Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

resolution with high open area,  screens further and provide a  printer, capable of printing up to 13
          thanks to a unique mesh and  lower-risk, environmentally re- million linear metres per year, and
          hole shape.          sponsible way of stripping.  its scanning head JAVELIN printer
                                                  ®
          The RandomScreen features an  Additionally, SPGPrints offers  for outputting up to 2 million linear
          irregular hole distribution that  digital imaging solutions for fast  metres annually.
          eliminates moiré that can be  rotary screen preparation, with  Both printers feature SPGPrints’
          caused by clashing patterns.  a fast return on investment.  unique Archer technology. With
                                             ®
          With a 125 mesh and 79µm hole  SPGPrints’ smartLEX 7043  nozzles 4mm from the substrate, a
          size, the screen contributes to  direct laser exposing system,  wider range of substrates can be
          paste savings, especially when  with its unique multi-beam diode  run, and the chance of print head
          printing pigment.       technology, combines long life,  damage is reduced. Using only six
          Thanks to their strength,   economical use of energy, high  colours, Archer technology enables
          NovaScreen and RandomScreen  productivity and resolutions of up a gamut wider than the HD-gamut
          screens can withstand the rig- to 2540dpi.         of other digital textile printing solu-
          ours of relatively fast production  Using an intuitive Smart-GUI,  tions. In addition, SPGPrints’ ‘Arch-
          speeds, handling and multiple  smartLEX 7043 exposes screens  er Print Head Program’, provides a
          re-engraving cycles. As a result,  between 300mm and 3500mm  two-and-a-half-year guarantee on
          SPGPrints’ textile rotary screen  length, in exposing cycles as  the print heads in combination with
          customers in Indonesia report  short as 12 minutes.    the use of accredited inks.
          being able to re-use the compa- Information on SPGPrints’  SPGPrints has invested significantly
          ny’s screens for several different  digital printing solutions was  in the development of digital inks
      GÜNDEM NEWS 28 contain no corrosive chemicals  chine offerings include its high  may be configured for use with
     28    designs, thereby saving consum- available from SPGPrints and  that ensure unattended printing,
                         Nutek personnel at both stands.
                                        with unrivalled quality and runability.
          able costs. New water-based
          stripping technologies that
                                        The PIKE and JAVELIN printers
                         SPGPrints’ digital printing ma-
                                        acid, disperse and reactive inks, all
          can extend the life of SPGPrints’
                         productivity, fixed-array PIKE
                                    ®


          boyutu ile bu şablon, özellikle  SPGPrints’in smartLEX 7043 doğ- Her iki baskı makinesi de SPGP-
          pigment baskısı yaparken boya  rudan lazer pozlama sistemi, eş- rints’in eşsiz Archer  teknolojisi-
                                                ®
          tasarrufuna katkıda bulunuyor. siz çok ışınlı diyot teknolojisini,  ni içeriyor.
          Güçleri sayesinde NovaScreen ve  uzun ömrü, enerji tasarrufunu,  Baskı yüzeyinden 4 mm yük-
          RandomScreen şablonları, göreceli yüksek verimliliği ve 2540 dpi’a  sekteki nozullar ile daha geniş
          olarak yüksek üretim hızlarının, ta- kadar çözünürlükleri bir araya  bir yüzey aralığı çalıştırılabilir ve
          şıma ve çoklu gravür döngülerinin  getiriyor. Akıllı bir Smart-GUI  baskı makinesi kafalarının zarar
          zorluklarına dayanabiliyorlar. Sonuç kullanan smartLEX 7043, 300  görme ihtimalleri azaltılır.
          olarak, SPGPrints’in Endonezya’da mm ile 3500 mm arasındaki şab- Yalnızca altı renk kullanan Archer
          bulunan tekstil rotasyon baskı  lonları, 12 dakika kadar kısalıkta  teknolojisi, diğer dijital tekstil
          müşterileri, şirketin şablonlarını  baskı döngüleriyle basmaktadır. baskı çözümlerinin HD-gam-
          birkaç farklı tasarım için tekrar  SPGPrints’in dijital baskı çözüm- larından daha geniş bir gama
          kullanabildiklerini ve böylelikle sarf  lerine ilişkin bilgiler, SPGPrints  imkan veriyor. Buna ek olarak,
          malzemelerinin maliyetlerinden  ve Nutek personel standları- SPGPrints’in ‘Archer Baskı Kafa
          tasarruf ettiklerini belirtiyorlar. Yeni  nın her ikisinde de mevcuttu.  Programı’, akredite boyaların
          su bazlı, hiçbir aşındırıcı kimyasal  SPGPrints’in dijital baskı maki- kullanımıyla birlikte baskı kafaları
          içermeyen soldurma teknolojileri  nesi teklifleri, yüksek üretkenliği, için iki buçuk yıl garanti sunuyor.
          SPGPrints’in baskılarının ömrünü  yılda 13 milyon lineer metreye  SPGPrints, rakipsiz kalite ve ça-
          daha da uzatabiliyor ve daha az  kadar baskı yapabilen 6 baskı  lışma kabiliyetine sahip otomatik
          riskli ve çevreye duyarlı bir soldur- bloklu PIKE baskı makinesini ve baskıyı sağlamak için dijital bas-
                             ®
          ma işlemi sunuyorlar.     yılda 2 milyon lineer metre çıktı  kının gelişimine önemli yatırımlar
          Buna ek olarak, SPGPrints, hızlı  verebilen tarayıcı şeklinde baskı  yapmıştır.
          rotasyon şablon hazırlığı için dijital  yapan JAVELIN makinesini  PIKE ve JAVELIN baskı makine-
                               ®
          pozlandırma sistemleri sunuyor.  kapsıyor.        leri, tamamı SPGPrints tara-
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35