Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

photographic dyes of Epson. Again,  so far, was also a ‘textile-graphic  either Chinese or Korean product.
          10 years ago, with sublimation  workshop’.         Additionally, the head doesn’t have
          transfer they printed onto papers              warranty. Even it has, this guaran-
          and then pressed onto the fabrics.  You say that your most signifi- tee is only given in return for tons of
          Thus, for the first time, the name  cant advantage is to offer ‘com- dye purchase agreement! Epson’s
          of Epson become prominent in the  plete service’; could you explain  this structure removed these trou-
          textile sector with sublimation. In  this a little bit?  bles because the head has now a
          2011, Epson launched the F7000  This is a cycle, which we have  guarantee for two years with the
          and F6000 models, which had the  firstly realized in this sector. Both  machine. The only requirement of
          first original textile dye and head  the machine and its head and dye  this warranty was the use of the
          structure of micro piezo, and, this  are Epson. In addition, also the  original dye. There was no such
          time, is suitable for the textile dye
          called TFT. This was our first try.
          Just after this, in order to extensive- Both the machine and its head and dye are
          ly promote the sublimation transfer  Epson. In addition, also the seller and the dealer are
          in our country we, as Tecpro, have  the main distributor of Epson.
          opened a ‘demo center’ in our
          headquarters located in Kagıthane,
          under the concept of ‘every day  seller and the dealer are the main  practice before Epson. In short, the
          exhibition’.         distributor of Epson. We gathered  corporate service understanding
          We have strengthened our commu- these five elements together and  came with Epson.
          nication with our customers in this  with the demo center that we put
          center where all our Epson ma- in the mid of these, we offer a  What advantages does this pro-
      GÜNDEM NEWS 28 we could show that Tecpro, which  be a transformed machine of Epson  irregularity and uncertainty that
     28    chines are active, and our presses  complete solution. The application  vide for you especially in terms
                         was as follows before us: Let us
                                        of after-sales service?
          and graphic designers are ready.
                                        Above all things, we ended the
          The biggest benefit of this was that
                         take a ‘X’ machine, either it could
                         too. And let us take a ‘Y’ dye. It is
          had been in the world of information
                                        was encountering before us. For
          yor ama Epson’un fotoğrafik boyaları  bize en büyük faydası, o zamana dek  bir çözüm sunmuş olduk. Bizden
          yerine tekstil boyaları kullanılıyor. 10 yıl  daha ziyade bilişim dünyasında olan  öncesinde uygulama şöyleydi: Makine
          önce süblimasyon transferle bunlar  Tecpro’nun bir ‘tekstil-grafik atölyesi’  X bir makine, -Epson’un dönüşük bir
          kâğıda basılıp kumaşlara preslendi  olduğunu da gösterebilmemiz idi.  makinesi de olabilir- boyaya da ‘y’
          ve Epson’un tekstil tarafında sübli-            diyelim.
          masyonla adının ilk duyulması bu su- En önemli avantajınızın ‘komple  Artık ya Çin ya Kore malı, kafanın ga-
          retle gerçekleşti. 2011 yılında Epson  hizmet’ sunmak olduğunu söy- rantisi yok olsa da bile ancak bilmem
          ilk orijinal tekstil boyasına sahip, kafa  lüyorsunuz; bunu biraz açabilir  kaç ton boya taahhüdü karşılığında
          yapısı da yine mikro piezo ama bu  misiniz?        verilen bir garanti vs. İşte Epson’un bu
          defa TFT denilen tekstil boyasına  Bu sektörde ilk kez bizim gerçekleştir- oluşumuyla bu sıkıntılar bitti. Çün-
          uygun F6000 ile F7000 modelle- diğimiz bir döngü bu. Makine Epson,  kü kafa artık makineyle birlikte iki yıl
          rini çıkardı ve ilk girişimiz de böyle
          gerçekleşti.
          Bunun ertesinde Tecpro olarak   Makine Epson, kafası Epson, boyası Epson ve
          ülkemizde süblimasyon transfe- satıcısı ile servis dağıtıcısı da Epson’un birinci el
          rin geniş çaplı tanıtılması yolunda   distribütörü.
          Kağıthane’deki merkez ofisimizde
          ‘her gün fuar’ şeklinde kurguladığı-
          mız bir ‘demo merkezi’ açtık. Bütün  kafası Epson, boyası Epson ve satıcısı  garantiye alındı. Bunun için tek şart ise
          Epson makinelerinin açık olduğu,  ile servis dağıtıcısı da Epson’un birinci  orijinal boya kullanımı olarak belirlendi.
          preslerimizin ve grafikerlerimizin hazır  el distribütörü. Bu 5 unsuru bir arada  Epson’dan önce böyle bir uygulama
          olduğu bu merkezde müşterilerimizle  topladık. Demo merkezimizi de bunun  yoktu. Kısacası kurumsal servis anlayı-
          iletişimimizi kuvvetlendirdik. Bunun  ortasına koyduğumuzda komple  şı Epson ile geldi.
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35