Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

EDANA Has Announced Winners


         of The Index™17 Award         The Awards showcasing excellence in the nonwovens and related
         industries. Congratulations to Berry Plastics, GDM, Glatfelter, Hassan
         Group, Magic & Suominen

         Index™17, the largest global meeting  enhanced softness. Nuvisoft™ allows for • Finished or composite products made
         place for the nonwovens supply chain  enhanced coverage at lighter weights,  from, or incorporating, nonwovens:  Glat-
         and their customers, launched with an  lower air permeability, denser winding  felter - Dreamweaver Gold™ 20 microns  
         awards ceremony showcasing excel- and facilitates improved printing. • A nonwoven separator for ultra-safe
         lence in the nonwovens and related
         industries. EDANA’s Index™17 Awards
         are the highest accolade for excel-
         lence in our industry and highlight the
         creativity and innovation demonstrated
         by businesses of all sizes and from all
         parts of the nonwovens supply chain.
         Winners for each category, together with
         summary comments from the judging
      GÜNDEM NEWS 16 •his proprietary melt spun technology
     16    panel were:
         •Nonwoven roll goods: 
         Berry Plastics -  Nuvisoft™    
         combines a unique filament profile
         geometry with a soft bond pattern for
         EDANA, Index™17 Ödülünü


         Kazananları Açıkladı         Nonwoven sektöründe ve ilgili sektörlerde mükemmeliyeti yakalayan firmaların
         ürettikleri ve ödül kazanan ürünler fuarda sergilendi. Berry Plastics, GDM, Glatfelter,
         Hassan Group, Magic & Suominen ödüle layık görüldü.

         Index™17 fuarı, nonwoven tedarik zinciri  • Nonwoven rulo ürünler:  ve düşük elektrik empedanslı yaşam
         ve müşterilerinin buluştuğu en büyük  Berry Plastics -  Nuvisoft™     süresi ve düzgün dengeli tabaka üzerinde
         global etkinlik olma özelliğini taşımakta  • Bu melt spun teknolojisi tek bir filament  yüksek porozite sağlıyor.
         olup, gerçekleşen fuar açılışında ödül  profil geometri sayesinde gelişmiş yumu- • Nonwoven sektörü ve ilgili dönüştürül-
         töreni düzenlenerek nonwoven ve ilgili  şaklık için yumuşak bağlama modelini  müş ürünler için oldukça önem arz eden
         sektörlerde mükemmeliyeti yakalayan  kombine ediyor. Nuvisoft™ daha hafif  olan hammadde veya bileşenler (örn.
         firmaların ürünleri sergilendi. EDANA  ağırlıklarda gelişmiş örtme gücü sağla- elyaf, bağlayıcı, polimer, bant gibi): 
         tarafından takdim edilen Index™17 Ödül- makta olup, daha düşük hava geçirgen- Magic – Spongel
         leri sektörde kaydedilen mükemmeliyet  liği, daha yoğun bobinleme ve gelişmiş  • Süper emici polimer (SAP) olup tama-
         için verilen en yüksek takdirname olup  baskı olanağı sağlıyor. men yenilenebilir kaynaklardan imal edilen
         her ölçek grubundan işletmeler ve tüm  • Nonwovendan üretilen veya içeren  Spongel, biyo-esaslı malzemelere yönelik
         nonwoven tedarik zinciri tarafından teşhir  bitmiş veya kompozit ürünler : Glatfelter -  mevcut olan en yüksek düzeyde emicilik
         edilen yaratıcılık ve inovasyona ışık tutuyor. Dreamweaver Gold™ 20 mikronlar   ve sıvı tutulumu sunuyor. Esasında selüloz
         Her bir kategoriden ödül kazananlar listesi  • Son derece güvenli lityum iyon  bazlı bir malzeme olup, hem gıda paketle-
         ve jüri paneli tarafından yapılan yorumların  bataryaları için bir nonwoven ayırıcı olan  me hem de hijyen uygulama işlemleri için
         özeti aşağıda verilmiştir:   Dreamweaver Gold, olağanüstü emniyet  uygundur.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23