Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

Marks & Spencer in directing the  reduce wastage, utilize recycled  reminder on its clothing to assist
          strategy to help protect the planet,  materials, support fair trade, and  consumers minimize the carbon
          by sourcing responsibly, reducing  pursue healthier lifestyle. Despite  emissions from laundry. As a result,
          waste and helping communities.  the recent economic deterioration,  38% of consumers carried out this
          Attendees of the event could stay  M&S has proved itself successful in  measure, reducing 50,000 tons of
          tuned with the latest development  balancing profitability and environ- carbon emissions on a yearly basis.
          of Plan A and discuss green solu- mental sustainability and showed  Greener Factories for a Greener
          tions with other top-notch industry  that the investment can be perfectly  World
          players.           offset by the reduced cost of en- Climate change is a global problem,
          Marks & Spencer - Plan A 2025 ergy savings. Hence Plan A is also  one that will ultimately affect all our
          In January 2007, M&S introduced  praised by energy experts as one  lives, and one that M&S is striving
          a new eco and ethical plan called  of the most advanced strategies in  to address. In addition to promoting
          Plan A to tackle a new set of 21st  retail industry.    to customers, M&S also actively
          century challenges. With £200  Including Customers to the ‘Reduc- mobilize its suppliers to engage
          million investment, Plan A set out  ing Carbon Emission’ Project in its carbon neutral project. M&S
          100 environmental and social  Over the past five years, M&S has  has already made its UK opera-
          commitments covering five general  reduced its packaging by 26%,  tions 28% more energy efficient
          realms, most of which have been  and recycled tons of hangers. And  using green electricity, and they are
          achieved with awards. And in 2014  it’s also advocating a new way  working to make all stores globally
          M&S introduced Plan A 2020 which  of reducing waste to encourage  much more energy efficient as well.
          consists of 100 new and modified  donating used clothing instead  Currently, the three M&S “green
          commitments to achieve by 2020,  of dumping. Besides dealing with  factories” located in Sri Lanka and
          with the ultimate goal of becoming  carbon emissions from its own  Wales have all managed to take
      GÜNDEM NEWS 16 pliers and customers through plan  conservation at home. Meanwhile,  extend energy efficiency blueprint to
     16    the world’s most sustainable major  operations, M&S has also devel- care of carbon reduction and cost
                                        savings. M&S is planning to open
                         oped 60 low-carbon products for
          retailer.
          M&S is working with both their sup-
                         its customers to implement energy
                                        another green factory in China to
          A to fight against climate change,
                         M&S has added “wash at 30°C”
                                        larger and more potential markets.
          Marks & Spencer - Plan A 2025 mesinde başarılı olduğunu kanıtladı ve  rak, tüketicilerin %38’i bu uyarıyı dikkate
          M & S, Ocak 2007’de, 21. Yüzyıl  yatırım maliyetlerinin enerji tasarrufundan  aldı ve bu da karbon emisyonunda yıllık
          zorluklarının üstesinden gelmek için Plan  elde edilecek gelirle mükemmel bir  50.000 tonluk bir düşüş sağladı.
          A ismini taşıyan yeni bir çevresel ve  şekilde dengelenebileceğini gösterdi.  Daha Yeşil bir Dünya için, Daha Yeşil
          etik plan başlattı. 200 milyon Poundluk  Dolayısıyla A Planı, enerji uzmanları ta- Fabrikalar
          yatırımla hayata geçirilen Plan A, beş  rafından da perakende sektöründeki en  M & S’ın çözmeye çalıştığı, tüm haya-
          genel alanı kapsayan 100 çevresel ve  ileri stratejilerden biri olarak gösteriliyor. tımızı etkileyen, ilişkili bir diğer sorun da
          sosyal taahhüt üzerine bina edildi ve  Müşterileri de ‘Karbon Emisyonu Azal- iklim değişikliği. M&S bu doğrultuda
          bunların çoğu da ödüllendirildi. Ve 2014  tım’ Projesine Katmak hayata geçirdiği Karbon Nötr Projesi dâ-
          yılında da M & S, dünyanın en sürdü- Son beş yılda ambalajlamayı % 26 ora- hilinde müşterilerini teşvik etmenin yanı
          rülebilir büyük perakende şirketi olma  nında azaltan M&S, tonla askıyı da geri  sıra beri taraftan da tedarikçilerini aktif bir
          nihai hedefi dâhilinde, 2020 yılına kadar  dönüştürdü. Aynı zamanda, kullanılmış  şekilde harekete geçiriyor. İngiltere’deki
          hayata geçirilmesi planlanan 100 yeni  kıyafetlerin atılacağına, bağışlanmasını  faaliyet alanlarında çevre dostu elektrik
          ve değiştirilmiş taahhütten oluşan Plan A  teşvik etmek suretiyle de atıkların azaltıl- kullanarak % 28 oranında enerji tasarrufu
          2020’yi tanıttı.       masının yeni bir yolunu daha savunuyor.  sağlayan firma, küresel çapta diğer ma-
          M & S, plan A projesi dâhilinde; iklim  Kendi faaliyetlerinden kaynaklanan  ğazalarında da bu tasarrufu sağlamak
          değişikliğiyle mücadele, israfı azaltmak,  karbon emisyonlarının yanı sıra müşte- için çalışmalar yürütüyor.
          geri dönüştürülmüş materyalleri kullan- rilerinin evlerinde de enerji tasarrufu uy- Hâlihazırda, Sri Lanka ve Galler’de
          mak, adil ticareti desteklemek ve daha  gulayabilmek için harekete geçen firma  bulunan üç ‘yeşil’ fabrikasının tümünde
          sağlıklı bir yaşam tarzı izlemek için hem  bu doğrultuda 60 adet düşük karbonlu  karbon azaltma ve maliyet tasarrufunu
          tedarikçileriyle hem de müşterileriyle  ürün geliştirdi.  başarıyla gerçekleştiren M & S, enerji
          birlikte çalışıyor.      Ayrıca yine çamaşırlardan çıkan karbon  verimliliği planını daha büyük ve daha
          Ekonomide son zamanlarda yaşanan  emisyonlarının en aza düşürülmesine  potansiyel vaat eden pazarlara geniş-
          kötü gidişata rağmen, M & S, kârlılığın  katkıda bulunması için giysilere ‘30°C’de  letmek amacıyla bir diğer çevre dostu
          ve çevresel sürdürülebilirliğin dengelen- yıkayın’ hatırlatıcısını ekledi. Sonuç ola- fabrikayı da Çin’de açmayı planlıyor.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23