Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

priority to quality”. Mr. Kunze expressed  1990’s were the best years for everyone.  things in hand and thereby it became one
          that Turkey’s textile future is promising  As a result of the Ruble crisis in 1996,  of the important brands. Given that Karl
          and they will continue with their invest- followed by the economic crisis in the  Mayer is basically a very strong company,
          ment in this field, we had a very delightful years 2000-2001 and then the 2008  we have managed to continue to safe-
          conversation with him.  Below you will  the global crisis that broke out, we as a  guard our strength thanks to these two
          find the rest of what he kindly told us  nation and as a sector we learned many companies. As and when they bought
          during the interview; have a good read… lessons about how to manage crisis  companies we made our profits.
                         situations in particular…
          The story Erko’s success goes back             How has Erko grown and how did it
          many many years.  When did you  What contributions did those les- keep pace with the world?
          first take part in this story?  sons bring to you?     In terms of Erko, we do not say we should
          I will be completing my 30 years On  The lessons we learned enabled us to  be the only winner. We have adopted
          July 1st 2017. I have been running  achieve a persistent growth graphic as  a “win-win” policy to which we always
          this business as the fourth generation  it reflected in our work. In the meantime, adhere to. As the companies grew, and
          representative. During the first years I did the mentality of the European machinery  the expectations of our customers in
          not have even a desk.  In those days  producers have changed as well. They  Turkey grew, we constantly developed our
          at Kahramanmaraş the circular knitting  have had to face up to risky situations that substructure accordingly. In the 2001,
          machines were very much in demand  not only included losing profitability but  our spare parts business developed into
          and I started off by doing installation  whether the companies would survive  exportation. This has brought advantages
          work. Afterwards they handed me a  the crisis at all.  Those companies who  for our customers. Whenever a problem
          handbag and sent me off to Adana. I  were not financially strong were obliged  arose, the people they would relate to
          remember very well I had rented a car  to incorporate within the structure of the  were known. And this is a very important
          that kept stopping rather than moving.  Chinese companies.  We were lucky  factor for them. We do not do business
      GÜNDEM NEWS 34 where I went around selling spare parts.  hard times, but afterwards Andreas von  kidding”. Today we are operating in the
     34    With that car I set off from Adana and  because the companies which we were  with cheques and promissory notes.
                         the representatives were financially strong
                                        When we began to work with the credit
          drove to Gaziantep, Kahramanmaraş,
                                        card system people told us: “are you
          Konya, Denizli and many other cities
                         companies. Terrot brand lived through
                         Bismarck bought the brand and took
          In this way I met the customers. The
                                        market with four mobile pos devices.

          bir söyleşi yaptık. Bundan sonrasının  2001 deki ekonomik kriz, 2008’deki  bu iki marka ile gücümüzü korumaya
          kendi ağzından okuyacaksınız; keyifli  global kriz sonuçlarında ülke ve sek- devam ettik. Onlar firma satın aldıkça
          okumalar…           tör olarak başta kriz yönetimi olmak  biz de karlı çıktık.
                         üzere bir sürü şey öğrendik…
          Erko’nun başarı hikayesi çok                Erko nasıl büyüdü ve değişen
          eskilere dayanıyor. Siz ne zaman  Bu öğrendikleriniz size neler  dünyaya nasıl ayak uydurdu?
          bu hikayeye dahil oldunuz?  kattı?            Erko’ya bakacak olursak sadece biz
          1 Temmuz 2017’de 30 yılımı  Bu öğrendiklerimizi işimize yansıtarak kazanalım demiyoruz. Bizim politika-
          doldurmuş olacağım. Dördüncü  istikrarlı bir yükseliş grafiği sergiledik.  mız “kazan-kazan”dır daima. Firmalar
          nesil olarak işi yürütüyorum. İlk yıllar  Bu arada Avrupalı makine üreticileri- büyüyüp, Türkiye’deki müşterileri-
          Erko’da bir masam yoktu. Kahraman- nin hayatları da değişti. Sadece kar- mizin beklentileri de arttıkça biz de
          maraş’ta yuvarlak örme makineleri  lılıktan kayıp değil, firmaların yaşayıp  altyapımızı devamlı geliştirdik. 2001
          çok hareketliydi o zamanlar ve ben  yaşayamayacağına varıncaya kadar  yılında yedek parça sistemimiz
          Kahramanmaraş’ta bir sene montaj  riskli durumlar yaşandı. Finansal  ithalata döndü. Bunun müşterilerimiz
          yaparak işlere başladım. Ondan son- olarak güçlü durumda olmayanlar  adına avantajı oldu. Problem çıktığı
          ra elime bir çanta verdiler Adana’ya  Çinli firmaların bünyesine katılmak  zaman muhatapları belliydi. Bu da
          gittim. Bir araba kiralamıştım hiç unut- zorunda kaldı. Bizim mümessilliğini  onlar için çok önemli bir durum. Biz
          mam, her gün arızalanır, gittiğinden  yaptığımız firmaların finansal olarak  çek senetle çalışmıyoruz. Kredi kart
          çok dururdu. O arabayla Adana’dan  güçlü firmalar olduğundan şanslıydık. sistemine geçtiğimizde “dalga mı
          çıkıp; Gaziantep, Kahramanmaraş,  Terrot markası zorluklar yaşamasının  geçiyorsun” dediler. Bugün dört tane
          Konya, Denizli ve daha birçok şehri  ardından Andreas von Bismarck’ın  mobil pos cihazımızla piyasadayız.
          dolaşıp yedek parça satardım. Bu  markayı satın almasıyla ve sahip  3-6 ay vadeli olmak üzere kredi
          şekilde müşterileri tanıdım. 1990’lı  çıkmasıyla önemli bir marka haline  kartı sistemini uyguluyoruz. Bununla
          yıllar herkes için güzel zamanlar oldu. geldi. Karl Mayer de zaten temelin- beraber Erkotech’i kurduk. Burada
          sonra 1996’daki Ruble krizi, 2000- den çok güçlü bir firma olduğundan,  da 8 tane teknisyenimiz var. İki firmayı
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41