko olarak  büyüme söz konusu oldu. Satış  da yedek parçanın bizim için ne kadar
          dedik ki ‘şimdi olmayabilir ama biz  ekibi ve yedek parça ekibi çoğaldı.  önemli olduğunu söylemeliyim. İçeride
          size eğer katma değer katacaksak  Bazı yurtdışı firmalar yedek parça  çalışan 6 kişi varken sadece yedek
          ve “kazan-kazan” felsefesini sizinle  sistemini bilmedikleri için onlarla  parça satması için dört tane çalışanımız
          de yürütebileceksek varız.’ Ben eğer birlikte bu öğrenme sürecini ilerlettik. mevcut. Bir tane de Kahramanma-
          bir katma değer yaratamayacaksam  Türkiye piyasasının şartlarını onlara  raş’ta çalışan arkadaşımız var. Avrupa
          ‘kusura bakmayın’ derim. Biz sorum- anlatmaya çalışarak bunu yürüttük.  makinesi kaliteli değilse yaşama şansı
          luluğumuzu bileceğiz, müşterilerimi- İki tarafın da çalışma sistemini ve  olmaz. Fiyatının hiçbir önemi yoktur.
          ze olan mesuliyetlerimizi bileceğiz.  kültürünü anlayabilmek bize bir  Bununla beraber makineyi öne çıkaran
          Benninger firması ile yola çıktık, bir  avantaj getirdi. Bu şekilde gelişmeye da yedek parçadır. Marka ne kadar
          sene geçmeden Thies, Setex, PLM  devam ediyoruz. Ben 53 yaşındayım iyi olursa olsun satışı %70 oranda
          Impianti gibi markalar bizi tercih etti.  ve hayatta çalışmadan duramam.  tetikleyen şey yedek parçadır. Bizim
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43