Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

in weeks. Furthermore, Tekboy  designs such as geometrics and  the two-and-a-half-year warranty
          can produce samples, usually in  blotches at relatively high speeds.  on the print heads1 that reduces
          10m lengths, economically and  But other important factors put  risk and accelerates the return on
          instantly, enabling its customers  the SPGPrints offering in a league  investment. The combination of
          to speed up product develop-  if its own.” “First of all, SPGPrints  high-performance technology and
          ment phases. JAVELIN’s six-col- had a well-established, com- guidance has enabled us to start
          our (CMYK, Blue and Orange)  prehensive support network, to  offering high value solutions to
          system can reliably and repeated- help us adopt the technology as  our customers from the moment
          ly reproduce a wider gamut than  smoothly as possible.   of installation.”
          any currently available eight-col- This included its regional base,  Thanks to SPGPrints’ recent
          our system and achieve fine tonal  SPGPrints Baski Sistemleri  investment in an expanded JAVE-
          gradations, thanks to the variable  Tic., nearby in Istanbul, provid- LIN production plant at its Austri-
          dot sizes.           ing training and fast-response  an facility, Tekboy has benefited
          Tekboy’s JAVELIN is using   technical help, and staff from the  from a fast installation schedule.
          reactive inks, developed and  headquarters in the Netherlands  The machine was delivered at the
          manufactured by SPGPrints.   offering valuable consultancy,  beginning of September 2016,
          “We had been looking at digital  in-depth know-how of the total  which is only a few weeks after
          textile printers when we saw the  digital printing production flow,  the final deal agreement was
          JAVELIN demonstrated live at  as well as testing facilities.”  reached. Tom Janssen, area
          ITM, in June,” said Süha Artun,  “Secondly, SPGPrints develops  sales manager - Digital Textiles at
          factory manager at Tekboy. “The  and manufactures its own inks,  SPGPrints, said: “It is very excit-
          JAVELIN’s outstanding quality  including those specially for the  ing to see an important company
          and productivity were important  JAVELIN.          like Tekboy take its first step into
      GÜNDEM NEWS 28 of 1200 x 1200dpi, and we were  one-stop-shop offering from  ny at every step to ensure they
     28    factors in our investment deci- This means we would be deal- high-volume digital printing with
                         ing with one company for the
                                        the JAVELIN printer. We look
          sion. It is the fastest printer we
                                        forward to supporting the compa-
          have seen to achieve a resolution
                         printer, its service and inks. This
                         SPGPrints is a huge plus for us.”
          very impressed with the results
                                        exploit the full scope of opportu-
          when it produced challenging
                                        nities this technology brings.”
                         “Finally, we were impressed by
          JAVELIN’in kullanmakta olduğu 6  faktörler oldu. Demoda yapılan bas- tap olmaktayız. SPGPrints olarak tek
          renk (CMYK, mavi ve oranj) siste- kılarda zor diye tabir edebileceğimiz  noktadan tüm ürün ve hizmetlerin
          mi şu anda piyasada mevcut olan  çok detaylı veya geometrik desenler  sunulabilmesi bizim için çok ciddi bir
          8 renkli alternatiflere göre, değişik  ya da tam dolu desenler de JAVELIN  avantaj.
          büyüklükte uygulanabilen damla  ile alınan sonuçları çok etkileyiciydi.  Son olarak baskı kafaları için veril-
          büyüklükleri sayesinde, hem renk  Makinenin arkasında SPGPrints gibi  mekte olan iki buçuk yıllık garanti1
          gamı genişliği hem de yarım tonlarda  bir markanın bulunması bizim kararı- bizim kararımızı etkileyen önemli bir
          detayların baskısında, tekrarlanan ve  mız için çok önemli bir neden oldu.  etken oldu zira bu bizim risklerimizi
          güvenilir kalitesi ile farklılaşmaktadır.  Öncelikle SPGPrints’in sahip olduğu  azaltırken yatırım geri dönüş süresini
          Tekboy’da bulunan JAVELIN baskı  teknik bilgi altyapısı ve teknik takımı  kısaltmakta. Üst seviyedeki tekno-
          makinesinde SPGPrints tarafından  bu yeni teknolojinin adaptasyonu  loji ve teknik destek müşterilerimize
          bu baskı makinesi için özel gelişti- konusunda çok yardımcı oldu.  bugün en üst kalitede dijital baskılar
          rilen reaktif boyalar kullanılmaktadır.  Bu hem lokal anlamda firmanın  sunmamızı sağlayan unsurlardır.”
          Tekboy Fabrika Müdürü Süha Artun  İstanbul’da bulunan SPGPrints Baskı  şeklinde yorum yaptı.
          yaptığı açıklamada “JAVELIN baskı  organizasyonundan sunulan hızlı  SPGPrints Dijital Tekstiller Bölge Satış
          makinesinin geçen Haziran ayında  teknik destek ve eğitim, ve buna ilave  Müdürü Tom Janssen yaptığı açıkla-
          ITM 2016 fuarında canlı demo ile  olarak Hollanda’dan tecrübeli ekip  mada “Tekboy’un bizi yüksek hacimli
          global sunumu gerçekleştiği zaman- tarafından sunulan danışmanlık ve  dijital baskıya geçişin ilk adımı için
          larda dijital baskı makinesi yatırımı  derin tecrübe şeklinde oldu. Diğer bir  JAVELIN makinemizi tercih etmesi
          yapmak için bir araştırma içindeydik.  önemli parametre, SPGPrints kendi  bizim için çok heyecan verici. Firmayı
          JAVELIN’nin 1200 x 1200 dpi gerçek  boyalarının geliştirme ve üretimini  teknolojinin getirdiği tüm olanakları
          çözünürlükte yaptığı baskı kalitesi  kendisi yapmaktadır ki buna JAVELIN  en üst düzeyde kullanabilmeleri için
          ve bu çözünürlükteki en hızlı makine  için özel yapılan boyalar da dahildir.  bugüne kadar olduğu gibi aynı şekil-
          olduğunu gördüğümüzde, yüksek  Bunun anlamı biz makine, servis ve  de desteklemeye devam edeceğiz.”
          verimliliği kararımızı etkileyen önemli  boya anlamında tek firma ile muha- dedi.
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35