Page 26 - Tekstil Teknoloji
P. 26

Egyptian Textile Industry’s


          Resurgence is Overdue          Switzerland’s textile machinery suppliers, organised by the national
          association Swissmem, held a two-day symposium in early April in Cairo.
          The objective was to strengthen the already well-established industrial ties
          between Egypt and Switzerland and to initiate a major step towards the
          revival of the Egyptian textile manufacturing sector.

          Egyptian cotton is known worldwide for in the serious economic downturn of  cessful two-day symposium (April
          its quality and strength in applica- recent years and the accompanying se- 4-5, 2017) in Cairo. A total of 13
          tions such as shirts and bed- vere devaluation of the Egyptian Pound. association member companies
          sheets, its heritage dating back  Political instability since the rev- presented their latest machines
          to the time of the Pharaohs. In  olution of 2011 drove away both  and systems to an audience of
          the land of the Pyramids, the area tourists and overseas investors.  400, including representatives of
          around Giza also lends its name  And it has thus far hampered  the major textile producers from
          to some of the finest cotton varie- much-needed investment in new  the private and public sectors,
          ties which are grown there. Textile technology by the textile industry  as well as delegates from various
          production, using both local and  – so that its resurgence is now  universities and research insti-
          imported cotton, is a vital contrib- overdue.        tutes.
      GÜNDEM NEWS 24 of income. But the textile sector’s  have now initiated a major step  zerland recognizes the enormous
     24    utor to Egypt’s economy, ranking  Switzerland’s textile machin- As the first of the European textile
                         ery suppliers, organised by the
                                         machinery-producing countries to
          behind only tourism and Suez
                                         plan an event of this type, Swit-
          Canal revenues in the generation
                         national association Swissmem,
                                         potential for renewal of Egypt’s
          performance and potential is being held towards revival of Egyptian textile
          back by financial constraints, rooted
                         manufacturing, with a highly-suc-
                                         textile sector.
          Mısır Tekstil Sektörünün Yeniden


          Canlanması İçin Geç Bile Kalındı          Swissmen ulusal derneği tarafından organize edilen İsviçre tekstil makineleri tedarikçileri,
          Nisan ayı başlarında Kahire’de iki gün süreli bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyum ile
          Mısır ve İsviçre arasında sağlam temellere dayalı kurulan ilişkilerin güçlendirilmesi ve Mısır
          tekstil imalat sektörünün yeniden canlanmasına yönelik büyük bir adım atılması amaçlandı.


          Gömlek ve yatak çarşafları uygulamaların- yaşanan ekonomik gerileme ile ardından  rılması konusunda büyük bir adım atılması
          da kullanılan Mısır pamuğunun kalitesi ve  Mısır Poundunun ciddi bir devalüasyona  yönünde önayak oldular, bu doğrultuda
          gücü dünya genelinde tanınmaktadır, ünü uğraması oldu.    Kahire’de iki gün süren (4-5 Nisan 2017)
          Firavunlar zamanından beri süregelmiştir.  2011 yılında gerçekleşen ihtilalden sonra  oldukça başarılı bir sempozyum gerçek-
          Piramitler diyarında, Giza bölgesi etrafında  gelişen siyasi istikrarsızlık hem turistlerin  leştirdiler. 400 kişiden oluşan izleyici kitlesi
          yetiştirilen pamuk çeşitlerinin bir kısmı bu  hem de yurt dışı yatırımcıların ülkeden  huzurunda toplam 13 dernek üyesi firma-
          isim ile (Giza) anılıyor.   uzaklaşmalarına neden oldu. Ayrıca, bu  lar en son model makine ve sistemlerini
          Mısır ekonomisine hayati katkı sağlayan  durum tekstil sektörünün yeni teknoloji  tanıttılar. Özel ve kamu sektörlerinden
          tekstil üretiminde hem lokal hem de ithal  için büyük gereksinimi olan yatırımdan  gelen büyük tekstil üreticilerin temsilcileri
          pamuk kullanılmakta olup, ikinci sırada  mahrum kaldı – dolayısıyla sektörün  ve çeşitli üniversite ve araştırma enstitüle-
          sadece turizm ve Süveyş Kanalından  yeniden canlandırılması konusunda geç  rinden gelen delegeler de sempozyuma
          elde edilen gelirler katkı sağlanıyor.  bile kalındı.    katıldılar.
          Ancak tekstil sektörünün performansı ve  Swissmen tarafından organize edilen  Avrupa’da tekstil makine üretimi yapan
          potansiyeli finansal kısıtlamalar nedeniyle  İsviçre tekstil makineleri tedarikçileri, hali- ülkeler arasında bu türden bir etkinliği
          engelleniyor; bunun sebebi yakın yıllarda  hazırda Mısır tekstilinin yeniden canlandı- planlayan ilk ülke olan İsviçre, Mısır’ın
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31