Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

purchased 201 AF cot grinding  Sabri İlknur noted that they are trying to  quality of cot surface in machines
          machine after ITM 2016 Fair which met provide all the must-required solu- and consequently boosting efficien-
          our expectations.” Timur Atik pointed  tions for a grinding department. In  cy in yarn production. “We highly
          to the reason of their preference of a  addition to the existing cot grinding care about easy using, reliable cot
          local brand. Turkey has the manpower,  machines in the market, the com- cleaning and efficiency criteria for
          intelligence and experience, he said and pany’s projects related to cot fitting  our customers. Cot helps yarn
          continued: “Textile facilities are involved  and greasing are almost complet- disengagements to be reduced
          in intense technology investments. Part  ed. New solutions are developed in significantly and efficiency in manu-
          of them better be provided by local  interaction with the market, İlknur  facturing increases. We are also de-
          sources as this would be in favor of the  said, adding, “We are constantly  veloping items to preserve operator
          country and industry. We realized that  improving our machines in accord- health. All our solutions contain an
          Asteks cot grinding machines are more  ance with customer feedbacks.  equipment that absorbs dust dur-
          qualified and competitively priced when  In the field, we are evaluating and  ing the operation. Plus, the newly
          compared to their equivalents in the  developing more clearly while work- developed 302 UV cot machine has
          world. They are much more advanced.  ing at spinning mills. In this context, UV light that turns off during loading
          This is an added-value for our country  Gülle Tekstil is not just a custom- and pouring which prevents harm
          and Asteks is a proof.” Gülle Tekstil is  er for us, but also an important  to human health. Our competitors
          set to invest in Asteks solutions within  partner.”    still lack of that feature. A sustain-
          this year for standard cot grinding at  Grinding machines are manufac- able production system is possible
          their three actively operating spinning  tured within Asteks structure includ- by only maintaining man health and
          mills, according to Timur Atik.  ing the software, İlknur underlined,  efficiency of the facility,” he stated.
      GÜNDEM NEWS 8 SOURCE                      textile markets, while they aim to
     8     ALL SOLUTIONS FOR GRINDING  which contributes to improving the  Sabri İlknur declared that they re-
                                       ceive high demand for grinding ma-
          DEPARTMENT AT SINGLE
                                       chines both in export and domestic
          Asteks Marketing and Sales Manager
                                       exceed their 2017 market goals.


          dünyadaki muadillerinden hem kalite            lunduğunu vurguladı. İlknur; “Müşteri-
          olarak daha yüksek hem de fiyat ola-            lerimiz için kullanım kolaylığı, manşon
          rak daha rekabetçi olduğunu gördük.            temizleme güvenirliliği ve verimlilik
          Yurtdışındaki rakiplerinden iki gömlek           kriterlerine dikkat ediyoruz. Manşon
          üstündür diyebilirim. Bu ülkemiz için           sebebiyle iplik kopuşları ciddi oranda
          yaratılmış bir katma değerdir. Asteks           düşüyor ve üretim randımanı artıyor.
          bunun kanıtıdır” dedi.                   Bunun yanı sıra makinelerde çalışan
          Timur Atik, yoğun şekilde çalışan             operatörlerin sağlığını da koruyan
          üç iplikhanede standart manşon               geliştirmeler yapıyoruz.
          rektefiyesi için bu yıl içerisinde Asteks         Çalışma sırasında oluşan tozu emen
          çözümlerine yatırım yapacaklarını  yeni çözümlerin geliştirildiğine dikkati  bir ekipman tüm çözümlerimizde yer
          açıkladı.          çeken İlknur şunları dile getirdi; “Müş- alıyor. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz 302
                        terilerimizden gelen geri beslemeler  UV manşon makinesinde, operatör-
          TEK KAYNAKTAN REKTEFİYE   ile makinelerimizi sürekli geliştiriyoruz. lerin manşon yükleme ve boşaltması
          DAİRESİNE DÖNÜK TÜM     Sahada, iplikhanelerde makineleri  sırasında UV lamba ışığı sönüyor,
          ÇÖZÜMLER           çalışırken daha net değerlendiriyor ve böylece insan sağlığına zarar vermi-
          Asteks Pazarlama ve Satış Müdü- geliştiriyoruz.      yor. Rakiplerimizde halen böyle bir
          rü Sabri İlknur ise, iplikhaneler için  Bu bağlamda Gülle Tekstil bizler için  özellik bulunmuyor. Sürdürülebilir bir
          ‘olmazsa olmaz’ durumundaki bir rek- sadece bir müşteri değil, önemli bir  üretim sistemi tesisin verimliliğini ve
          tefiye odası için gerekli tüm çözümleri partner olmuştur” çalışanların sağlığını koruyarak müm-
          sunmaya çalıştıklarını söyledi. İlknur  Rektefiye makinelerinin yazılım dahil  kündür” dedi.
          pazarda yer alan manşon rektefiye  tümüyle Asteks bünyesinde üretildi- Sabri İlknur hem ihraç hem de yurtiçi
          makinelerinin yanı sıra, manşon  ğine dikkati çeken İlknur, bu maki- tekstil pazarında manşon rektefiye
          takma ve yağlama makinelerine ilişkin nelerin manşon yüzeyinin kalitesinin  makinelerine yoğun talep aldıklarını
          projelerin bitme aşamasına geldiğini  iyileştirilmesi, dolayısıyla iplik üretimin- açıklayarak, 2017 pazar hedeflerinin
          açıkladı. Pazarla etkileşim içinde  de randıman arttırılmasına katkıda bu- üzerine çıkacaklarını sözlerine ekledi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15