Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

the organization that lasted two  sold product with a wide field  value. In addition, the ability to
          days, the technical specifications  of application. The success of  use it by replacing the majority
          of the machines, user-friendly  R9500 is confirmed via its con- of the electronic and mechanical
          innovations and specific features  stantly good orders exceeding  parts with A9500, decreases the
          were explained. Along with that,  the expected performance and  operational costs of the cus-
          companies using Itema models  the excellent results acquired  tomers using both technologies.
          in Turkey and stating their satis- from the customer experienc- R9500 is a machine that offers
          faction were presented as well.  es. In terms of ease of use and  the latest technology for remote
          The participants experienced  providing weaving quality, it is  access and control and it was
          the chance of observing the  the product that provides Itema  designed for a strategically ease
          extraordinary performance of the  with the highest added value.  of use and easy integration into
          weaving machines and discov- Overall, 9500 provides custom- the rapidly changing environ-
          ering the latest innovations in  ers the chance to answer the  ments.
          rapier and air-jet machines for  new opportunities and enter
          the clothing fabric world.  the markets fast thanks to its  ITEMA NEW AIR-JET WEAVING
                         multi-functional usage. Simple  CONCEPT
          R9500 RAPIER WEAVING     yet comprehensive NCP design  A9500 combines the most revo-
          MACHINE            (New Common Platform) ensures  lutionary machinery technology
          Even since its entrance into the  the easy control of all the tech- with the experiences of the past.
          market by the end of the year  nical parameters of the weaving  A9500 Air-jet defines a funda-
      GÜNDEM NEWS 22 and most successful rapier  system creates a must stronger  mass production, consistent
     22     2012, Itema R9500 has become  machine. Movement and radical  mental criterion that is reliable
                         developments in the transfer
                                        with high-speed performance,
          the most sold, most talked of
          weaving loom. R9500 is the
                                        fabric quality and wide range.
                         machine that allows high speed
                         via consistent and low vibration
                                        The machine is a strong and bal-
          backbone of Itema and its best          ve memnuniyetini bildiren firmalar
          da tanıtıldı. Katılımcılar dokuma  İtema’nın en fazla katma değer  kolay kullanım ve hızla değișen
                                        ortamlara kolaylıkla entegre olacak
                         sağlayan ürünüdür. Esasen çok
          makinelerinin olağanüstü perfor- yönlü kullanım imkanı ile R9500  şekilde tasarlandı.
          mansını ilk elden görme ve giyimlik  müșterilerine yeni fırsatlara cevap
          kumaş dünyası için rapierli ve hava  verebilme ve yeni pazarlara hızla  ITEMA YENİ HAVAJET DOKUMA
          jetli makinelerdeki son inovasyonları  girebilme imkanı sunuyor.  KONSEPTİ
          keşfetme fırsatını yakaladılar.  Basit ama kapsamlı NCP tasarımı  A9500, en devrimci makine tekno-
                         (New Common Platform - Yeni Or- lojisini geçmişteki tecrübeler ile har-
          R9500 RAPİERLİ DOKUMA     tak Platform) dokuma makinesinin  manlıyor. A9500 Havajet, müşterile-
          MAKİNESİ           tüm teknik parametrelerini kolaylıkla  rin hızla değişen pazar beklentilerini
          2012’nin sonlarına doğru piyasaya  kontrol etmeyi sağlıyor. Hareket  karşılamak için güvenilir, yüksek hızlı
          sunulduğundan bu yana; Itema  ve transfer sistemindeki radikal  performansa sahip, seri üretimli, tu-
          R9500, dokuma tarihininin en çok  gelişmeler tutarlı, düșük titreșim de- tarlı kumaş kalitesi ve çok çeşitliliği
          satılan, adından söz ettiren ve en  ğerleri ile yüksek devirler yapılması- ile yeni bir temel ölçüt tanımlıyor.
          başarılı rapier dokuma tezgahı oldu.  na imkan veren çok daha güçlü bir  Makine yüksek süratlerde en düşük
          Geniș uygulama alanı ile R9500  makinayı ortaya çıkarıyor.  titreşim değerleri ile çalışan güçlü
          İtema’nın belkemiğidir ve en çok sa- Ayrıca elektronik ve mekanik parça- ve dengeli bir makinedir.
          tılan ürünüdür. R9500’ ün başarısı,  larının büyük bir bölümünün A9500  Ana yan çerçeveler arasında ko-
          sürekli siparişlerin beklenenden  ile değiștirilerek kullanılabilmesi her  numlandırılmış ve itinayla dengeye
          daha iyi çıkması ve müşteri dene- iki teknolojiyi kullanan müșterile- oturtulmuş tefe hareket meka-
          yimlerinden elde edilen mükemmel  rin ișletim maliyetlerini düșürüyor.  nizması müşterinin talebine bağlı
          sonuçlar ile doğrulanıyor.  R9500 uzaktan erișim ve kontrol  olarak bağlı kamlar veya krank mili
          Kullanımının kolay olması ve doku- için en son teknolojiyi sunan mo- mekanizması ile kullanılabiliyor.
          ma kalitesini sağlaması açısından  dern bir makinadır ve stratejik olarak  Itema A9500 tefe hareket mekaniz-
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29