Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

6   NEWS GÜNDEM

         TURKEY UNDERTAKES AN      accomplishing 4.5 percent share with  HIGHTEX 2020 TAKES PLACE
         IMPORTANT ROLE IN THE     the export amounting to 2.1 billion dol- SIMULTANEOUSLY WITH ITM 2020
         WORLD DENIM MARKET       lars in ready-to-wear clothing.Turkey  HIGHTEX International Technical Tex-
         Turkey, being fourth in the world in  exported the most amounts of denim  tiles and Nonwovens Exhibition which
         denim exports, is among the major  fabric particularly to Tunisia, Egypt,  will be held simultaneously with ITM In-
         players in the global denim market.  Italy, Morocco, and Bangladesh. ternational Textile Machinery Exhibiton
         In Turkey, approximately 350 million             which will be organized by Teknik Fairs
         meters of denim is produced in a year.  ITM 2020 BRINGS TEXTILE TECH- Inc. and TÜYAP in partnership, has the
         Along with denim manufacturing, the  NOLOGY LEADERS TOGETHER distinction of being the first and only
         export network of our country is also  In the 2nd hall of ITM 2020, which  exhibition of Turkey's and the region.
         growing significantly. Expanding with  will bring the world textile industry to- HIGHTEX 2020, which will host the
         value-added products, both produc- gether; weaving, weaving preparation,  latest developments in the technical
         ers and retailers are preparing for  tufting and carpet weaving, narrow  textiles and Nonwoven sector, draws
         investment in this sector. Turkey has  weaving, cord and rope machines will  intense attention as it is held together
         become a country that creates its own  be on display. In the 3rd and 4th halls  with the ITM 2020. ITM Exhibition
         brands and shapes the world's denim  of the fair; cotton and fiber prepara- doubles the excitement for exhibitors
         fashion with its designs and tech- tion, spinning preparation, winding,  and visitors. HIGHTEX 2020, which
         nological products.In terms of both  twisting and texturing machines will  is filled in almost all of its halls, brings
         denim fabric and denim clothing ex- be exhibited. Textile and digital printing  together technical textile technologies
         ports in 2018, our country was among  machines, textile dyes and chemicals  and nonwoven industry leaders under
         the most successful countries in the  will be exhibited in halls 5 and 6. In halls  one roof.
         world. Turkey placed in as the fourth  7th and 8th; with weft and warp knitting  HIGHTEX 2020, where technical
         most exporting country in the world in  preparation, flat and circular knitting,  textiles, nonwoven raw materials,
         both categories, achieving 7 percent  hosiery, embroidery, quilting machines,  intermediate and final products and
         share with the export amounting to  in halls 10th, 12th and 14th; dyeing and  production technologies will be intro-
         338 million dollars in world denim  finishing machines, textile chemicals,  duced in the 9th hall, is preparing to
         fabric exports, which attains to a total  laboratory devices and quality control  be witnesses of many collaborations
         of 4 billion 910 million dollars and  systems will be exhibited. for five days.

                                                                    Hıza olan

         olması ziyaretçiler açısından büyük fırsat  milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya  HIGHTEX 2020, ITM 2020
         oluşturuyor.          ulaşarak her iki branşta da dünyanın en  FUARI İLE EŞ ZAMANLI
                         fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi oldu. GERÇEKLEŞİYOR
         TÜRKİYE, DÜNYA DENİM      Türkiye'nin en fazla denim kumaşı ihraç  ITM 2020 Fuarı ile eş zamanlı olarak dü-
         PAZARINDA ÖNEMLİ BİR ROL    ettiği ülkelerin başında; Tunus, Mısır, İtalya,  zenlenecek olan HIGHTEX 2020 Ulusla- ihtiyaçları
         OYNUYOR            Fas ve Bangladeş geliyor.   rarası Teknik Tekstiller & Nonwoven Fuarı,
         Denim ihracatında dünya dördüncüsü              Türkiye’de ve bölgede konusunda ilk
         olan Türkiye, dünya denim pazarının  ITM 2020 FUARI, TEKSTİL  ve tek fuar olmaz özelliği taşıyor. Teknik
         önemli oyuncuları arasında yer alıyor.  TEKNOLOJİ LİDERLERİNİ BİR  tekstiller ve Nonwoven sektöründeki
         Türkiye’de, yıl içerisinde 350 milyon  ARAYA GETİRİYOR   son gelişmelere ev sahipliği yapacak           kıstasımızdır
         metrelik denim üretiliyor. Denim üretimiyle  Dünya tekstil sektörünü buluşturacak  olan HIGHTEX 2020, ITM 2020 Fuarı
         birlikte ülkemizin, ihracat ağı da ciddi  olan ITM 2020’nin 2. salonunda; dokuma,  ile bir arada gerçekleşiyor olması ne-
         bir şekilde büyüme gösteriyor. Katma  dokuma hazırlık, tafting ve halı dokuma,  deniyle yoğun ilgi görüyor; katılımcılar
         değerli ürünlerle büyüyen sektörde hem  dar dokuma, kordon ve halat makineleri  ve ziyaretçiler açısından heyecanı iki
         üreticiler hem de perakendeciler yatırıma  sergilenecek. Fuarın, 3 ve 4. salonların- katına çıkarıyor. Salonlarının neredeyse
         hazırlanıyor. Türkiye; kendi markalarını  da; pamuk ve elyaf hazırlık, iplik hazırlık,  tamamında doluluk sağlanan HIGHTEX      Bu reklamı yeni uygulamamızla
         yaratan, tasarımları ve teknolojik ürünleri  aktarma, büküm, tekstüre makineleri; 5 ve  2020 Fuarı, teknik tekstil teknolojileri
         ile dünya denim modasına yön veren  6. salonlarında tekstil baskı ve dijital baskı  ile nonwoven sektör liderlerini tek çatı     tarayarak videoda
         ülke konumunda bulunuyor. Ülkemiz,  makineleri, tekstil boya ve kimyasalları ola- altında buluşturuyor.                vizyonumuzu keşfedin.
         2018 yılında hem denim kumaşı hem  cak. 7 ve 8. salonlarında; atkılı ve çözgülü  Teknik tekstil, nonwoven hammad-                                    Let’s grow together
         de denim giysi ihracatında dünyanın en  örme hazırlık, düz ve yuvarlak örme, çorap,  deleri, ara ve nihai ürünler ile üretim  UYGULAMA
         başarılı ülkeleri arasında yer aldı. Toplam 4  nakış, kapitone makineleri ile 10.,12. ve 14.  teknolojilerinin 9. salonda tanıtılacağı  IÇIN BUNU  www.picanol.be
                                                                       TARAYIN
         milyar 910 milyon dolar olan dünya denim  salonlarında da boya ve terbiye makineleri  HIGHTEX 2020 Fuarı, beş gün bo-
         kumaş ihracatında 338 milyon dolar  ile tekstil kimyasalları, laboratuvar cihazları  yunca birçok iş birliğine sahne olmaya
         ihracat ile yüzde 7, hazır giyiminde ise 2,1  ve kalite kontrol sistemleri sergilenecek. hazırlanıyor.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13