Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

Italian Textile Machinery


          Market is on the Rise          The positive trend in the Italian textile machinery market continued in the
          third quarter, according to a report released by ACIMIT.

          ACIMIT president Alessandro Zucchi  July to September, the orders index for  points. The primary foreign markets for
          states, “Growth for the Italian market  textile machinery has risen by 6% com- Italian textile machinery have elicited
          is progressing, albeit following a more  pared to the same period in 2016. The  a constant demand, while growth
          contained rhythm. The extended meas- index has a value of 107.3 points (2010  has been ongoing for Italy’s domestic
          ures for Industry 4.0 will serve to keep  basis = 100). In further detail, foreign  market, even if at a lower overall rhythm
          this thrust going towards the digitaliza- markets have shown a 6% increase,  compared to the quarter from April
          tion of the entire Italian textile sector.” with the index reaching a value of 119.4 to June.“Orders have continued their
          According to data elaborated by ACIM- points. As for Italy’s domestic front, the  growth trend, making us confident that
          IT, the Association Italian Textile Machin- increase instead amounted to 8%, with  we will close out the year on a positive
          ery Manufacturers for the period from  an absolute value for the index of 51.5  note,” commented Alessandro Zucchi.


      GÜNDEM NEWS 6
     6          İtalyan Tekstil Makineleri


          Pazarında Yükseliş Sürüyor          ACIMIT tarafından yayımlanan rapora göre, İtalyan tekstil makineleri pazarındaki
          olumlu gidişat üçüncü çeyrekte de devam etti.
          ACIMIT Başkanı Alessandro Zucchi  makineleri sipariş endeksi 2016 yılının  rının İtalyan tekstil makinelerine yönelik
          konuya ilişkin açıklamasında İtalyan pa- aynı dönemine göre % 6 artış gösterdi.  taleplerindeki istikrar sürerken, iç pazara
          zarının, Endüsti 4.0’ın gerektirdiği daha  2010 yılı taban puanı 100 olan endeks  yönelik taleplerde de, her ne kadar
          zorlayıcı şartlara karşın büyümesini sür- değeri ise 107.3 puana çıktı. Buna ek  Nisan-Haziran arasındaki bir önceki
          dürdüğünü belirtirken, bu mecburiyetin  olarak, dış piyasalarda % 6 seviyesin- çeyreğe oranla daha düşük olsa da,
          tüm İtalyan tekstil sektörünün dijitalleş- de bir artış görülürken, endeks 119,4  büyüme devam etti.
          mesinin de yolunu açacağını vurguladı. puan değerine ulaştı. İtalya içinde ise %  Alessandro Zucchi, siparişlerdeki artış
          İtalyan Tekstil Makineleri Üreticileri Derne- 8’lik artış gösteren endeks 51.5 puana  trendinin sürmesinden yola çıkarak yılı
          ği tarafından hazırlanan ACIMIT verilerine yükseldi.     olumlu bir notla tamamlayacaklarından
          göre, Temmuz-Eylül döneminde tekstil  İtalya’nın birincil önemdeki dış pazarla- emin olduklarının altını çizdi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13