Page 26 - Tekstil Teknoloji
P. 26

provided with a very wide variety
            A9500 is a machine which has intense varieties      of key configurations in order to
          and it can be provided with a very wide variety of      produce the most popular weav-
          key configurations in order to produce the most        ing styles.
          popular weaving styles.                    Guaranteeing perfect quality in
                                         the weavings with wide width and
          anced machine that works at the  A9500 offers a unique muzzle  single or two panels, cam move-
          highest speeds with the lowest  geometry. Through first frame  ment mechanism is redesigned.
          vibration values. Sley movement  position approached to the doffer  New ISD edge devices, which
          mechanism located between the  side, it enables a low muzzle  can be used with cutting cards
          main side frames and placed on  geometry that provides reed and  and weave the edges independ-
          a balance with great care can be  harness frames a higher speed  ent from the frames in the new
          used via attached cams or crank  and longer life. With longer weft  pneumatic closed and open edge
          shaft mechanism depending on  insertion, there is less tension  working principles, are recreat-
          the request of the customer.  provided in weft yarns, and this  ed for both exterior and interior
          Itema A9500 is the only weaving  increases efficiency, while de- edges.
          machine in the market that offers  creasing the number of stops.  A9500 is recognized at many
          both options for sley movement  A9500 is a machine which has  important markets of Itema at a
          mechanism.           intense varieties and it can be  very good level.


      GÜNDEM NEWS 24
     24


          ması için her iki seçeneği de sunan
          pazardaki tek dokuma makinesidir.  Tarak tarafına yaklaştırılan ilk çerçeve pozisyonu
          A9500 benzersiz bir ağızlık geomet- ile gücü ve harniş çerçevelerine yüksek hız ve daha
          risi sunuyor. Tarak tarafına yaklaştı- uzun ömür sağlayan düşük ağızlık geometrisine olanak
          rılan ilk çerçeve pozisyonu ile gücü  tanıyor.
          ve harniş çerçevelerine yüksek hız  edilen örgüleri başarıyla üretmek  pnömatik kapalı kenar ve açık kenar
          ve daha uzun ömür sağlayan düşük  üzere çok geniş çeşitlilikte kilit  çalışma prensibinde kenarları çer-
          ağızlık geometrisine olanak tanıyor.  konfigürasyonlar ile birlikte tedarik  çevelerden bağımsız örebilen yeni
          Daha uzun atkı atımı ile atkı ipliklerin- edilebiliyor. Geniş en tek veya çift  ISD kenar aparatları hem dış hem de
          de daha az gerilim sağlanıyor, bu da  panel dokumalarda mükemmel ka- orta kenarlar için yeniden yaratılıyor.
          duruşları azaltırken verimliliği artırıyor.  liteyi garanti eden kam tefe hareket  A9500, Itema’nın birçok en önemli
          A9500 son derece çok çeşitliliğe  mekanizması tekrardan tasarlandı.  pazarında çok iyi düzeyde kabul
          sahip bir makinedir ve en çok tercih  Kesik tarak ile kullanılabilen yeni  görüyor.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31