Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

ue. At the meeting, which was held  ing that they will continue with  TGSD BROUGHT SECTOR’S
          for the introduction of the study,  the aim of realizing the optimistic  HORIZON TO 2030
          titled “Ufuk 2030”, by Dr. Can Fuat  scenario, Fayat added his words:  Şeref Fayat told that they deter-
          Gürlesel and the Executive Board  “Under ordinary situations, the  mined the future strategy of the
          of TGSD, President of TGSD Şeref  ready-to-wear expenses in Turkey  sector with their prepared study
          Fayat said that they were the first  will reach to 26,4 billion dollars by  and carried its horizon to 2030.
          sector that expanded its horizon  growing 4 percent each year until  Fayat listed the strategic targets
          to 2030s among the branches of  2023. In case that we catch a 6  that they grouped under 4 subjects
          industry in Turkey. Underlining that  percent growth rate, this figure will  as such:
          the global ready-to-wear market  exceed 30 billion dollars. If we take  - Smart, sustainable, innovative,
          grows every year, Fayat stated that  the reference scenario as the basis,  rapid fashion suppliers;
          the world ready-to-wear expenses  it will be around 25 billion dollars in  - Export with accessible local
          will reach to 2,3 trillion dollars with  2023. According to the optimistic  brands, based on innovative,
          the expectation of 2 percent growth  scenario, the world trade of ready- unique design and collections;
          in 2030, and the export of ready-to- to-wear will increase 4 percent ever  - Organization and marketing
          wear to 607 billion dollars.  year and Turkey’s share in this trade  services, meeting customers’ needs
                         will reach at 5 percent. In case  with innovative products;
          IN 2023 READY-TO-WEAR     that this projection happens, our  - Making Turkey the mall for the
          EXPENSES REACHES 26,4     ready-to –wear export will reach to  regional fashion with its local and
          BILLION DOLLARS        30,8 percent. We set the route map  domestic brands, developed or-
          Fayat, emphasizing that he con- of the sector in order to pass the  ganized retailer market and fashion
          served his optimism about the  bar of 30 billion dollars both in the  activities. President of TGSD Fayat
      GÜNDEM NEWS 6 ready-to-wear expenses in Turkey  will mobilize our facilities to reach at  added-value instead of the number
     6     future of the sector, remarked that  domestic consumption and export,  said the change started in the
                         again.
          they made two different projections
                                        ready-to-wear industry and they
          through the predictions that the
                         Despite all negative situations, we
                                        were focusing on increasing the
                         this target”.
          will grow 4 and 6 percent. Explain-
                                        of products.          cak” diye konuştu. Türkiye Giyim
          Sanayicileri Derneği (TGSD), istihdam- malarının yıllık %4 ve %6 büyüme  imkânlarımızı seferber edeceğiz.”
                         öngörüsü üzerinden iki farklı pro-
          da, net ihracatta, katma değerde ülke  jeksiyon yaptıklarını belirtti. İyimser  TGSD SEKTÖRÜN UFKUNU
          ekonomisinin öncülüğünü yapan hazır  senaryoyu gerçekleştirme hedefiyle  2030’A TAŞIDI
          giyim sektörünün yeni yol haritasını  yola devam edeceklerini anlatan  Şeref Fayat, hazırladıkları çalışmayla
          çıkardı. TGSD Başkanı Şeref Fayat, Dr. Fayat, şöyle devam etti: “Olağan  gelecek stratejisini yeniden belir-
          Can Fuat Gürlesel ve TGSD Yönetim  koşullarda Türkiye’de hazır giyim  ledikleri sektörün ufkunu 2030’a
          Kurulunca hazırlanan “Ufuk 2030”  harcamaları 2023’e kadar her yıl  taşıdıklarını ifade etti. Fayat, 4 başlıkta
          başlıklı çalışmanın tanıtımı için düzenle- ortalama %4 büyüyerek, 26,4 milyar  topladıkları stratejik hedefleri şöyle
          diği toplantıda Türkiye’deki sanayi kolları  dolara ulaşacak. Yüzde 6’lık bir  sıraladı:
          arasında ufkunu 2030’lara taşıyan ilk  büyümeyi yakalamamız durumunda  Akıllı, sürdürülebilir, yenilikçi, hızlı
          sektör olduklarını söyledi. Küresel hazır  ise rakam 30 milyar doların üzerine  moda tedarikçiliği; İnovatif, özgün
          giyim pazarının her geçen yıl daha  çıkacak. Referans senaryoyu esas  tasarım ve koleksiyonlara dayalı erişi-
          da büyüdüğünün altını çizen Fayat,  alırsak ihracatımız 2023’te 25 milyar  lebilir bölgesel markalar ile ihracat;
          %2 büyüme beklentisiyle dünya hazır  dolar civarında olacak. İyimser  Yenilikçi ürünler ile müşteri ihtiyaç-
          giyim harcamalarının 2030’da 2,3  senaryoya göre ise dünya hazır  larını karşılayan organizasyon ve
          trilyon dolara, hazır giyim ihracatının  giyim ticareti yılda yüzde 4 büyüye- pazarlama hizmetleri;  Bölgesel ve
          da 607 milyar dolara ulaşmasının  cek, Türkiye’nin bu ticaretten aldığı  yerel markaları, gelişmiş organize
          öngörüldüğünü bildirdi.    pay yüzde 5’e çıkacak. Bu projek- perakende pazarı ve moda etkinlikleri
                         siyonun gerçekleşmesi halinde hazır  ile Türkiye’nin bölgesel moda alışveriş
          2023’TE HAZIR GİYİM      giyim ihracatımız 30,8 milyar dolara  merkezi haline getirilmesi.
          HARCAMALARI 26,4 MİLYAR    ulaşacak. Biz hem iç tüketimde  TGSD Başkanı Fayat, hazır giyim
          DOLARA ULAŞACAK        hem ihracatta 30 milyar dolar çıtasını  sektöründe dönüşümün başladığını,
          Sektörün geleceği konusunda  geçmek için sektörün yol haritasını  ürün adetini arttırmak yerine katma
          iyimserliğini koruduğunu vurgulayan  yeniden çizdik. Tüm olumsuzluklara  değeri yükseltmeye odaklandıklarını
          Fayat, Türkiye’de hazır giyim harca- rağmen hedefe ulaşabilmek için  söyledi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13