Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

torates. Including Epson, we have
            For example, we immediately send an x part in      14 international company service
          our reserve instead of the defective component x. This   contracts in total. In this regard, we
          naturally offers us an incredible speed and distribu-    have totally 207 points to admin-
          tive advantage.                       ister services. There are at least
          instance, there is no part in our  the firms in the informatics foot of  two points in every province of our
          machine systems taken from other  Tecde Group, one of the biggest  country. Apart from that, we have
          machines. Think that, our spare  holding companies in Turkey. This  750 dealers.
          part reserves are close to the whole  is a giant group composed of 14
          capital of many other companies! If  firms, 8 bolts and 6 informatics. For  Where does Epson stand in this
          the repair time exceeds 3-4 days,  example, we have factories that  scene?
          we give temporary machine to  manufacture all the bolt production  We have both sales and service
          our customers to prevent unjust  of German Dresden House on the  contracts with Epson. In this service
          treatment. On the other hand,  industrial foot.      structure, we are able to access to
          since Epson is the producer of  In addition to this, we are also  any problem within the borders of
          parts, there is no even need to give  exporting bolts to 42 countries and  Turkey in 24 hours. If the problem
          machines, generally. For example,  we are the first in the field of metal  is light, we solve it instantly with
          we immediately send an x part in  exports in Turkey.    our local service point. If there is a
          our reserve instead of the defective  So as Tecpro, we are a company  serious problem, as I said above,
          component x. This naturally offers  that proudly serve under the frame  we can quickly find a solution with
          us an incredible speed and distribu- of Tecde Group. In this context, our  either a spare machine or spare
          tive advantage.        main strategy and management  parts.
                         philosophy is to provide all solutions  Thanks to our wide service network
      GÜNDEM NEWS 30 Above all things, Tecpro is not a  this, we have our ‘own’ services in  unshakable trust bridge between
     30    Could you give us information  from zero to 100 under our roof.  we have created and complete
                         For this, from the one side we are
          about the functioning of your
                                        solution management we have
          service structure in Turkey?
                         increasing our employment. Beside
                                        provided, we succeed to build
                         the center and the regional direc-
                                        our customers and Epson.
          separate company. We are one of





          Bu size özellikle satış sonrası hiz- bir firma değil. Türkiye’nin en büyük  ilimizde en az iki tane olmak üzere top-
          mette ne gibi avantajlar sağlıyor? holdinglerinden birisi olan Tecde  lam 207 tane servis yönetimi yaptığımız,
          Bir kere her şeyden önce, bizden  Group’un bilişim ayağındaki firma- bizim dışımızda ama bize bağlı çalışan,
          önce yaşanan düzensizlik ve belirsiz- lardan birisiyiz. 8 tane cıvata ve 6  büyük bir organizasyonumuz var. Bunun
          liğe son verdik. Örneğin bizim sistemi- tane de bilişim olmak üzere toplam 14  haricinde 750 de bayimiz var.
          mizde başka makineden çıkma parça  firmadan oluşan dev bir grup bu. Ör-
          vb. gibi şeyler yok. Düşünün ki pek çok  neğin cıvata ayağında, yani endüstriyel  Epson bu durumun neresinde
          firmanın sermayesine yakın yedek parça  ayakta, Alman Dresden House’un tüm  duruyor?
          rezervimiz mevcut. Eğer onarım süresi  üretimini burada yapan fabrikalarımız  Epson ile hem satış hem de servis
          3,4 günü aşacak olursa mağduriyeti  var. Bunun yanı sıra 42 ülkeye de cıvata  kontratımız var. Bu servis yapılanması
          önlemek için geçici makine veriyoruz.  ihracat ediyoruz dahası metal ihracatı  dâhilinde, sorun Türkiye’nin neresinde,
          Diğer yandan zaten Epson parçaların da  alanında da Türkiye’nin birincisiyiz. İşte  hangi ilimizde olursa olsun 24 saat
          üreticisi olduğu için çoğu zaman makine  biz de Tecpro olarak Tecde Group’un  içerisinde oraya erişiyoruz. Zaten kü-
          göndermeye gerek bile kalmıyor. Örne- bünyesinde gururla hizmet veren bir  çük bir sorunsa yerel servis noktamızla
          ğin bozulan x parçasının yerine anında  şirketiz. Bu bağlamda ana stratejimiz  işi anında çözüyoruz. Eğer ciddi bir
          rezervimizdeki bir x parçasını gönderiyo- ve yönetim felsefemiz de 0’dan 100’e  sorunsa da yukarıda da söylediğim
          ruz. Bu da bize doğal olarak inanılmaz  kadar olan tüm çözümleri çatımız altında  gibi ya yedek makine ya da yedek
          bir hız ve dağıtım avantajı sunuyor.   sağlamak. Bunun için de bir taraftan is- parça ile duruma hızlıca çözüm bulu-
                         tihdam sayımızı artırıyoruz. Merkezde ve  yoruz. Oluşturduğumuz geniş servis
          Türkiye’deki servis yapılanma- bölge müdürlüklerimizdeki servislerimiz  ağı ve sunduğumuz komple çözüm
          nızın işleyişi hakkında bilgi verir  kendimize ait. Epson ile birlikte toplamda  yönetimimiz sayesinde müşterilerimiz
          misiniz?           14 uluslararası firmanın servis kontratı  ve Epson arasında sarsılmaz bir güven
          Her şeyden önce Tecpro münferit  bizde. Bu sayede de ülke çapında her  köprüsü kurmayı başardık.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37