Page 13 - Tekstil Teknoloji
P. 13

UĞURLULAR                                  Reter     Türkye'de br Reter Com	®rotor plk lsans sahb            Com	® İplkler –
                                           Terch Edlen İplkler     “Com4®rotor plklernden üretlen                     RŒeter ŒplŒk makŒnalarında üretŒlen
                                           Com4® ŒplŒklerŒ çok zor beğenenlerŒn
     kumaşlarda, sağlam ve fark edlme-                     ŒsteklerŒnŒ karşılamaktadır. Mükemmel

                                           özellŒkler, dŒnamŒk bŒr pazarda rekabet
     yen bağlama noktaları müşterle-                      edebŒlŒrlŒğŒ garantŒ etmektedŒr. Bu ŒplŒk-
                                           lerŒn avantajları sonrakŒ Œşlem kademe-
     rmz ve bzm çn tatmn edcdr.                    lerŒnde ve son üründe de görülmektedŒr.

     Open end kumaşlar çn en uygun

     özellkte plklern üretm.”
     Osman Uğurlu, Uğurlular Tekstl, Sahb                   www.rieter.com     TürkŒye'de Uğurlular kolletŒf şŒrketŒnŒn teme- Rusya, İngŒltere, İtalya, Kanada, İsvŒçre, BelçŒ-
     lŒ  yılında atılmıştır. ŞŒrketŒn ŒsmŒ ‚ ka, Slovakya ve BulgarŒstan gŒbŒ ülkelere Œhra-
     yılında Uğurlular TekstŒl ve SanayŒ A.Ş olarak cat yapılmaya başlanmıştır.
     değŒştŒrŒlmŒştŒr. yılında, dokuma tezgah-
     larına ve ŒplŒk üretŒmŒ ŒçŒn  Œğe yapılan Uğurlular A.Ş. § yılında ‚ rotorluk
     yatırımdan sonra, Uğurlular fŒrmasının, sektör- open-end tesŒsŒne yatırım yaparak, günlük pa-
     dekŒ yatırımları hız kesmeden devam etmŒş ve muk ŒplŒğŒ üretŒm hacmŒnŒ tona çıkarmıştır.  – rng plk
      dokuma tezgâhı Œle ayda „£ metrelŒk Bugün Uğurlular A.Ş £ m arsa üzerŒndekŒ

     üretŒm hacmŒne ulaşılmıştır. „ yılına ge- §£ m kapalı alanı Œle sektörün önde gelen

     lŒndŒğŒnde, Uğurlular A.Ş bünyesŒnde Œhracat  fŒrmalarından bŒrŒsŒdŒr. … çalışanı vardır ve
     odaklı çalışan OCZ TekstŒl kurulmuş, AmerŒka,  toplam  yıllık tecrübeye sahŒptŒr.
                                                  – kompakt rng plk                                                 – open end plk


                                                – hava-jetl plk


     UĞURLULAR TEKSTIL
     Organize Sanayi Bölgesi
     Feridun Alpat Cad. No: ,  Denzli / Turkey
     T ­ (‚)  „ /  , F ­ (‚) … 
     info@ugurlular.com.tr, www.ugurlular.com.tr
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18