Page 12 - Tekstil Teknoloji
P. 12

Archroma is Readying


          for REACH!          Archroma maintains registrations for phases 3 and 4 of the REACH
          Regulation.


          Archroma, a global leader in color and            volumes greater than 100 tons per year.
          specialty chemicals, announced solid             In the third and fourth phase of REACH
          progress on Phases 3 and 4 of REACH             that is currently under way, all the
          (Registration, Evaluation, Authorization           remaining chemical substances of more
          and restriction of Chemicals) with more           than 1 ton per year must be registered
          than 60% of their commercial products            by June 1, 2018.
          active in EU complying already with the           With its expert chemical manage-
          June 2018 requirements. In total, 369            ment system, Archroma controls the
          different chemical substances are within           composition of its formulations and can
          the scope of the REACH phases 3 and             therefore ensure full REACH compliance
          4. These include 135 dossiers where             of each ingredient in its products. With
          Archroma has a lead registrant position           its broad product portfolio, Archroma
          in the EU. In the first two phases – com-          is one major registrant of substances
      GÜNDEM NEWS 10 are produced in or imported to the         investment needed to be REACH ready
     10    pleted, respectively, in November 2010            relevant to the textile and paper indus-
                                        tries at the European Chemicals Agency
          and May 2013 – the company recorded
                                        (ECHA). The company expects the total
          a total of 60 chemical substances that
                                        to amount to 14.5 million USD.
          countries of the European Union with
          Archroma REACH’e Hazırlanıyor!          Archroma, REACH Tüzüğü’nün 3. ve 4. fazlarına yönelik kayıtları sürdürüyor.


          Renk ve özel kimyasallar                     dâhilinde de, 1 Haziran 2018
          sektörünün lider isimlerinden                   tarihine kadar geriye kalan
          Archroma, yaptığı duyuruda,                    yıllık en az 1 ton ve üzerindeki
          REACH (Kayıt, Değerlendirme,                   kimyasal maddelerin kaydını
          Yetkilendirme ve Kimyasalların                  gerçekleştirecek.
          Kısıtlanması) Tüzüğü’nün 3. ve                  Kimyasal yönetim sistemindeki
          4. Fazları dâhilinde, AB’de aktif  sindeki tescillerde lider konumundaki  uzmanlığı sebebiyle, formül-
          olan ticari ürünlerinin % 60’ından faz- firma. Sırasıyla Kasım 2010 ve Mayıs  lendirmelerinin kompozisyonlarını
          lasının daha şimdiden Haziran 2018  2013 tarihlerinde tamamlanan ilk iki  kontrol edebilen Archroma bu sayede
          için belirtilen gereksinimlere uyumlu  fazda, AB üyesi ülkelerde üretilen ve/ ürünlerindeki her bileşim maddesinin
                                         REACH uyumluluğunu garanti altına
            Kimyasal yönetim sistemindeki uzmanlığı sebebiyle,    alabiliyor. Geniş ürün yelpazesiyle,
          formüllendirmelerinin kompozisyonlarını kontrol edebilen   Avrupa Kimyasallar Ajansı’ndaki
          Archroma bu sayede ürünlerindeki her bileşim maddesinin    (ECHA) tekstil ve kâğıt endüstrile-
          REACH uyumluluğunu garanti altına alabiliyor.         rindeki kurumların majör kimyasal
                                         madde tescilcilerinden birisi olan Ar-
          olduğunu açıkladı. REACH 3. ve 4.  veya bu ülkelere ithal edilen yıllık 100 chroma; REACH Tüzüğü uyumluluğu-
          Faz kapsamında toplam 369 farklı  tondan fazla toplamda 60 kimyasal  na hazır olunması için ihtiyaç duyulan
          kimyasal madde yer alıyor. Bunların  maddeyi kayıt altına alan firma hâli- toplam yatırımın, 14,5 milyon ABD
          135 tanesinde Archroma, AB içeri- hazırda sürmekte olan 3. ve 4. Fazlar Doları tutarında olmasını bekliyor.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17