Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14

scope of the full guarantee, including  remarked that the most important  est amounts matter in our price offers
          heads, for two years.     feature of the machine is its sensor  for the customers, the machine’s us-
                         system, which does not exist in other ing the entire dye inside a bottle until its
          “IF THERE WERE NOT A     brands. Saying that “Machines stop  last drop menas a very serious financial
          MACHINE LIKE TS300P-1800 IN  when there is an extremely small  advantage when it is considered over
          THE MARKET, WE WOULD NOT   bulge on the paper. Therefore, there  monthly production.”
          RETURN TO DIGITAL PRINTING”  is not any crash between materi- Remarking that they are very pleased
          Moda Transfer, renewing its old  al and heads, the heads are not  with easy and practical use of the
          machines with Mimaki TS300P-1800  damaged, Hıdır Kaya explains that  machine, one of the company partners
          within the scope of the replacement  life terms of the heads are longer and Mehmet Kaya said: “The most impor-
          campaign, that Digimania, a textile  the machines can work without the  tant advantage of the machine for us
          retailer of PIMMS Group, is satisfied  supervision of an operator. is that both paper rolling system and
          with this change. Owner of Moda               dye changing systems are very easy
          Transfer Company Hıdır Kaya stated  “IT IS A VERY SERIOUS  to use. Operator does not have any
          his satisfaction with these words:  FINANCIAL ADVANTAGE FOR US difficulties in this sense. Furthermore,
          “If there were not a machine like  THAT THE MACHINE USES DYE  I can say it is also a great positive fea-
          TS300P-1800 in the market, we  UNTIL THE LAST DROP OF ITS  ture that the already-easy operation
          would not return to digital printing.  BOTTLE”       panel is also in Turkish.
          TS300P-1800 is the best sublima- Another satisfying feature of the  Mehmet Kaya continues to his
          tion translation machine that we  machine for the company is its  words, as follows: “TS300P-1800
          have ever seen, in terms of both  dye consumption. TS300P-1800  prints at a very high quality and
          quality and speed”. Beginning to the  prevents dye residuals by using the  without any banding problems
      GÜNDEM NEWS 12 and high quality manufacture that  textile market: “Considering that we  by another machine, with 2 passes
     12    manufacture of digital printing with  entire dye inside a bottle. Hıdır Kaya  thanks to its MAPS setting. We
                         told that even such small amounts of can create a printing, which can
          TS300P-1800 printing machines,
                                        be manufactured with four passes
                         dye mean a great importance in the
          the company achieves the speed
          its customers demand with Mimaki
                         are consuming hundreds liters of dye thanks to the MAPS setting. In this
                                        way, we can print without passing
          TS300P-1800 machines.  Hıdır Kaya every month and that even the small-

          “Piyasada TS300P-1800 gibi bir  Hıdır Kaya, makinenin diğer markalarda ay yüzlerce litre boya tükettiğimizi ve
          makine olmasaydı, dijital baskıya geri  olmayan en önemli özelliğinin sensör  müşteriye sunduğumuz fiyat tekliflerin-
          dönmezdik”          sistemi olduğunu belirtiyor. “Kağıtta  de kuruşların dahi büyük fark yarattığını
          PİMMS Group tekstil bayisi Digima- en ufak bir kabarıklık olması halinde  düşünürsek, makinenin şişedeki tüm
          nia’nın kendilerine sunduğu deği- makine duruyor. Böylelikle malzeme- boyayı son damlasına kadar kullanıyor
          şim kampanyası kapsamında, eski  nin kafalara çarpması gibi bir durum  olması, aylık üretim üzerinden düşü-
          makinelerini Mimaki TS300P-1800  oluşmadığı için kafalar zarar görmüyor.” nüldüğünde bizim için çok ciddi bir
          modeli ile yenileyen Moda Transfer,  şeklinde konuşan Hıdır Kaya, bu saye- maliyet avantajı anlamına geliyor.”
          parkurundaki bu değişimden memnun. de kafa ömrünün daha uzun olduğunu Makinenin ayrıca kolay ve pratik kulla-
          Moda Transfer firma sahibi Hıdır Kaya  ve makinenin sürekli operatör gözetimi  nımından oldukça memnun olduk-
          bu memnuniyetini       olmaksızın da çalıştığını dile getiriyor. larını dile getiren firma ortaklarından
                                        Mehmet Kaya ise şunları söylüyor:
          “PİYASADA TS300P-1800 GİBİ  “MAKİNENİN ŞİŞEDEKİ TÜM    “Makinenin bizim için en büyük avan-
          BİR MAKİNE OLMASAYDI, BAŞKA BOYAYI SON DAMLASINA KADAR tajı, hem kağıt sarma sisteminin hem
          BİR MAKİNE ALIP DİJİTAL BASKI- KULLANIYOR OLMASI, BİZİM  de boya değişim sisteminin çok kolay
          YA GERİ DÖNMEZDİK.”      İÇİN ÇOK CİDDİ BİR MALİYET  oluşu. Operatör bu konuda hiçbir
          TS300P-1800 modeli, hem kalite hem AVANTAJI”        sıkıntı çekmiyor. Üstelik zaten kolay
          hız anlamında bugüne kadar gördü- Firmanın makine ile ilgili memnun  olan operasyon panelinin Türkçe dil
          ğümüz en iyi süblimasyon transfer  kaldığı bir diğer konu ise boya tüke- seçeneğine de sahip olması büyük bir
          baskı makinesi.” sözleriyle açıklıyor.  timi. TS300P-1800 modeli, şişedeki  artı diyebilirim.”
          TS300P-1800 baskı makineleri ile  boyanın tamamını kullanarak hiçbir  Mehmet Kaya sözlerine şu şekilde
          dijital baskı üretimine tekrar başla- artık boyaya sebebiyet vermiyor. Hıdır  devam ediyor: “TS300P-1800, MAPS
          yan firma, müşterisinin talep ettiği  Kaya, böylesi küçük boya miktarlarının  ayarı ile çok kaliteli ve hiçbir bantlama
          hızlı ve yüksek kaliteli üretimi Mimaki  dahi tekstil piyasasında çok büyük  sıkıntısı olmadan baskı yapıyor. Başka
          TS300P-1800 makineleri ile yakalıyor.  önem arz ettiğini dile getiriyor: “Her  bir markanın dört pass’ta alacağı bir
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19