Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

the supply chain, making a wider
            The innovation hub will also give textile printers   variety of designs possible, short-
          the ability to trial new designs and fabrics under test   ening delivery times, delivering
          conditions and expert guidance.               major cost savings and eliminating
                                        waste. At SPGPrints, we have
          digital production with SPGPrints’  company’s 70-year history, firstly  been empowering the industry
          technology. The innovation hub will  through rotary screen technology  to exploit these benefits, through
          also give textile printers the ability  that made high-quality mass-pro- over three decades of digital inkjet
          to trial new designs and fabrics  duction possible and, since 1986,  innovation, culminating in the
                                           ®
          under test conditions and expert  through inkjet machine systems  Archer technology deployed on
          guidance. Furthermore, the Center  and proprietary inks developed  the PIKE and JAVELIN printers.
          will allow SPGPrints’ own research  under the same roof. The new  The opening of the Experience
          and development staff to test and  Experience Center is part of an €8  Center marks our commitment to
          optimise proprietary PIKE and  million capital investment pro- driving the adoption of the digital
          JAVELIN inks as new fabrics are  gramme by SPGPrints, covering  workflow. Not only will this provide
          introduced, enabling colour-match- an expansion area of 3000m .  the opportunity for brand-owners
                                    2
          ing and performance trials to be  This also includes the building of  and printers to gain a first-hand,
          accelerated. For customers, the  the expanded Digital Inks Factory  real-time insight into this tech-
          Center will make it easier to imple- for production of its inkjet inks,  nology’s tremendous potential;
          ment digital workflows quickly and  enabling the company to boost  it will provide a dedicated space
          smoothly, and bring new ideas and  capacity in response to the growth  for further innovation in quality,
      GÜNDEM NEWS 20 has been committed to textile  doubtedly represents the future for  traditional rotary screen technolo-
     20    products to market, faster, without  of the digital textile printing sector. productivity and sustainability,
                                        complementing our resources for
                         Dick Joustra, CEO, SPGPrints,
          needing to compromise output
                                        the continued development of
                         comments: “Digital printing un-
          at their own facilities. SPGPrints
                                        gies.”
          printing innovation throughout the
                         textile printing. It is transforming
          yenilik merkezinde, tekstil baskısı  olsun gerekse de 1986 yılından  tasarımları mümkün hale getiriyor,
          yapan şirketlere yeni tasarımları ve  bu yana aynı çatı altında geliştirdiği  teslim sürelerini kısaltıyor, maliyet-
          kumaşları test ortamında ve uzman  boya püskürtmeli makine sistem- lerde çok önemli tasarruflar sağlıyor
          rehberliğinde deneme imkânını da  leri ve tescilli boyalarıyla olsun, 70  ve atığı ortadan kaldırıyor. SPGP-
          sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak,  yıllık geçmişi boyunca tekstil baskı  rints’de, otuz yılı aşkın bir süredir
          yine merkez içerisinde SPGPrints’in  alanındaki yeniliklere oldukça büyük  yaptığımız dijital boya püskürtme
          kendi araştırma ve geliştirme perso- önem veren bir şirket. alanındaki yeniliklerle, PIKE ve JA-
                                 2
          neline, tescilli PIKE ve JAVELIN bo- SPGPrints’in 3000 m ‘lik bir geniş- VELIN baskı makinelerinde uygula-
          yalarını yeni geliştirilen kumaşlarda  leme alanını kapsayan, 8 milyon  nan Archer teknolojisiyle doruğa
                                            ®
          test etme ve en uygun hale getirme  Euro değerindeki sermaye yatırımı- ulaşan bu faydalardan yararlanıl-
          olanağı sağlanıp, renk eşleştirme ve  nın bir parçası olan yeni Deneyim  masına imkân veriyoruz. Deneyim
          performans denemelerinin hızlandı- Merkezi’nin kapsamında ayrıca  Merkezinin açılması, dijital iş akışının
          rılması amaçlanıyor.     püskürtmeli boyaların üretilmesi için  benimsenmesine verdiğimiz önemi
          Müşterilerin penceresinden  genişletilmiş Dijital Boya Fabri- işaret ediyor. Bu merkez, marka
          baktığımızda ise merkezin, dijital  kasının inşaatı da yer alıyor ki bu  sahiplerine ve tekstil baskı yapan
          iş akışlarının hızla ve sorunsuz bir  sayede, dijital tekstil baskı alanın- şirketlere bu teknolojinin inanılmaz
          şekilde uygulanmasının kolaylaştırıl- daki büyüme karşısında şirketin  potansiyelini birinci elden ve gerçek
          dığını ve müşterilerin kendi tesisle- kapasitesini artırmasının önü açılmış  zamanlı olarak görme imkânı ver-
          rindeki üretimden taviz vermeden  olacak. SPGPrints CEO’su Dick  mekle kalmayacak, aynı zamanda
          yeni fikirleri ve ürünleri pazara daha  Joustra’nın konuya ilişkin açıklaması  kalite, verimlilik ve sürdürebilirlik
          hızlı sunmasına zemin hazırlandığını  şu şekilde:     konularında yapılacak yenilikler için
          görüyoruz.          “Dijital baskı hiç şüphesiz ki tekstil  özel bir alan sağlayarak, gelenek-
          SPGPrints, gerek yüksek kali- baskının geleceğini temsil ediyor.  sel rotasyon şablon teknolojilerinin
          teli toplu üretimi mümkün kılan  Bu teknoloji tedarik zincirini dönüş- gelişmesi için ayırmakta olduğumuz
          rotasyon şablon teknolojisiyle  türmek suretiyle, çok daha çeşitli  kaynakları tamamlayacaktır.”
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27