Page 25 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 25
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 23


ITMA 2015 PREVIEW


•Galan Textile Machinery •Gomplast
•Gomplast •Hatapress & Garments
•Hatapress & Garments •Icomatex
•Icomatex •Imasd (Clevline By Imasd)
•Imasd (Clevlıne By Imasd) •Industrial Sagarra
•Industrial Sagarra •Inèdit Software
•Inèdit Software •Informàtica Textil - Penelope Cad Systems
•Informàtica Textil - Penelope Cad Systems •Iqap Masterbatch Group
•Iqap Masterbatch Group •Jac-Mont
•Jac-Mont •Jaume Anglada Viñas
•Jaume Anglada Viñas •Jeanologia
•Jeanologia •Juver
•Juver •L. Solé
•L. Solé •Laudatec
•Laudatec •Macsa ID
•Macsa ID •Margasa. Proyectos E Ingenieria Textil
•Margasa. Proyectos E Ingenieria Textil •Masias Maquinaria
•Masias Maquinaria •Motocono
•Motocono •Optron Ingeniería
•Optron Ingeniería •Pinter Caipo
•Pinter Caipo •Ratera
•Ratera •Rius - Construcciones Metalúrgicas Especiales
•Rius - Construcciones Metalúrgicas Especiales •Tacome
•Tacome •Twistechnology (Frimal Trading)
•Twistechnology (Frimal Trading) Birkaç yıl devam eden mali kriz ve ekonomik durgun-
After some years of financial crisis and economic luğun ardından İspanyol firmaları, en güçlü konumla-
slowdown, Spanish companies arrive to this new ITMA rıyla ITMA 2015’e katılıyor. Piyasa ve sektörel çeşitli-
edition in a strongest position. Standing up for market and lik ve teknik tekstiller gibi birçok alandaki inovasyon-
sectoral diversification, and innovation in several areas, ları destekleyen İspanyol işletmeler, günümüzün
such as technical textiles, Spanish enterprises are better zorlu ve değişken piyasasına göğüs gerecek çok
positioned to face the current challenging and changing daha iyi bir konuma sahiptir. Ayrıca firmalar, enerji ve
markets. Moreover, they have decided to focus on yüksek oranda otomatikleşme bağlamında çok daha
equipment that is more efficient in terms of energy, and verimli, maliyeti ciddi oranda azaltan ve üretimi
highly automatization, what reduces considerably costs zamanlayan ekipmanlara ağırlık verecekler.
and time production. Kişiye özel hizmet ile birlikte gelişmiş teknolojiler
Leading-edge technology coupled with personalized şüphesiz İspanyol üreticileri ideal tedarikçiler haline
service; undoubtedly make Spanish manufacturers ideal getiriyor. İspanyol firmalar, optimum büyüklüğe sahip
providers. Spanish companies have the optimum size and ve müşteri ihtiyaçlarına göre ayarlanan ekipman üre-
are specialized in the manufacture of equipment tailored to timinde uzmanlaşmış durumdalar.
customer’s needs. Tekstil makinesi ve giyim ihracatı, 2015’in ikinci çey-
Exports in textile machinery and garments have increased reğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artış
around 11% in the second quarter of 2015 in comparison gösterdi.
to the same period last year. In fact, Europe continues Avrupa, %31 ile bu ihracatlar için lider destinasyon
being the leader destination for these exports with 31% of (başlıca ithalatçılar Portekiz, Fransa, Polonya ve
them (in which countries like Portugal, France, Poland and Birleşik Krallık) olmaya devam ediyor; hemen ardın-
the UK become main importers), followed by Asia, with dan %22 ile Asya (başlıca ülkeleri: Hindistan,
22% (main countries: India, Bangladesh, and Pakistan), Bangladeş ve Pakistan), %20 ile Latin Amerika (baş-
Latin America, with 20 % (main countries: Mexico and lıca ülkeler: Meksika ve Brezilya) ve %15 ile Kuzey
Brazil) and North America, with 15%.The Spanish Textile Amerika geliyor.
Machinery and Garment Association (Amec Amtex) is in ITMA 2015’e katılan İspanyol sanayilerinin koordi-
charge of the coordination of Spanish industries that nasyon sorumluluğu, İspanya Tekstil Makineleri ve
participate at ITMA 2015. Amec Amtex belongs to amec Giyim Birliği’ne (Amec Amtex) ait. Amec Amtex, 45
(Business Multilateral Association), a private non-profit yılı aşkın bir süredir birçok finansal sektörde İspanyol
entity, which has been promoting for more than 45 years endüstriyel ürün ihracatını destekleyen, kar amacı
Spanish exports of industrial goods in various financial gütmeyen özel bir kuruluş olan Amec’e (Çok Taraflı
sectors. İşletme Birliği) bağlıdır.www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30