Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14

The Way of Increasing


          Employment Fast is Possible


          Through Apparel Sector          Fashion and Ready Made Garment Federation (MHGF) President Hüseyin
          Öztürk pointed out that textile and ready-made garment is the sector with
          the biggest employment rate with the lowest cost.

          Giving support to National Em- EMPLOYMENT FOR ONE      to the attraction centers in ques-
          ployment Mobilization initiated by  MILLION PEOPLE THROUGH  tion in terms of human resources,
          President Recep Tayyip Erdoğan  AN INVESTMENT OF ONE     logistics and infrastructure and
          and being the President of the  BILLION DOLLARS       analyze what can be done. Based
          Administrative Board of MHGF  “Textile and ready-made garment  on the acquired result, we must
          that represents as an umbrella  sector is the key sector in terms of  announce these cities as pilot
          organization of the 24 sectoral  23 attraction centers announced  regions in terms of standards in
          and regional association in  by the government, is a key sec- ready-made garment and certain
          Turkey, Hüseyin Öztürk stated  tor. There is no other sector that  products. Standard product means
          that textile and ready-made  creates employment for one million  result oriented products at a single
      GÜNDEM NEWS 12 ment. MHGF President Hüseyin  peace. Firstly, we must classify our  as well. In Adıyaman Textile and
     12    garment as the leading pro-  people through an investment of  stroke. When you are very well
                         one billion dollars. At the same
                                         organized, it is possible to receive
          duction and export sector of
                                         the results in terms of employment
          Turkey created high employ-
                         time it contributes to the social
                         cities with special attention given
          Öztürk continued:
                                         Ready-Made Garment Workshop

          İstihdamı Hızlı Artırmanın Yolu


          Hazır Giyim Sektörü ile Mümkün
          Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, en düşük
          maliyetle en fazla istihdam sağlayan sektörün tekstil ve hazır giyim olduğuna
          dikkat çekti.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er- cazibe merkezi açısından da tekstil  Çıkan sonuca göre de hazır giyimde
          doğan’ın başlattığı Milli İstihdam Se- ve hazır giyim kilit sektördür. Bir mil- standart ve belli ürünlerde bu illeri-
          ferberliğine destek veren, Türkiye’de  yar Dolar yatırımla bir milyon kişiye  mizi pilot bölge ilan etmeliyiz. Stan-
          24 sektörel ve bölgesel derneği  istihdam sağlayan başka bir sektör  dart ürün, bir hamlede, sonuç odaklı
          temsil eden çatı kuruluşu MHGF’nin  yoktur. Aynı zamanda sosyal  ürünler demektir. İyi bir şekil-
          Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öz- barışa da katkı sağlamaktadır.  de organize olunduğunda,
          türk, Türkiye’nin üretim ve ihracatta  Biz öncelikle başta         istihdam açısın-
          öncü sektörü tekstil ve hazır giyimin  söz konusu cazibe           dan bunun
          yoğun istihdam sağladığını kaydet- merkezleri olmak               sonuçlarını
          ti. MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk  üzere şehirlerimizi
          sözlerini şöyle sürdürdü:   insan kaynakları,
                         lojistik ve alt yapı
          BİR MİLYAR DOLAR YATIRIMLA,  açısından tasnif
          BİR MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM   edip neler yapılabileceğini
          “Hükümet tarafından açıklanan 23  analiz etmeliyiz.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19