Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

A New Visitor Record from


          Sign Istanbul!          Sign Istanbul, which is considered as the most important trade organization of
          its region with its wide product range, refreshed its visitor record in 2017, while
          the ratio of visitors coming from abroad to follow the fair, rose to 13 percent.

          Sign Istanbul, organized by IFO  scene for new cooperation agree- its 20th anniversary with the next fair
          Fairs between 4-8 October, with the  ments.         to be held between 20-23 Septem-
          support of T. C. Ministry of Economy, From 3D hologram advertising  ber 2018.
          has gathered about 400 companies  applications to large format printing
          from 24 countries with 21,881 pro- machines, vehicle wrapping to tex- WE WERE THERE TOO…
          fessionals from home and abroad. tile printing and LED technologies  We, as Textile Technology Magazine,
          Sign İstanbul 2017, which held in a  to 3D printing dozens of different  also took our place in this event too.
          closed area of 30 thousand square  innovations are introduced during  During the fair, we had contacts with
          meters in the halls 11-12 and 14 of  the exhibition.    a large number of exhibitors and vis-
          Tüyap Beylikdüzü Fair and Con- Sign Istanbul, which ise the only in- itors as well as made interviews with
          gress Center, hosted an important  ternational fair supported by the T.C Epson and Techpro that we shared
          commercial activity and became a  Ministry of Economy, will celebrate  with you in this issue.

      GÜNDEM NEWS 22
     22


          Sign İstanbul’dan Yeni Bir


          Ziyaretçi Rekoru Daha!
          Sahip olduğu geniş ürün çeşitliliğiyle, kendi alanında bölgesinin en önemli ticari
          organizasyonu olarak kabul edilen Sign İstanbul, 2017’de ziyaretçi rekorunu tazelerken,
          fuarı takip etmek üzere yurt dışından gelenlerin oranı ise yüzde 13’e yükseldi.
          İFO Fuarcılık tarafından, T.C. Ekonomi  bir ticari hareketliliğe ev sahipliği yaparken bir sonraki fuarla birlikte 20. yaşını
          Bakanlığı destekleriyle 4-8 Ekim tarihle- yeni işbirliği anlaşmalarına sahne oldu. kutlayacak.
          rinde düzenlenen Uluslararası Endüstriyel 3D hologram reklam uygulamalarından
          Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı  geniş ebat baskı makinelerine, araç  BİZ DE ORADAYDIK…
          Sign İstanbul, bu yıl 24 ülkeden yaklaşık  giydirmeden tekstil baskıya, LED tek- Biz de Tekstil Teknoloji Dergisi olarak bu
          400 firmayı, yurt içi ve yurt dışından  nolojilerinden 3 boyutlu yazıcılara kadar etkinlikte yerimizi aldık. Fuar dâhilinde,
          21.881 profesyonel ile buluşturdu. Tüyap onlarca farklı yeniliğin tanıtıldığı, kendi  Epson ve Techpro firmaları ile yapmış
          Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nin  sektöründe T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın  olduğumuz ve bu sayımızda sizlerle
          11-12 ve 14 numaralı salonlarında  desteklediği tek uluslararası fuar olan  paylaştığımız röportajların yanı sıra çok
          yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanda  Sign İstanbul, önümüzdeki yıl 20-23  sayıda katılımcı ve ziyaretçi ile temaslarda
          düzenlenen Sign İstanbul 2017, önemli  Eylül tarihleri arasında düzenlenecek  bulunduk.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29