Page 15 - Tekstil Teknoloji
P. 15

Teknik iplikler:
                                            yeniden


                                             tanımlanmış
      marks. Also, we can get very  as ready-to-wear garment
      lively results.”     and transfer printing. Mainly
      Stating that they could take  manufacturing transfer subli-          esneklik
      a fast technical service  mation printing, the company
      whenever they had wanted  can also perform foil contour
      since the installation of the  printing around a pattern
      machine, Hıdır Kaya added to for the first time and only in
      his words, by saying: “Wheth- Turkey. Telling that this appli-
      er there was a problem about cation is made in Turkey at
      the machine, or a problem,  dye works providing that they
      caused by operators, we got  are not shorter than 1,000
      solutions by taking a techni- meters, Hıdır Kaya remarked
      cal service support immedi- that they can make this appli-
      ately from Digimania. They  cation with lower amounts, as
      supported us 7/24.    well, even if it is only 1 meter.
      When we made a request for  Recently, having testing and
      immediate change, they pro- succeeding greatly in this
      vided an assistance very fast. application on fabrics with
      Because of this, we preferred black grounds, the company
                                          DURO-TW
                                          DURO-TW
                                          DURO-TW
                                          DURO-TW
      Mimaki and Digimania once  has already received orders
      again, when we decided to  for this application. Reinforc-
      continue to digital printing  ing its production further with
      once again.”       digital printing, Moda Transfer
      At the present, Moda Transfer continues its operations             50.000 dtex’e kadar kalın, teknik iplikler
      Company serves to its cus- with compromising from its             için SSM DURO-TW hassas bobin sarım
                                              makinası ile yeni bir esneklik derecesinde
      tomers in the fields of piece  understanding of innovative,      DURO-TW sarım kalitesi sunar.
      printing, shawl, scarf,uphol- high-quality and fast produc-         Yumuşak / Final Sarım
      stery and home textile as well tion.                      } fastfl ex™ elektronik iplik yerleştirme sistemi

                                              } DIGICONE veya hassas sarım
                                                  ®
                                                        13
                                              SSM DURO-TW ayrıca:
      baskıyı MAPS ayarı ile 2 pass’ta tekstili, hazır giyim ve transfer       } Hızlı tip değişimi (Iplik – Iplik / masura – masura)
                                              } Ring bükümlü bobinlerin fi nal aktarımı
      yapabiliyoruz. Bu şekilde pass  baskı alanlarında hizmet veriyor.        (tekli ve çiftli fl anşlar)
      izleri olmaksızın baskı yapabi- Bugün ağırlıklı olarak transfer        } Bobinleri sonraki süreçler için bölme, örn.
      liyoruz. Üstelik çok canlı so- süblimasyon baskı yapan firma,          Büküm veya çözgü için.
      nuçlar alabiliyoruz.” Makinenin  aynı zamanda Türkiye’de ilk ve        } Kısa ve artık bobinlerin parça aktarımı
      kurulumundan bu yana Digima- tek olarak desen etrafına varak          Ayrıca: DURO-TD katlama prosesi için
      nia tarafından istedikleri zaman  kontur baskısı da yapabiliyor.
      hızlı teknik servis alabildiklerini  Türkiye’de boyahanelerde
      dile getiren Hıdır Kaya, sözlerine 1,000 metreden aşağı olma-
      şu şekilde devam ediyor: “İster  mak kaydıyla bu uygulamalanın
      makine ile ilgili bir sorun oldu- yapıldığını ile getiren Hıdır Kaya,
      ğunda, ister operatör kaynaklı  1 metrelik dahi olsa bu uygula-
      sorunlar olduğunda Digimania  mayı az adetli de yapabildiklerini
      tarafından anında teknik servis  dile getiriyor. Son zamanlarda
      hizmeti alarak çözüm elde ettik.  bu uygulamayı siyah zemin
      Kendileri 7/24 bize destek ol- kumaş üzerinde test eden ve
      dular. Acil bir değişiklik talebimiz oldukça başarılı olan firma, bu
      olduğunda çok hızlı servis sağ- uygulamada şu anda sipa-
      ladılar. Bu yüzden dijital baskıya  rişlerini almış durumda. Dijital
      devam etme kararı aldığımızda  baskı ile de üretimini daha da
      bir kez daha Mimaki’yi ve Digi- güçlendiren Moda Transfer,           SSM Schärer Schweiter Mettler AG
      mania’yı tercih ettik.”  müşterilerine yenilikçi, kaliteli           CH-8810 Horgen · İsviçre
                                              Tel.  +41 44 718 33 11
      Moda Transfer firması bugün  ve hızlı üretim anlayışından taviz        Faks +41 44 718 34 51
      müşterilerine parça baskı,  vermeden faaliyetlerine devam     Hall 3
      şal ve eşarp, döşeme ve ev  ediyor.               Booth D05   www.ssm.ch


                                      iplik proseslerinde ve sarımda lider  teknolojisi
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20