Page 17 - Tekstil Teknoloji
P. 17

“With more exhibitors and visitors than ever,” said Martin  zamankinden daha fazla fuar sahibi ve ziyaretçisi ile
       Rapp of Glatfelter (and Chairman of EDANA) “Index™ truly  Index™ nonwoven endüstrisinin sancak gemisi olarak
       stands as the flagship exhibition of the nonwovens industry  durmakta ve her büyüklükte endüstri sahibi için hayati
       and a vital business development tool for industry players  bir iş geliştirme aracı olarak görev yapmaktadır” diye
       of all sizes”                 konuştu.
       “Our industry has evolved to a great extent” said Pierre  EDANA Genel Müdürü Pierre Wiertz ise: “Endüstrimiz
       Wiertz, general manager of EDANA,  “nonwovens and  çok büyük bir gelişme kaydetti.
       related materials are increasingly used in the automotive,  Nonwoven ve ilgili malzemeler otomotiv, filtreleme ve in-
       filtration and construction sectors for example, illustrat- şaat gibi sektörlerde giderek daha fazla kullanılmakta ve
       ing how the sector offers innovative solutions for a wide  bu da bizim sektörümüzün çok çeşitli amaçlara yönelik
       range of purposes. This evolution was also reflected in the  yenilikçi çözümleri nasıl ürettiğini gözler önüne sermek-
       makeup of the visitors to this year’s show, with a wider  tedir. Bu evrim ayrıca bu seneki fuarda karşımıza çıkan
       range than ever before. The products and services they  ziyaretçilerin çeşitliliği ile bir kez daha kanıtlandı.
       saw throughout the exhibition provide a snapshot of how  Tüm fuar boyunca gördükleri ürün ve hizmetler endüst-
       our industry is developing – and it is a privilege to witness  rimizin nasıl geliştiğini onlara gösterdi – ve bunu birinci
       this first-hand and know that the success of our sector is in  elden gözlemleyip sektörümüzün başarısının güvenli
       safe hands. Looking ahead to Index™ 20, we are reminded  ellerde olduğunu bilmek de büyük bir ayrıcalık. Index™
       of how both resilient and innovative the nonwovens industry  20’yi düşünürken nonwoven endüstrisinin ne kadar
       really is.”                  dayanıklı ve yenilikçi olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz”
       Exhibitors shared their delight with the quality of the at- dedi.
       tendees visiting the show, alongside feedback from visitors  Fuar sahipleri fuarı ziyaret eden katılımcıların kalitesi ile
       who were pleased with the range of the exhibitors on offer,  birlikte makinelerden, ham madde üreticilerine, dönüş-
       covering the entire chain from machinery and raw materi- türücülere ve katma değer uygulamaları ve süreçlerin
       als producers to converters and providers of added-value  tedarikçilerine dek geniş kapsamlı fuar sahiplerinin çeşit-
       treatments and processes.           liliğinden duydukları memnuniyeti paylaştılar.


             Kalite fark yaratır!
                                                Bizi ziyaret edin.
                                                TECHTEXTIL

                                                Stant 3.0, F29
   FASCINATING TEXTILE MACHINERY
   www.brueckner-textile.com


  BRUECKNER Tekstil Teknoloji 210x150mm TR RV.indd  1                          06.03.2017  12:35:37
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22