Page 17 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 17
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 15








SSM Schärer Schweiter Me r ettler AG – İsviçre r
tecrübeleri sizle
erin


düstrisi – Onların


T T ekstil Endekstil Endüstrisi – Onların tecrübeleri sizlerin
başarı anah htarınızdır

, Schweiter ve Mettler firmalarının
Schär er r, liderler ri ile ortaklıklar ve işbirlikleri ger çeekleşti -


birleşmesi ile 350 se neyi aşkın bir birliktelik rilmişti . SSM elektr r. ir ro aktarma


onik iplik işleme aktarmanik iplik işleme aktarma



oluşmuş ve 1989 sene esinde SSM olarak yeni mucid di olarak, günümüzde yenilikçi b bir lider


isim altında toplanmı olup, taahüt edildiği ış olarak k kabul edilmektedir . r.
e, iplik pr


üzer re osesi ve e aktarma uygulamaları
her zaman olağanüstü ü olmuştur r. . 1999 sene 1999 sene -

sinde SSM, gruba diğ ğer iki firmanın da katı - Uzun vadeli bir ortaklık için sağlıklı plan plan




lımı ile Stähle ve Elte ex GmbH, hava tekstü -
rize makinaları geliştiri ilmiş ve firmayı pazar da Schweeiter T Technologies AG holding yapısının

apısının


echnologies AG holding ya


lider konumuna getir
e SE list SE listesinde
bir paar
Ayyrıca Hacoy
A

rmişlerdir
lider konumuna getir rmişler dirr. A Ar. A yrıca Hacorıca Hacorıca Haco - bir pa çası olarak SSM, İsviçr arçası olarak SSM, İsviçr r re e SE liste SE listesinde tesindetesinde

ba’nında, SSM büny yesine katılımı ile SSM yer alır ve r finansal istikrar ve sağlıklı alt yapıya

dikiş ve nakış ipliği fin nal sarım makinaları için sahipt . Holdig, ekonominin farklı segmentletirr. Holdig, ekonominin farklı segmentle- mentle



pazar da hizmet verme eye başalmıştır r. . 1 Şubat 1 Şubat rinde y yüksek teknolojili ürünler ile yer almak -




. Bu sağlam altyapı, müşteriler ile uzun
e uzun
2012’de SSM Schär e r Schweiter Mettler AG, tadırr. Bu sağlam altyapı, müşteriler ile uzun prolimlimm



prolim

Hor gen, İsviçr e, Giudi ci S.p.A., Galbiate (LC), sur eli bir ortaklığın sağlam temellerini oluştur- oluştur

engineering GmbH
engineering GmbHring GmbHing GmbHg G m bH

İtalya firmasını satın alarak, Guidici firma - makta .adırr.

sının yüksek kalitede ince nylon iplik ür etimiretimi
ile SSM pazar daki b bu güçlü konumunuda

kendi bünyesinde pekkiştir er ek kimyasal elyaf İletişimm
endüstrisinde güçlü bi ir yer edinmişitr r. . Pratikte Pratikte

SSM tü b k t l l
SSM tüm bu katılımlar ile, iplik işleme endüstri
dü t i-

i lik i l
il


sinde komple bir portf föy sunabilecek duruma
gelmiştirr. . SSM S Schär er Schweiter Mettler AG

Neugaasse 10

CH-88810 Hor gen
Pazar odaklı gelişme eler İsviçre
e
el. +4 41 44 718 33 11
Her nekadar insanlar , r, pazarlar, teknolojiler ve pazarlar r, teknolojiler ve TTel. +41 44 718 33 11
moda konusu sür ekl i değişsede, SSM her Faks: +41 44 718 34 51







zaman üst ürün grubu u çözümlerine ait yeni bir info@sssm.ch

talep için çaba har carr. Bu sebepten tüm SSM www .ssm.ch

. Bu sebepten tüm SSM


müşterileri, SSM’in dünya çapındaki iletişim
ağına güvenir r. . T Te T eknoknolojik yenilik ve verilenolojik yenilik

taahütler sayesinde dü ünya üzerindeki endüstri



iplik proses slerinde ve sa arımd da lider teknolo ojisi


   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22