Page 8 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 8
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:18 Page 6


ÖZEL HABER SPECIAL NEWSÖZEL HABER SPECIAL NEWS


Strong demand for digital printing teknolojileri, tekstil ve konfeksiyon üreticileri
In recent years textile printing industry in Turkey and tarafından yoğun talep görüyor ve yatırım yapılıyor.
worldwide has highly developed. Particularly digital printing Bu nedenle ITM Fuarlarında da son yıllarda
technologies are highly demanded and invested by textile sergilenen baskı/dijital baskı makineleri artış
and garment producers. Thus, in the last few years there has gösterdi.
been an increase in the printing/digital printing machines ITM 2016 Fuarı’nda da taleplerin yoğun olması
exhibited at ITM Exhibitions. At ITM 2016 Exhibition, a sebebiyle, kendi başına bir sektör haline gelen
special hall has been allocated for Printing and Digital Printing Baskı ve Dijital Baskı teknolojileri için ayrı bir salon
technologies becoming an individual sector due to the heavy açıldı. Bu doğrultuda 8 ve 9. Salonlarda, Tekstil
demand. Accordingly, a special area in the Halls 8 and 9 has Baskı Makineleri, Dijital Tekstil Baskı Makineleri,
been opened for Textile Printing Machines, Digital Textile Tekstil Baskı Boya ve Kimyasalları, Yedek Parça ve
Printing Machines, Dye and Chemicals for Textile Printing, Aksesuarları için özel bir bölüm açıldı. Şimdiden
Spare Parts and Accessories. In these two halls already tamamen dolan bu 2 salonda, özellikle dijital baskı
occupied, it is possible to examine all the innovations and olmak üzere, tekstil baskısında tüm yenilikler ve
developments in textile printing, digital printing in particular… gelişmeler yakından incelenebilecek...Concurrently with HIGHTEX 2016 HIGHTEX 2016 ile eşzamanlı yapılacak
th
HIGHTEX 2016 – the 6 International Technical Textiles and Teknik Fuarcılık tarafından düzenlenen HIGHTEX
Nonwovens Exhibition organized by Teknik Fuarcılık will be 2016- 6. Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven
held in Hall 11 of Istanbul Tüyap Congress and Exhibition Fuarı, 1-4 Haziran 2016 tarihlerinde, İstanbul Tüyap
th
Center on June 1 st – 4 , 2016. At HIGHTEX 2016 Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 11. Salonda
Exhibition, the first and only exhibition in its field in Turkey, yapılacak. Türkiye’deki konusunda ilk ve tek fuar
raw materials, by-products and final products and olan HIGHTEX 2016 Fuarı’nda; teknik tekstillerin
production technologies for technical textiles will be hammaddeleri, ara ve nihai ürünler ve üretim
present together. teknolojileri bir arada bulunacak.
The fact that HIGHTEX 2016 Exhibition, the largest Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük teknik
technical textile gathering in the Middle East and Eastern tekstiller buluşması olan HIGHTEX 2016 Fuarı’nın
Europe will be held concurrently with ITM 2016 Exhibition ITM 2016 Fuarı ile eşzamanlı olarak yapılması, çok
will create a highly positive and efficient synergy… olumlu ve verimli bir sinerji yaratacak…


6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13