Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

Groz-Beckert Opened Cut Fiber


          Needling Line in The Technology and


          Development Center in Germany          With a new survey in 2014, it was researched which demands of the customers
          can be met by a new nonwoven line. The results of this study were implemented
          with the complete nonwoven line, which was commissioned in Albstadt,
          Germany, where Groz-Beckert’s headquarter is located, as of 13 March 2017.

          With this investment, Groz-Beckert cus- training of Groz-beckert Academy on 14  processed. With more than 1200 actively
          tomers can get an assistance in various  March 2017. Groz-Beckert has improved used needle type, Groz-Beckert can meet
          subjects such as new projects, trials, joint  its provided services and the quality of the its customers’ demands on research and
          developments, small-quantity production  application consultancy. At this center,  development in the fields of automobile,
          works. On 13 March 2017, General  both the development of the nonwoven  filter, geotextile, artificial leather and other
          Manager of Pimsa Otomotiv Tekstilleri  products and needle improvement for  fields. The studies can be made in such
          A.Ş. Serdar Sezer ve Şiteks-Şişmanlar  special application fields can be made  subjects as better surface quality and
          Tekstil A.Ş. Project Engineer Serdar  jointly. From the bale opener to card,  endurance.
          Evirgen and Production Engineer Devrim  pre-needling and final needling lines; an  Groz-Becket provides four levels of gradu-
      GÜNDEM NEWS 20 the world attended, on 13 March 2017.  thetic, natural and inorganic fibers can  the optimization unit
     20    Şeker, from Turkey, attended the opening  opportunity for plot production is provided al assistance as following;
                         in the width of 1500 mm within the range
                                        • Complete line usage
          ceremony, where the representatives
                                        • After spreader, its usage starting from
                         of 50-1500 gr/m2. Synthetic, half-syn-
          and experts of the sector from all around
                                        • Its usage starting from the pre-needling
          The visitors found an opportunity to enrich work. Fibers, at the thickness of 0.9-17
          their technical knowledge by attending the dtex and the length of 90 mm, can be
                                        • Its usage in main needling
          Groz-Beckert Almanya’daki Teknoloji

          ve Geliştirme Merkezinde Kesik Elyaf


          İğneleme Hattının Açılışını Yaptı          2014 yılında yapılan bir anket ile yeni bir nonwoven hattının müşterilerin hangi
          taleplerinin karşılanabileceği araştırıldı. Bu araştırma sonuçları 13 Mart 2017 tarihinden
          itibaren, Groz-Beckert’in genel merkezinin bulunduğu Albstadt, Almanya’da faaliyete
          geçen komple nonwoven hattı ile gerçeğe dönüştü.

          Bu yatırım ile Groz-Beckert müşterileri yeni  Groz-Beckert sağladığı servis hizmetlerini,  1200 den fazla aktif kullanılan iğne tipi ile
          projeler, denemeler, müşterek geliştirmeler,  uygulama danışmanlığı kalitesini dahada  Groz-Beckert, müşterilerinin otomobil, filtre,
          küçük miktarlı üretim çalışmaları gibi bir çok yükseltmiş oluyor. Söz konusu merkezde  geotekstil, suni deri ve diğer alanlardaki
          konuda destek alabilecektir. 13 Mart 2017  gerek nonwoven ürünlerinin geliştirilmesi,  araştırma ve geliştirme taleplerine cevap
          tarihinde Dünyadan sektör temsilcilerinin ve gerekse de özel uygulama alanları için  verebilmektedir. Çalışmalar daha iyi bir
          uzmanlarının katıldığı açılış davetine, Türki- iğne geliştirilme çalışmaları müşterek olarak  yüzey kalitesi, mukavemet gibi konularda
          ye’den ise Pimsa Otomotiv Tekstilleri A.Ş.  yapılabilecektir. Balya açıcıdan itibaren,  da yapılabilmektedir.
          Genel Müdürü Serdar Sezer ve Şiteks-Şiş- tarak, ön iğneleme ve son iğneleme hattı  Groz-Becket aşağıdaki gibi dört farklı
                                     2
          manlar Tekstil A.Ş. Proje Mühendisi Serdar ile, 1500mm eninde, 50-1500 gr/m ara- aşamalı destek sunmaktadır;
          Evirgen ve Üretim Mühendisi Devrim Şeker lığında pilot üretim imkanı sağlanmaktadır. • Komple hat kullanımı
          katıldılar. Misafirler 14 Mart 2017 tarihinde  Sentetik, yarı sentetik, doğal ve inorganik  • Sericiden sonra, optimizasyon ünitesin-
          ise Groz-Beckert Academy eğitimine katı- elyaflar çalışabilmektedir. 0.9-17 dtex  den itibaren kullanımı
          larak teknik bilgilerini zenginleştirme imkanı  inceliğinde, 90mm uzunluğundaki elyaflar  • Ön iğnelemeden itibaren kullanımı
          buldular.           işlenebilmektedir.       • Ana iğnelemede kullanımı
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27