Page 5 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 5

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:49 PM Page 3


BAKIŞ VIEWteknoloji
Uluslararası Tekstil Teknoloji Dergisi
International Textile Technology Magazine
İm ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Tekstil Sektörü, Ne cip GÜ NEY
Yenilenmesi ve Gelişimiyle So rum lu Ya zı İş le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Ömral TİRYAKİ
Dikkat Çekiyor Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMİRDELEN
Textile Industry Stands Out
Ya yın Mü şa vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
With Its Regeneration and Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KAŞ
Development Ulus la ra ra sı İiş ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
Necip GÜNEY
Ulus la ra ra sı İiş ki ler / Inter na tio nal Re la ti ons
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Emin EKİNCİ
Tekstil sektörü, özellikle son yıllarda,
sürekli kendini yeniliyor ve geliştiriyor. Satış Pazarlama / Sales & Marketing
Eskiden renk ve kumaş çeşitliliği ile Özcan SONGÜN
sağlanan farklılaşma yerini çok daha
inovatif ürünlere bıraktı. Özellikle son Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
yıllarda yapılan Ar-Ge ve Ür-Ge’ler ile Ümit TİRSİ
tekstil ve hazır giyim ürünlerine ekle- Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
nen su geçirmezlik, terletmeme, geç Şe nol YA LIN
tutuşurluk, buruşmazlık, çekmezlik vb.
özellikleriyle önemli bir yol katedildi. Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
Akıllı tekstiller ve teknik tekstillerdeki Duygu KESGİN
gelişmeler de, klasik tekstili ve hazır Gonca TUNÇSAN
giyimi destekleyici doğrultudaydı.
Dünyanın en önemli tekstil ve hazır Ya yın Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
giyim üreticilerinden birisi olan Türkiye Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
de gelişmeleri yakından takip ediyor. Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZİPEK
Türk üreticiler, hem uluslararası marka- Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MİR - Dr. Ve dat BİL GİN
ların talep ve siparişlerine en iyi şekilde Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOĞLU -
cevap verebilmek hem de yoğun reka- Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII ŞIK -
betin yaşandığı global pazarda öne Prof. Dr. En der BUL GUN
çıkıp farkını gösterebilmek adına Dr. Pe ter HARDT

sürekli teknolojilerini, ürün çeşitlerini Abo ne ve Da ğı tım / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
ve üretimlerini geliştirmektedirler. Enes GÜNEY
Hatta farklı ürünlerini koruyabilmek Müjdat YILDIRIM
adına kendi teknolojisini geliştiren fir-
malar da her geçen gün artmaktadır. Bas kı - Cilt / Pub lis hing Hou se
Türkiye’nin tekstil yoğun şehirlerinde Fabrika Basım / İST.
düzenlenen toplantı ve seminerler ile
sanayiciler bilinçlendirmekte, tekstil Ya pım - Yö ne tim / Pub lis her
araştırma merkezleri ve Ar-Ge labora- Tek nik Fu ar cı lık ve Ya yın cı lık Rek lam cı lık
tuvarları kurulması için sektörel ve böl- Da nış man lık Ti ca ret Li mi ted Şir ke ti
gesel dernek ve birlikler öncülük
etmektedirler. Türkiye, tekstilde ve Mer kez / He ad Of fi ce
hazır giyimde olduğu kadar teknik Ya kup lu Mer kez Mah. Os man lı Cad.
Gü ney Ko nak la rı B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
tekstillerde ve inovasyonda da dünya- 34524 Bey lik dü zü - İS TAN BUL - TUR KEY
nın dikkatini çeken öncü bir üretici Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
haline gelmektedir. Fax : +90 (212) 876 06 81
11-13 Eylül 2015 tarihinde, İstanbul’da in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
düzenleyeceğimiz HIGHTEX 2015 E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
Uluslararası Teknik Tekstiller ve
Nonwoven Fuarı’nda da bu yenilikler Bursa Temsilciliği / Bursa Representative
ve yeni ürünler yer alacak. Alan Medya
Türkiye’nin ve dünyanın önemli üretici- Hacı İlyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Ar-Kur
lerinin katıldığı fuarda, özellikle yeni Kuzeyhan İş Merkezi No:107 Kat:7 Daire: 705
ürünlerinin lansmanını yapacak firma- Osmangazi / BURSA
larımız olacak. Ayrıca fuar ile eşzaman- Tel : +90 (224) 252 79 15
lı düzenlenen Uluslararası İstanbul Fax : +90 (224) 252 79 42
Tekstil Kongresi 2015- Yenilikçi
Fi ya tı : 15 TL
Teknolojiler: “Yenilik için İlham Al” ile Ay da Bir Ya yım la nır. Monthly Pub lis hed.
tekstilde gelinen son nokta gözler
önüne serilecek. Bu der gi de ya yım la nan ha ber ve fo toğ raf lar, kay nak
Tekstilde, teknik tekstillerde ve hazır gös te ril me den kul la nıla maz. Ya yın la nan tüm ma ka le -
giyimde günü yakalamanız için sizleri de ler de ki fi kir le rin so rum lu lu ğu ya zar la rı na, ilan la rının
HIGHTEX 2015 Fuarı ve Uluslararası so rum lu lu ğu ise rek lam ve re ne ait tir.
İstanbul Tekstil Kongresi’ne bekliyoruz…
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
Saygılarımla, ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10