Page 23 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 23
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 21


ITMA 2015 PREVIEW


the mutual accord of both associations we as TEMSAD were bir workshop yapmak istedik. Etkinliği özellikle ITMA
desirous to hold a workshop. The event shall be held prior to öncesi yaptık. ITMA’ya Türkiye’nin 130’un üzerinde
ITMA. The fact that Turkey shall be participating to ITMA with katılımcı ile katılması Amerikalı sanayicilerin de ilgisi-
over 130 participants has caught the attention of the American ni çekmiş. Bu doğrultuda ITMA öncesi Amerikan ve
industrialists. Accordingly, prior to ITMA, we are looking forward Türk tekstil makine üreticilerini bir araya getirerek
to bringing together the American and Turkish textile machinery sinerji oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye’den 12 firma
manufacturers with the aim to create synergy. 12 companies katıldı.
from Turkey shall be participating to the said event. On the first Etkinliğin ilk gününde Amerikalı sanayicilerle buluş-
day of the event we shall be meeting with the American tuk. İkinci ve üçüncü günde ise firma ziyaretleri yap-
industrialists. On the second and third days we shall be visiting tık. Ziyaret ettiğimiz firmalar ATMA tarafından belir-
the companies. ATMA shall determine the companies that we lendi ve Türk makinecilerin ilgili olduğu firmalardı.
shall be visiting; these companies shall be those that the Turkish Ziyaret ettiğimiz işletmeler, potansiyel makine alıcıla-
machinery companies are interested in meeting. The rıdır” dedi.
companies that shall be visited are the potential machine
buyers” he said. “Üyelerimizin ihracatını artırmayı hedefliyoruz”
Yapmış oldukları araştırma ve çalışmalardan sonra
“Our aim is to increase the exports of our members” Amerikan tekstil sanayisi ve etkinliğin niçin
Adil Nalbant also talked about the reasons why the event shall Amerika’da düzenlendiğine de değinen Adil Nalbant
be taking place in America following the research and work şunları söyledi. “Şu anda 25 milyar dolar olan dünya
carried in terms of American Textile Industry, he stated as tekstil makine ihracatının en büyük alıcısı Çin, ikinci
follows: “At the present time the biggest buyer of textile en büyük alıcı ise Amerika’dır.
machinery in the world is Yılda 2,5 milyar dolarlık
China, worth a figure of 25 makine alıyorlar. Bu bizim
billion dollars. China is için çok önemli bir veri.
purchasing 2.5 billion dollars’ Amerika katma değeri
worth of machines per year. yüksek, teknik tekstilleri
This data is very important for ve teknolojisi yüksek
us. America prefers to makineleri tercih ediyor.
purchase machinery that is of Bizim makinecilerimizin
high added value, technical orada bu Amerikalı sana-
textiles and high technology yicilerle tanışmasının her
machines. It can be said that iki ülkeye büyük katkısı
the end result of our machine olacağını söyleyebiliriz.
producers meeting with the Amerika’nın tekstilde
American industrialists in büyük yatırımları olduğu-
nd
rd
America, shall be of great On the 2 and 3 days, they shell be visiting the companies. nu biliyoruz. Boya terbiye
Etkinliğin 2. ve 3. gününde firma ziyaretleri yapıldı.
contribution for both countries. makinalarında da büyük
It is a known fact that America has made major investments in ölçekli alımlar yaptığını araştırmış bulunuyoruz. Bizim
textile. We have learned through our research that America is de tekstil makinecilerimizin en güçlü olduğu bölüm
purchasing dye finishing machines on a large scale. Since our boya-apre ve terbiye makineleri olduğundan verimli
strongest point in terms of machines are that of dyeing - finishing bir iş gezisi olduğunu düşünüyorum. Makine üretici-
machines and finishing machines I believe this business trip shall lerimiz, dünya standartlarında üretim yapabilecek
be fruitful one. We, our machine manufacturers are endowed teknolojiye sahibiz.
with a technology capable of manufacturing at world standards. Şu anda Amerika’ya ihracat yapan firmalarımız zaten
At the present time there are companies that export to America. var. Bizim buradaki amacımız, Amerikan pazarına
Our aim here is to raise our exports levels in the American olan ihracat miktarımızı yukarı doğru çekebilmektir.
market. Following our visit there I believe that we shall achieve Ziyaret sonrası bunun artacağını ve güzel işbirlikleri-
this increase and give start to fruitful collaborations. The nin gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Amerikalı
interest vested in the Turkish machinery industry by American sanayicilerin Türk makine sanayisine olan ilgisi her
industrialists is increasing day by day. We are planning to geçen gün artmaktadır. Türk tekstil makinecilerini
promote the Turkish textile machinery companies more Amerikan sanayicilere daha yakından tanıtmayı
closely to the American industrialists”. hedefliyoruz.”


www.tekstilteknoloji.com.tr / 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28