Page 31 - Tekstil Teknoloji
P. 31

manufactured by SPGPrints. These  markets have given SPGPrints a
      inks are 100 per cent compatible  leadership position in global textile
      with Archer technology used in  printing.”
      these printers, based on the Fujifilm  Ronald Meuffels, senior area sales
      Dimatix Samba print heads. SPG- manager at SPGPrints, comments:
      Prints manufactures inks that are  “In a market that is increasingly
      specially formulated for the leading  characterised by fast-turnarounds,
      industrial print heads and fabrics,  price-sensitivity, and online sales,
      through its NEBULA, QUASAR and  the ability of textile printers to
      FLARE ink ranges. “SPGPrints’  respond as quickly as possible with
      solutions are well-suited to the Indo- the highest quality at the right price
      nesian market with its high use of  is essential.
      cotton, rayon and polyester fabrics,” SPGPrints offers the latest solutions
      says Yuwenta Hendrika, managing  for the entire workflow, whether
      partner, Nutek Kawan Mas. “The  digital or conventional. Its worldwide
      company’s dedication to innovation  service, support and applications
      and technological development,  expertise makes it an ideal partner
      as well as its commitment to local  in challenging times.”      fından üretilen asit, dispers ve  sıra yerel pazarlara verdiği önem,
      reaktif boyalar ile kullanılmaya  SPGPrints’e küresel tekstil baskıda
      ayarlanabilir. Bu boyalar, Fujifilm  liderlik pozisyonunu kazandırmıştır.”
      Dimatix Samba baskı kafalarına  SPGPrints’in Kıdemli Bölge Satış
      dayalı baskı makinelerinde kullanılan Müdürü Ronald Meuffels’in yorum-
      Archer teknolojisiyle %100 uyum- ları şu şekildedir: “Hızlı teslimatla-
      ludur.             rın, fiyat hassasiyetinin ve online
      SPGPrints, NEBULA, QUASAR ve  satışların, giderek artan şekilde
      FLARE boya yelpazesiyle lider en- belirleyici hale geldiği bir pazarda,
      düstriyel baskı kafaları ve kumaşları  tekstil baskı makinelerinin, mümkün
      için özellikle üretilmiş mürekkepler  olan en yüksek kaliteyi olabildi-
      üretmektedir.         ğince çabuk bir şekilde doğru
      Nutek Kawan Mas. şirketinin  fiyatla karşılama becerileri elzemdir.
      yönetici ortağı Yuwenta Hendri- SPGPrints, ister dijital ister konvan-
      ka, “SPGPrints çözümleri, yüksek  siyonel olsun bütün bir iş akışı için
      pamuk, rayon ve polyester kumaş  en güncel çözümleri sunuyor.
      kullanımıyla Endonezya pazarı için  Dünya çapındaki servisi, deste-
      son derecede uygundur.” diyerek  ği ve uygulama uzmanlığı, zorlu
      Şirketin, inovasyon ve teknolo- zamanlarda ideal bir ortak olmasını
      ji gelişimine adanmışlığının yanı  sağlıyor.”
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36