Page 12 - Tekstil Teknoloji
P. 12

biggest hosiery purchaser of  catch up with the variety of the  our goals, they supported us.
          the world with an approximate  market and increase our export,  In addition to the hosiery giants
          2.2 billion dollars per year, Kara  we turned our targets towards  of China, 15 out of 28 foreign
          continued:          USA, from whom we still could  companies that participated in
                         not get our desired share. In order  the fair were our companies that
          WE WILL INCREASE OUR     to increase our hosiery export  came there via İHKİB Hosiery
          EXPORT TO USA THAT IS     to USA, which is still around 15  Exporters Group supported
          CURRENTLY 15 MILLION     million dollars, we were at Magic  by Ministry of Economics. The
          DOLLARS            Show Fair held in Las Vegas.  attention we received from the
          “Turkey ranks the second biggest  One of the most correct ad- fair, which was visited by 16
          hosiery producer following China.  dresses to access the US hosiery  thousand purchasers that were
          We exported 1.6 billion pairs of  purchasers is the CHPE Fair in  mainly Americans, filled us with
          socks in 2016. 90 percent of our  Shanghai. Both Americans and  great hope”. Özkan Karaca stat-
          export takes place in EU coun- Europeans make their biggest  ed that in the year 2016 Turkey’s
          tries. Growing approximately 16  purchase here in this fair.  top countries for export was
          percent each year after 2016,  USA does 1.3 billion dollars of its  England with 252 million dollars
          our sector reached 1 billion 230  total hosiery import of 2.2 billion  followed by Germany, France,
          million dollars.       dollars from China.      Spain and Holland. Looking
          However, we experienced a loss  We took our place in CHPE for  at the monthly based data, he
      GÜNDEM NEWS 10 Upon the benefit we can again  in understanding the situation at  passed England that had 32.4
     10     of 15.9 percent in our export in  the first time so as to reach the  added that in February 2017 the
                         Americans faster. The people
          parallel with the recession in Eu-
                                        export amount to Germany was
                                        worth of 34.7 and thus sur -
          ro-Dollar parity in the year 2015.
                         that saw us here had hard time
                         first. However, when we explained
          get from the parity and so as to
                                        million dollars.          pazarına ulaşmak olduğunu vur- kayıp yaşadık. Paritenin yeniden  durumu anlakta zorlandılar. Ancak
          guladı. ABD’nin yıllık yaklaşık 2,2  lehimize dönmesi üzerine pazar  hedefimizi anlattığımızda bize hak
          milyar dolar ile dünyanın en büyük  çeşitliliği yakalamak ve ihracatımızı  verdiler. Çin’in çorap devlerinin
          çorap alıcısı olduğuna işaret eden  artırmak için rotamızı bir türlü iste- yanı sıra fuara katılan 28 yabancı
          Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:  diğimiz payı alamadığımız ABD’ye  firmanın 15’ini Ekonomi Bakanlığı
                         çevirdik. Halen yaklaşık 15 milyon  Destekli İHKİB Çorap İhracatçıları
          ABD’YE 15 MİLYON DOLAR    dolar olan ABD’ye çorap ihraca- Kümesi ile katılan firmalarımız
          OLAN İHRACATIMIZI       tımızı artırmak için Las Vegas’taki  oluşturdu. Başta ABD’liler olmak
          ARTIRACAĞIZ          Magic Show Fuarı’ndaydık. ABD’li  üzere 16 bin alıcının ziyaret ettiği
          “Türkiye, Çin’in ardından dünyanın  çorap alıcılarına ulaşmak için en  fuarda gördüğümüz ilgi bizi gele-
          ikinci büyük üreticisi konumunda  doğru adreslerinden biri de Şan- cek için son derece umutlandırdı.”
          bulunuyor. 2016’da 1,6 milyar çift  gay’daki CHPE Fuarı. Çünkü hem  Özkan Karaca, 2016’da Tür-
          çorap ihraç ettik. İhracatımızın  ABD’li hem Avrupalılar, en büyük  kiye’nin çorap ihracatında 252
          %90’ını AB ülkelerine gerçek- alımlarını bu fuarda gerçekleştiri- milyon dolarla ilk sırayı alan İngilte-
          leştiriyoruz. 2010’dan sonra her  yorlar.         re’yi Almanya, Fransa, İspanya ve
          yıl ortalama yüzde 16 büyüyen  ABD 2,2 milyar dolarlık çorap  Hollanda’nın takip ettiğini söyledi.
          sektörümüz 2014’te 1 milyar  ithalatının 1,3 milyar dolarlık  Ay bazlı verilere bakıldığında ise
          230 milyon dolar ihracata ulaş- kısmını Çin’den yapıyor. Ameri- Almanya’nın Şubat 2017’de 34.7
          tı. Ancak, 2015’de Euro/Dolar  kalılara daha hızlı ulaşabilmek için  milyon dolar ile 32.4 milyon dolar
          paritesindeki gerilemeye paralel  biz de ilk kez CHPE’de yerimizi  ihracat yapılan İngiltere’nin önüne
          olarak ihracatımızda yüzde 15,9  aldık. Burada bizi görenler önce  geçtiğini sözlerine ekledi.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17