Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

‘Technology from Epson,


          Assurance from Us!’          At Sign Istanbul 2017 Fair, we visited Tecpro, both the distributor and service
          provider of Epson Company. İbrahim İlhan, General Manager of the company,
          gave us information about both Tecpro and the partnership between Tecpro and
          Epson during the interview we conducted.

          As Tecpro, you are both a dis- categories except the outdoor. At the printers were taken from us and our
          tributor and a service provider of  same time, we are the service center. dealers and they adapted to the
          Epson. What exactly does your                textile dyes with the Epson’s rotaries
          partnership cover?       Could you please tell us about  in the Piezo DX5, DX7 head struc-
          Epson’s LCD video projectors, large  Tecpro’s history and present in  tures, which have become legend in
          format printers, TM-POS printers,  the textile industry?  sublimation. Thus, a ‘transformed’
          consumables, photo and business  We entered the textile market of  machine appeared. Epson is written
          printers etc. In short, we are the  Turkey with sublimation transfer. 10  in the exterior surface of the product
          distributor of products in all the other years ago, Epson’s photographic  but textile dyes are used instead of
      GÜNDEM NEWS 26
     26          İbrahim İlhan; General Manager of Tecpro / Tecpro Genel Müdürü İbrahim İlhan
          ‘Teknoloji Epson’dan, Güvence Bizden!’          Sign İstanbul 2017 Fuarı’nda Epson firmasının hem dağıtım hem de servis
          sağlayıcısı olan Tecpro’yu ziyaret ettik. Firmanın Genel Müdürü İbrahim İlhan
          kendisiyle yaptığımız röportajda hem Tecpro hem de Epson ile Tecpro arasındaki
          iş ortaklığı hakkında bilgiler verdi.

          Tecpro olarak Epson’un hem dağı- diğer tüm kategorilerdeki dağıtımcısıyız.  yazıcıları bundan 10 yıl önce başlayan
          tımcısı hem de servis sağlayıcısısı- Aynı zamanda da servis merkeziyiz. bir süreçle bizden ve bayilerimizden
          nız. İş ortaklığınız tam olarak neleri            alınarak, Epson’un süblimasyondaki
          kapsıyor?           Tecpro’nun tekstil sektöründeki  efsane olmuş Piezo DX5, DX7 kafa ya-
          Epson’un LCD video projektörleri, geniş geçmişinden ve bugününden bah- pısındaki çevirmelerle tekstil boyalarına
          format yazıcıları, TM-POS yazıcıları,  seder misiniz?    adapte edildi.
          tüketim malzemeleri, fotoğraf ve iş  Türkiye’de tekstile süblimasyon trans- Böylece ‘dönüştürülmüş’ bir makine
          yazıcıları; kısacası dış mekân haricindeki ferle giriş yapıldı. Epson’un fotoğrafik  ortaya çıktı. Ürünün dışında Epson yazı-
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33