Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

for these Mimaki textile printers.
          “Recently, in the textile and ap- “It means that producers can switch fabric types
          parel markets, quick deliveries  quickly and easily, selecting the appropriate ink sys-
          and short, customised produc- tem for each fabric.
          tion are becoming increasingly
          important.          switch fabric types quickly and  textile printing, including subli-
          This new system is specifically  easily, selecting the appropriate  mation dye ink, dispersion dye
          designed to address this need  ink system for each fabric.  ink, textile pigment ink, reactive
          for cost-effective short run  And these inks do not require  dye ink and acid dye ink.
          printing of textiles for products  usage of water or steaming in  In the normal course of opera-
          or samples,” said Ronald van  the post-treatment process,  tion, one ink per printer must be
          den Broek, General Manag-   making them environmentally  selected.
          er Sales of Mimaki Europe.  sustainable as well.” Mimaki  But now textile producers will
          “It means that producers can  offers five different ink types for  be able to use the two most


      GÜNDEM NEWS 16
     16

                                        esnasında baskı başına bir mürek-
            Son zamanlarda tekstil ve giyim pazarlarında      kep seçilmelidir. Fakat şimdi tekstil
          hızlı teslimatlar ve kısa müşteriye özel üretim süreçleri  üreticileri tek bir baskı makinesinde
          giderek daha da önem kazanmaya başladı.           iki en popüler mürekkep türünü
                                        kullanabilecek.
          teslimatlar ve kısa müşteriye özel  anlamına gelmektedir. Bu mürek- Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B
          üretim süreçleri giderek daha da  kepler işlem sonrası dönemde su  doğrudan tekstile baskı makineleri
          önem kazanmaya başladı.    kullanımı veya buharlama gerek- hem pamuk ve kenevir malzeme-
          Bu yeni sistem ürünler ve örnekler  tirmediği için çevresel olarak da  leri için eş zamanlı olarak TP400
          için tekstillerin ucuz maliyetli ve  sürdürülebilir bir konumdadır”.  tekstil pigment mürekkebi hem de
          kısa süreli baskı ihtiyacına yanıt  Mimaki tekstil baskı için sübli- polyester malzemesi için Sb420
          vermek üzere özel olarak tasarlan- masyon boya mürekkebi, disper- süblimasyon boya mürekkebini
          mıştır.            siyon mürekkebi, tekstil pigment  doldurabilecek. İki mürekkep türü
          Bu da üreticilerin hızlı ve kolay bir  mürekkebi, reaktif boya mürekkebi  de genel olarak işlem sonrası
          şekilde kumaş türünü değiştirebile- ve asit boya mürekkebi de dahil  süreçte buharlama veya yıkama
          cekleri ve her bir kumaş için uygun  olmak üzere beş farklı mürekkep  gerektirmediğinden geniş bir alana,
          mürekkep sistemini seçebilecekleri  çeşidi sunuyor. Normal çalışma  bol miktar suya veya baskılı kuma-
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23