Page 25 - Tekstil Teknoloji
P. 25

Kahramanmaraş, which is a sub- original parts. The service branch
      sidiary of Rieter Textile Machinery  in Kahramanmaraş also has a
      Trading & Services Ltd., Istan- spare parts warehouse, where the
      bul, Turkey. Rieter is the world’s  most important and critical spare
      leading supplier of systems for  parts are available.
      short-staple fiber spinning. The  These include, for example,
      company based in Winterthur,  control units, sensors and drive
      Switzerland, maintains a global  systems. This enables fast re-
      sales and service organization.  placement and therefore minimum
      Service employees with a high lev- production downtime – for the
      el of expertise are available there  benefit of customers, which can
      and offer a competitive advan- access these at short notice,
      tage to local customers through  especially in emergencies.
      excellent customer service. The  In addition to original spare parts,
      new service branch in Kahram- Rieter also offers after-sales
      anmaraş ideally complements  service products such as mill
      Rieter’s strong presence in Turkey  assessments to its customers
      and provides state-of-the-art  worldwide. Other features include
      solutions and dedicated support  comprehensive after-sales solu-
      to local customers. The portfolio  tions across all processes. This
      in Kahramanmaraş comprises  enables customers to increase
      both mechanical and electronic  their competitiveness over the
      services.          long term. The product range is
      These include the revision of gear  rounded off by installation and re-
      units, servomotor adjustments, as pair services, technology consult-
      well as repairs and upgrades using ing and training.

                                         EliTe CompactSet Advanced
                                           ®
      gın pazarlama, satış ve teknik servis  parçaların bulunduğu bir yedek  Kısa elyaf ring eğirme uygulamaları için kompakt
      ağı vardır. Bu organizasyondaki derin  parça deposu da mevcuttur. Bunların  eğirme sisteminiz. Market lideri ve kalite markasına
      uzmanlık bilgisine sahip teknik servis  arasında-örneğin- kumanda cihazları,  katılın - her marka ve her tip ring makinası üzerinde
      çalışanları, verdikleri mükemmel hiz- sensörler ve inverterler bulunmaktadır.  çalışmakta olan EliTe Compact İği ile 15 yıldan
                                                ®
      metle müşterilerinin rekabette avantajlı Bu depo, acil durumlarda çok kısa  daha uzun süren deneyim.
      olmalarını sağlarlar. Kahramanma- bir süre içinde erişilebilir olduğundan,
      raş’ta yeni kurulan teknik servis şube- parçaların çok hızlı bir şekilde yenileri  www.suessen.com
      si Rieter’in Türkiye’deki güçlü varlığını  ile değiştirilmesini olanaklı kılar ve
      mükemmel bir şekilde tamamlamakta böylece (müşterinin yararına olarak)
      olup, müşterilerimize en yakın nokta- üretim kesintileri asgari düzeyde kalır.
      larda en yeni teknolojileri ve desteği  Rieter müşterilerine, dünya çapında
      sunmaya odaklanmıştır.    orijinal yedek parçaların yanı sıra
      Kahramanmaraş’taki teknik servis  İplikhane Durum Değerlendirmesi
      şubesinin verdiği hizmetler, hem  (Mill Assessment) gibi satış sonrası
      mekanik hem de elektronik servis  Hizmet ürünleri de sağlamaktadır.
      hizmetini kapsamaktadır. Bu hizmet- Buna ilave olarak, süreçlerin üze-
      lerin arasında, şanzıman revizyonu ve rindeki Satış Sonrası Çözümler de
      servo motorların ayarlarının yanısıra,  sunulmaktadır. Bunlarla müşterilerimiz
      orijinal yedek parça kullanarak yapılan uzun dönemli rekabet yeteneğine
      onarımlar ve modernizasyon işlemleri  kavuşurlar. Ürün yelpazesi, kuru-
      de bulunmaktadır. Buna ek olarak,  lum ve onarım hizmetleri, teknoloji
      Kahramanmaraş’taki teknik servis  danışmanlığı ve eğitim ile bir bütün  TEMAS
      şubesinde, en önemli ve kritik yedek  oluşturmaktadır.       01120 Adana / Türkiye
                                         ckopar@temasservis.com
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30