Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

lithium ion batteries, Dreamweaver Gold position.      innovation in our industry, but also
          provides outstanding safety and cycle  • Sustainable product:  to the ability of creative developers in
          life with low electrical impedance and  Hassan Group – Self Sufficient Relief  the whole nonwovens supply chain
          high porosity in a uniform stable sheet. Tents       to meet the challenges of our times,
          • Raw materials or components (e.g.  • The result of a social responsibility  from resource management to energy
          fibre, binder, polymer, tape) of special  project aimed at providing eco-friendly  storage, relief help and social respon-
          relevance to the nonwovens industry  nonwoven tent fabrics to improve living  sibility. These products and services
          and related converted products:  conditions in refugee camps. The fab- provide a snapshot of how our industry
          Magic - Spongel        rics provide comfort through improved  is changing and developing – it is a
          • A super absorbent polymer (SAP)  heat and sound insulation, increased  privilege to witness first-hand the fruit of
          made entirely from renewable resourc- flame retardancy and enhanced breath- these efforts and know that the success
          es, Spongel offers the highest level  ability and anti-bacterial properties. of our sector is in safe hands.” The win-
          of absorption and retention of liquids  • Sustainable process or management  ners were presented with their specially
          available for bio-based materials. Mainly practice:Suominen Corporation - Blind  commissioned bronze sculpture and
          a cellulose-based material, it is suitable  Hiring Recruitment Process a diploma at the awards ceremony,
          for both food packaging and hygiene  • A pioneering recruitment process  which was attended by industry media,
          applications.         which increases diversity in the work- exhibitors and visitors to the show. The
          • Innovation in machinery of special  force and ensures equal opportunities  Index™17 awards jury was comprised
          relevance to the nonwovens industry:  for applicants of all genders, ethnicities  of a former senior nonwovens entre-
          GDM - Rear Wing Zero Waste  and ages. The initiative offers a proven  preneur and manager, a representative
          • An upgrade for the baby diaper  method to prevent prejudice and nepo- of the nonwovens industry trade press,
          manufacturing line, the new kit saves  tism in the recruitment process.   an international independent consultant
          on raw material usage and reduces  In congratulating the winners, and  and two top academic nonwovens
      GÜNDEM NEWS 18 the mechanical cam and the possibility  and nominees recognised here today  what the leading experts in the field
     18    size change time to zero. The all-new  recognising the outstanding efforts of  R&D experts. Over 15,000 visitors
                                        come to Index to catch a glimpse of the
                         the nominees, Pierre Wiertz, general
          design includes linear motion technol-
          ogy for side shifting without replacing
                         manager of EDANA, said “The winners
                                        future of nonwovens, to see first-hand
          to automatically correct the rear wing
                         are testament to the commitment to
                                        have to offer. 
          • Inovatif Nonwoven sektörü açısından  sunuyor.      yaşanan zorlukları yenebilecek yaratıcı
          oldukça önem arz eden makine inovas- • Sürdürülebilir süreç veya yönetim  geliştiricilerin var olduklarının bir kanıtını
          yonu: GDM - Rear Wing Zero Waste uygulaması:        teşkil etmektedir. Bu ürünler ve hizmet-
          • Bebek bezi imalatında kaydedilen   Suominen Corporation – İş Başvuru- ler sektörümüzün nasıl değişime uğra-
          bir gelişme olup, bu yeni kit sayesin- suna Gelenleri Görmeksizin İstihdam  dığının ve geliştiğinin bir göstergesidir
          de hammadde kullanımında tasarruf  Prosedürü        – bu çabaların meyvelerine ilk elden
          sağlanıyor ve boyut değiştirme  • Öncü model bir istihdam prosedürü  tanık olmak ve sektörümüzün başarı ile
          süresini sıfıra indiriyor. Mekanik kamı  olup, işgücünde çeşitliliği artırıyor ve her yürütülmesi hususunun güvenli ellerde
          değiştirmeye gerek kalmadan yana  cinsiyetten, etnik kökenden ve yaşlar- olduğuna tanık olmak bir şereftir.” Ödül
          kaydırmak ve arka kanat pozisyonu  dan iş başvurusu için gelen kişilere eşit töreninde, kazananlara özel olarak
          otomatikman düzeltmek olanağını  fırsatlar sunuyor. Bu inisiyatif sayesin- sipariş edilen bronz heykelcikler ve
          sunan lineer hareketli teknoloji ile  de, işe alım sürecinde nepotizm ve  diplomalar takdim edildi. Ödül törenine
          üretilmiş hepsi bir arada yeni bir  önyargılar bertaraf ediliyor.  sektör medyası, katılımcı firmalar ve
          tasarımdır.          Ödül kazananları kutlayan ve adayların  ziyaretçiler de hazır bulundular.
          • Sürdürülebilir ürün: Hassan Group  sergileniş oldukları muhteşem çabala- Index™17 ödüller jürisi, kıdemli
          – Kendi Kendine Yeten Yardım  rını takdir eden EDANA Genel Müdürü, nonwoven girişimcisi ve yöneticisi,
          Çadırları           Pierre Wiertz şöyle konuştu: “Bugün  nonwoven sektörü ticari basın temsil-
          • Mültecilerin kamplardaki yaşam  burada takdir edilen kazananlar ve  cisi, uluslararası bağımsız danışman
          koşullarını iyileştirmek adına, çevre  adaylar, sektörümüz dahilinde, kaynak  ve iki üst düzey öğretim üyeleri olan
          dostu nonwoven çadır kumaşları tedarik  yönetiminden başlayıp enerji depo- nonwoven AR&GE uzmanlarından teş-
          etmeye yönelik bir sosyal sorumluluk  lama, mağduriyet yardım ve sosyal  kil ediyordu. 15,000 üzerinde ziyaretçi
          projesidir. Bu kumaşlar, gelişmiş ısı ve  sorumluluk dahil olmak üzere, inovas- Index fuarına gelmiştir, nonwovenların
          ses izolasyonu konforu, daha yüksek  yona olan adanmışlığın bir göstergesi  geleceğine dair fikir edinmek ve bu
          düzeyde alev geciktirme ve gelişmiş ne- olup aynı zamanda da nonwoven  alanda yer alan lider uzmanları bizzat
          fes alınabilirlik ve anti bakteriyel özellikler  tedarik zinciri boyunca, günümüzde  görebilme şansını elde ettiler.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25