Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

density controls, real-time measure- AG in Printtek 2017 in its stand after  ture of printing since Müteferrika”.
          ment, automated profiling and profile  ISAF 2017. Mobotix AG’s products  Plastered wood, cut grass, recycled
          control, and automatic front-to-back  captured intense interest during the  paper, and papers produced from
          printing control. AccurioPro Flux is  fair in which special camera and  rags were digitally printed with both
          a web print capable of performing  software solutions were introduced  traditional methods of stone printing,
          flexible assembly and making layout  to print centers, printing houses,  typo printing and the latest Konica
          formats, and allowing remote print- and advertising agencies. Mobotix  Minolta AccruioPrint C2060L.
          ing of different types of printers from  AG, which comes into prominent  Charless Lissenburg, General
          a single point. Color Care Production  with software and camera, which  Manager of Konica Minolta Europe
          Server is with Fogra 39 certification  provide value added to end user  Professional Printing Systems, and
          and can bring the equivalent color  and are used in many different fields  Hidetoshi Omo, Sales Manager,
          level of all printing devices in the en- such as high-end security, retail  also visited the booth where visitors
          vironment. Job Centro-Color Centro  sector, industrial facilities, and school  could get special prints on their
          create central print spot, has fast  security, is known as the pioneer of  name after they had produced their
          color management, and calibration  360 degrees, namely hemispherical  own paper and laid it on the drying
          and profile management features.  lenses in addition to high megapixel  racks, and made their own prints
          Biling Counter offers intelligent coun- technology in the sector. with AccruioPrint C2060L.
          ter system according to occupancy              Companies with low-volume
          rate and provides different pricing  KONICA MINOLTA BECOMES  workloads at an affordable cost
          opportunities.        THE SPONSOR OF IMEDDER    preferred the AccruioPrint C2060L.
                         Konica Minolta also became the  This preference was thanks to its
          INTENSIVE INTEREST IN     sponsor of the IMEDDER (First Print- high print quality, color consistency,
          MOBOTIX            ing Houses Educational Support  wide range of media support up to
      GÜNDEM NEWS 38 produces intelligent IP cameras, also  İMEDDER stand, which was found- banner tray and up to 1200mm with
     38    Konica Minolta has made a global  Association) stand. Paper produc- 300gsm, and 300gsm duplex print-
                                        ing capability. The device can print
                         tion and printing were done with
          investment in the Mobotix AG brand,
                                        banner up to 750mm with standard
                         traditional methods in practice in the
          a German software company that
                                        manual feed.
          presented the products of Mobotix
                         ed with the concept of “the adven-
          uzaktan print hizmeti sağlayan (web  botix AG ürünlerine ilgi yoğun oldu.  hem geleneksel yöntemler olan taş
          print) AccurioPro Flux; Fogra 39  Üst düzey güvenlikler, perakende  baskı, tipo baskı yöntemleri ile hem de
          sertifikasyonuna sahip, ortamdaki  sektörü, endüstriyel tesisler ve okul gü- son model Konica Minolta AccruioP-
          tüm baskı cihazlarının eşdeğer renk  venliği gibi birçok farklı alanda kullanılan  rint C2060L ile dijital baskı yapıldı.
          seviyesine getirebilen Color Care  ve son kullanıcıya katma değer katan  Ziyaretçilerin, kendi kâğıdını üretip
          Production Server; merkezi baskı  yazılımlar ve kamera konusundaki id- kurutma askılarında kuruttuktan
          noktası oluşturma, hızlı renk yönetimi,  diasıyla öne çıkan Mobotix AG, sektö- sonra, isimlerine özel baskı alabil-
          kalibrasyon ve profil yönetimi sağlayan  ründe yüksek megapiksel teknolojisinin  dikleri standı Konica Minolta Avrupa
          Job Centro-Color Centro ve doluluk  yanı sıra 360 derece yani hemisferik  Profesyonel Baskı Sitemleri Genel
          oranına göre akıllı sayaç sistemi ve  lenslerin öncüsü olarak biliniyor.  Müdürü Charless Lissenburg ve Satış
          farklı fiyatlandırma olanağı sağlayan            Yöneticisi Hidetoshi Omo da ziyaret
          Biling Counter yer aldı.   KONİCA MİNOLTA IMEDDER’İN   ederek, AccruioPrint C2060L ile kendi
                         SPONSORU OLDU         baskılarını yaptılar. Yüksek baskı
          MOBOTİX’E YOĞUN İLGİ     Konica Minolta ayrıca IMEDDER  kalitesi, renk tutarlığı, 300 g/m ’ye
                                                   2
          Akıllı IP kamera üreten Alman yazılım  (İlk Matbaacılar Eğitimi Destekleme  kadar geniş yelpazede medya desteği
          firması Mobotix AG markasına global  Derneği) standının sponsoru oldu.  ve 300 g/m dubleks baskı yeteneği
                                            2
          düzeyde yatırım yapan Konica Mi- ‘Müteferrika’dan bu yana baskının  ile dikkat çeken AccruioPrint C2060L
          nolta, ISAF 2017’den sonra Printtek  serüveni’ konseptiyle yola çıkan İMED- uygun maliyeti ile düşük hacimli iş
          2017’de de Mobotix AG ürünlerini  DER’in standında uygulamalı olarak  yüküne sahip firmalar tarafından tercih
          kendi standında davetlilerine sundu.  geleneksel yöntemlerle kâğıt üretimi  ediliyor. Cihaz, standart banner tepsisi
          Baskı merkezleri, matbaalar ve reklam  ve baskı yapıldı. Rendelenmiş ağaç,  ile 750mm’ye kadar, elle besleme ile
          ajanslarına özel kamera ve yazılım  biçilmiş çim, geri dönüşüm kâğıtlar ve  ise 1200mm’ye kadar banner baskı
          çözümleri tanıtıldığı fuar boyunca Mo- paçavralardan üretilen kâğıtlar üzerine,  yapabiliyor.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45