Page 5 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 5

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 12:57 PM Page 3BAKIS VIEW


teknoloji
Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi
International Textile Technology Magazine

Türk Tekstil Sektörü m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
Yatrma ve Üretime Tüm
So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Hzyla Devam Ediyor Ömral TRYAK
Turkish Textile Sector Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
Continues Investing and
Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Producing at Full Pelt Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
Mehmet YÜKSEL
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
16-19 Ekim 2014 tarihlerinde, Gaziantep
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Ortadou Fuar Merkezinde Teknik
Fuarclk ve Tüyap ortaklyla düzenledii- Yusuf AKBOLAT
miz OTM 2014 Ortadou Tekstil Makineleri Sat Pazarlama / Sales & Marketing
Fuar, 16.000 ziyaretçiye ev sahiplii yapt.
Özcan SONGÜN
Fuara, Gaziantepin yan sra bata
Kahramanmara olmak üzere; stanbul,
Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
Adana, Malatya, Kayseri, Bursa, Adyaman, e nol YA LIN
anlurfa, Nide, Hatay, zmir, Mersin,
Kocaeli, Uak, Tekirda, Batman, Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
Diyarbakr, Isparta, Denizli, Konya, Yalova, Duygu KESGN
Osmaniye, Kilis, Van, rnak, Çorlu,
Çerkezköy, Bolu, Tokat, Idr, Ankaradan Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
ziyaretçi geldi. Yurt dndan gelen ziyaret- Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
çiler, ülkelerine göre öyleydi: Suriye, ran, Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
Özbekistan, Almanya, Tunus, Irak, Libya, Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
Çin, Gürcistan, Tayland, Belçika, Kbrs, Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
Ukrayna, Yemen, ngiltere, Fransa, zlanda, Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
Endonezya, Hindistan, sveç, Kazakistan, Prof. Dr. En der BUL GUN
Japonya, Ürdün, Makedonya, Avusturalya, Dr. Pe ter HARDT
Andorra.
30 ülkeden 560 katlmc rmann en yeni Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
Ümit TRS
teknolojilerini ve ürünlerini sunduu
OTM 2014 Fuarnn bu baars, hem
Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
bölge hem de Türkiyede tekstil sektörü- Enes GÜNEY
nün gelecei açsndan bizleri çok memnun
etti. Özellikle son 4 aydr (Haziran- Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
Temmuz- Austos- Eylül) hz kesen yatrm- Fabrika Basm / ST.
lar, Ekim aynn banda yeniden hareket-
lendi. Fuarda yaptmz görümelerde ald- Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
mz bilgilere göre, bata Dou ve Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
Güneydouda olmak üzere Türk tekstil ve Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
konfeksiyon üreticilerinin ald siparilerin
artt ve rmalarn youn ekilde üretime Mer kez / He ad Of fi ce
balad yönündeydi. Bu dorultuda yat- Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
rmlarn da devam edeceini, fuarda yap- Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
lan görümeler ve makine siparilerinden 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
izledik. Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
OTM 2014 Fuarnn ardndan, 11-13 Eylül Fax : +90 (212) 876 06 81
in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
2015 tarihlerinde düzenlediimiz
HIGHTEX 2015 Uluslararas Teknik E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
Tekstiller Fuar ve 1-4 Haziran 2016 tarih- Fi ya t : 15 TL
lerinde Tüyap- Teknik Fuarclk ortaklyla
Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
düzenlediimiz ITM 2016 Fuar için hazr-
lklarmz hzlandrdk. Fuarlarn katlm
Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
bavurularn younluundan gördüümüz gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
kadaryla, Türkiyede tekstil sektörü üreti- ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
me ve yatrma tüm hzyla yoluna devam so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
ediyor. Bu vesileyle, her zaman söylediimiz
sözümüzü tekrarlamak istiyorum: Türkiye All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
bir tekstil ülkesidir ve öyle de kalacaktr. ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
Sayglarmla, ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10